Geografie 2010, 115, 1-20

https://doi.org/10.37040/geografie2010115010001

The regional differentiation of society: general types of development processes

Martin Hampl

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Albertov 6, 128 43, Praha 2, Czechia

Received May 2009
Accepted December 2009

References

1. BLAŽEK, J., UHLÍŘ, D. (2002): Teorie regionálního rozvoje. Karolinum, Univerzita Karlova, Praha, 211 s.
2. BOHÁČ, A. (1914): Český problém populační a některé pozoruhodné zjevy v naší měně přirozené. Obzor národohospodářský, 19, s. 7–32.
3. FELDMAN, A. S., MOORE, W. E. (1962): Industrialization and Industrialism. Konvergence and Differentiation. Transaction of the Fifth Congress of Sociology, Washington, s. 151–169.
4. FIALOVÁ, L., PAVLÍK, Z., VEREŠ, P. (1990): Fertility decline in Czechoslovakia during the last two centuries. Population Studies, s. 89–106. <https://doi.org/10.1080/0032472031000144396>
5. FRIEDMANN, J. (1966): Regional Development Policy: A Case Study of Venezuela. M.I.T. Press, Cambridge, MA, 279 s.
6. HAGGETT, P., CLIFF, A. D., FREY, A. (1977): Locational Analysis in Human Geography. Edward Arnold, London, 605 s.
7. HAMPL, M. (1971): Teorie komplexity a diferenciace světa. Univerzita Karlova, Praha, 183 s.
8. HAMPL, M. (1976): The hierarchy of Demographic and Geodemographic systems. International Geography, 76, 7, Moscow, s. 39–42.
9. HAMPL, M. (1994): Long-term trends in the settlement systém. In: Barlow, M., Dostál, P., Hampl, M. (eds.): Territory, Society and Administration. The Czech Republic and the Industrial Region of Liberec. University of Amsterdam, Amsterdam, s. 21–39.
10. HAMPL, M. (1998): Realita, společnost a geografická organizace: hledání integrálního řádu. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 110 s.
11. HAMPL, M. (2001): Teorie regionálního vývoje: principy a/nebo problémy. In: Hampl, M. a kol.: Regionální vývoj: specifika české transformace, evropská integrace a obecná teorie. Univerzita Karlova, Praha, s. 277–328.
12. HAMPL, M. (2002): Regionální organizace společnosti: principy a problémy studia. Geografie, 107, č. 4, s. 333–348.
13. HAMPL, M. (2005): Geografická organizace společnosti v České republice: transformační procesy a jejich obecný kontext. Univerzita Karlova, Praha, 147 s.
14. HAMPL, M. (2007): Regionální diferenciace současného socioekonomického vývoje v České republice. Sociologický časopis, 43, č. 5, s. 889–910.
15. HAMPL, M. (2008): Nomotetická nebo idiografická geografie: alternativnost nebo komplementarita? Acta Geographica Universitatis Comenianae, 50, s. 19–31.
16. HAMPL, M. (2009): Globální systém: stav, současné tendence a možné perspektivy distribuce mocenského potenciálu. Geografie, 114, č. 1, s. 1–20.
17. HAMPL, M., PAVLÍK, Z. (1977): On the nature of demographic and geodemographic structures. Acta Universitatis Carolinae – Geographica, 12, č. 1, s. 3–23.
18. HAMPL, M., GARDAVSKÝ, V., KÜHNL, K. (1987): Regionální struktura a vývoj systému osídlení ČSR. Univerzita Karlova, Praha, 255 s.
19. HAMPL, M., CHARVÁT, F., PAVLÍK, Z. (1990): Společnost a uspořádání reality. Sociologický časopis, 26, č. 5, 6., s. 345–357, 469–481.
20. HAMPL, M., BLAŽEK, J., ŽÍŽALOVÁ, P. (2008): Faktory-mechanizmy-procesy v regio nálním vývoji: aplikace konceptu kritického realizmu. Ekonomický časopis, 56, č. 7, s. 696–711.
21. HIRSCHMAN, A. O. (1958): The Strategy of Economic Development. Yale University Press, New Haven, 217 s.
22. HUNTINGTON, S. (1993): The clash of civilizations? Foreign Affairs, č. 3, s. 22–49. <https://doi.org/10.2307/20045621>
23. HUNTINGTON, S. (1996): The Clash of Civilization and the Remarking of World Order. Simon and Schuster, New York (český překlad, Rybka Publishers, Praha, 447 s).
24. KORČÁK, J. (1941): Přírodní dualita statistického rozložení. Statistický obzor, s. 171–222.
25. KORČÁK, J. (1973): Geografie obyvatelstva ve statistické syntéze. Univerzita Karlova, Praha, 147 s.
26. KREJČÍ, J. (2002): Postižitelné proudy dějin. Slon, Praha, 563 s.
27. KRUGMAN, P. (1991): Geography and Trade. MIT Press, Cambridge, MA, 142 s.
28. KUZNETS, S. (1955): Economic Growth and Income Inequality. The American Economic Review, 45, s. 1–28.
29. LINDERT, P. H., WILLIAMSON, J. G. (2001): Does globalization make the world more unequal? NBER Working Paper 8228, April 2001, 45 s.
30. MARTIN, R. (1999): The new „geographical“ turn in economics. Cambridge Journal of Economics, 23, s. 65–91. <https://doi.org/10.1093/cje/23.1.65>
31. MOORE, W. E. (1963): Social Change. Prentice – Hall, Inc. Englewood Cliffs, 120 s.
32. MYRDAL, G. (1957): Economic Theory and Under – developed Regions. Gerald Duckwords, London, 168 s.
33. NOVOTNÝ, J. (2007): On the measurment of regional inequality: does spatial dimension of income inequality matter? The Annals of Regional science, 41, č. 3, s. 563–580. <https://doi.org/10.1007/s00168-007-0113-y>
34. NOVOTNÝ, J. (2004): Společensko-ekonomická diferenciace světa se zvláštním důrazem k rozdílům regionálním. Disertační práce. Přírodovědecká fakulta UK, Praha, 150 s.
35. PAVLÍK, Z. (1964): Nástin populačního vývoje světa. Nakladatelství ČSAV, Praha, 307 s.
36. PAVLÍK, Z., HAMPL, M. (1975): Differentiation of demographic systems according to development and rank with special regard to the third World. European Demographic Monographs, 5, E.C.P.S., The Hague, 46 s.
37. PAVLÍK, Z., RYCHTAŘÍKOVÁ, J., ŠUBRTOVÁ, A. (1986): Základy demografie. Academia, Praha, 732 s.
38. PURŠ, J. (1973): Průmyslová revoluce. Academia, Praha, 733 s.
39. ROSTOW, W. W. (1960): The Stages of Economic Growth. Cambridge University Press, MA, 178 s.
40. SAMUELSON, P. A., NORDHAUS, W. D. (1989): Economics. 13th ed., český překlad 1991, Svoboda, Praha, 1011 s.
41. SCOTT, A. J., STORPER, M. (2003): Regions, Globalization, Development. Regional Studies, 37, č. 6/7, s. 191–205. <https://doi.org/10.1080/0034340032000108697a>
42. TAYLOR, P. J. (1989): Political Geography. Second ed., Longman Scientific and Technical, Harlow, 308 s.
43. VANHOVE, N. (1999): Regional Policy: An European Approach. Ashgate, Aldershot, 3rd Ed., 693 s.
44. WALLERSTEIN, I. (1979): The Capitalist World – Economy. Cambridge University Press, Cambridge, MA, 305 s.
45. WALLERSTEIN, I. (1984): Long waves as capitalist process. Review, 7, s. 559–575.
46. WILLIAMSON, J. G. (1965): Regional inequality and the process of national development: a description of patterns. Economic Development and Cultural Change, 13, č. 4, část 2, s. 3–45. <https://doi.org/10.1086/450136>
front cover

ISSN 1212-0014 (Print) ISSN 2571-421X (Online)

Archive