Geografie 2011, 116, 130-143

https://doi.org/10.37040/geografie2011116020130

Impact of polder system on flooding in the Rolava River basin

Alice Taufmannová, Michal Jeníček

Charles University in Prague, Faculty of Science, Department of Physical Geography and Geoecology, Albertov 6, 128 43 Praha 2, Czechia

Received April 2010
Accepted March 2011

References

1. ABULOHOM, M.S., SHAH, S.M.S., GHUMMAN, A.R. (2001): Development of Rainfall- Runoff model, its Calibration and Validation. Water Resources Management, 15, No. 3, pp. 149–163. <https://doi.org/10.1023/A:1013069709740>
2. BLAŽKOVÁ, Š. (1993): Srážko-odtokové modelování založené na principu jednotkového hydrogramu. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka. Praha, 114 pp.
3. BRATH, A., MONTANARI, A., MORETTI, G. (2005): Assessing the effect on flood frequency of land use change via hydrological simulation (with uncertainty). Journal of Hydrology, 324, No 1–4, pp. 141–153. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2005.10.001>
4. DAŇHELKA, J., KREJČÍ, J., ŠÁLEK, M., ŠERCL, P., ZEZULÁK, J. (2003): Posouzení vhodnosti aplikace srážko-odtokových modelů s ohledem na simulaci povodňových stavů pro lokality na území ČR. Český hydrometeorologický ústav. Praha, 196 pp.
5. FELDMAN, A.D. (2000): Hydrologic Modeling System HEC–HMS. Technical Reference Manual. USACE, Davis, 155 pp.
6. HERYNEK, J., TLAPÁK, V. (2002): Malé vodní nádrže. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Brno, 200 pp.
7. JANSKÝ, B., KOCUM, J. (2008): Peat bogs influence on runoff process: case study of the Vydra and Křemelná River basins in the Šumava Mountains, southwestern Czechia. Geografie, 113, No. 4, pp. 383–399.
8. JENÍČEK, M. (2009): Runoff changes in areas differing in land-use in the Blanice River basin – application of the deterministic model. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 57, No. 3, pp. 154–161. <https://doi.org/10.2478/v10098-009-0014-0>
9. JENÍČEK, M. (2008): Modelling the effect of small reservoirs on flood regime in the Chomutovka river basin. In Brilly, M., Šraj, M. (eds.): XXIVth Conference of the Danubian Countries on the Hydrological Forecasting and Hydrological Bases of Water Management. Slovenian National Committee for the IHP UNESCO, Ljubljana, pp. 1–7.
10. JENÍČEK, M. (2006): Rainfall-runoff modelling in small and middle-large catchments – an overview. Geografie, 111, No. 3, pp. 305–313.
11. JUST, T. et al. (2005): Vodohospodářské revitalizace a jejich uplatnění v ochraně před povodněmi. Český svaz ochránců přírody, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, MŽP, Praha, 359 pp.
12. KLIMENT, Z., MATOUŠKOVÁ, M. (2009): Runoff changes in the Šumava Mountains (Black Forest) and foothill regions: Extent of influence by Human Impact and Climate Changes. Water Resources Management, 23, No. 1–4, pp. 1813–1834. <https://doi.org/10.1007/s11269-008-9353-6>
13. KULASOVÁ, B., ŠERCL, P., BOHÁČ, M. (2004): Projekt QD1368 „Verifikace metod odvození hydrologických podkladů pro posuzování bezpečnosti vodních děl za povodní“. Závěrečná zpráva. ČHMÚ, Praha, 127 pp.
14. LANGHAMMER, J. (2008): Applicability of hydromorphological monitoring data to locate flood risk reduction measures: Blanice river basin, Czech Republic. Environmental Monitoring and Assessment, 152, No. 1–4, pp. 379–392. <https://doi.org/10.1007/s10661-008-0323-5>
15. LANGHAMMER, J., ŠOBR, M., VANĚK, T. (2008): Současné přístupy k řešení protipovodňové ochrany na příkladu povodí horní Opavy. In: Langhammer, J. (2008): Údolní niva jako prostor ovlivňující průběh a následky povodní. PřF UK, Praha, pp. 52–70.
16. LANGHAMMER, J., VILÍMEK, V., KŘÍŽEK, M. (2003). Posouzení efektivnosti změn ve využívání krajiny pro retenci a retardaci vody jako preventivní opatření před povodněmi. Závěrečná zpráva projektu „Vyhodnocení katastrofální povodně v srpnu 2002“ vlády ČR. PřF UK, Praha. 74 pp.
17. MAIDMENT, D.R., KNEBL, M.R., YANG, Z.L., HUTSCHISON, K. (2004): Regional scale flood modeling using NEXRAD rainfall, GIS, and HEC–HMS/RAS: a case study for the San Antonio River Basin Summer 2002 storm event. Journal of Environmental Management, 75, No. 4, pp. 325–336.
18. MAIDMENT, D.R. (1993): Handbook of hydrology. McGraw-Hill, New York, 1424 pp.
19. MISHRA, S.K., SINGH, V.P. (2003): Soil Conservation Service curve number (SCS–CN) methodology. Kluwer, Drdecht, 513 pp.
20. NASH, J. E., SUTCLIFFE, J. V. (1970): River flow forecasting through conceptual models part I – a Discussion of principles. Journal of Hydrology, 10, No. 3, pp. 282–290. <https://doi.org/10.1016/0022-1694(70)90255-6>
21. ROUB, R., PAVLÁSEK, J. (2004): Comparison of models DesQ-MAX Q and HEC–HMS. Sustain Life Secure Surfoval II, Social and Environmentally Responsible Agribusiness, 22–25 September; CD-ROM, Praha.
22. ŠERCL, P. (2005): Metodický postup ČHMÚ pro odvození teoretických povodňových vln deterministickými přístupy. In: Návrhové průtoky a objemy povodňových vln na velmi malých povodích. ČZU, Praha, pp. 11–12.
23. ŠERCL, P. (2006): Rozvoj a testování modelovacího systému pro predikci povodňových odtoků v malých povodích, DÚ 3 VaV 1D/1/5/05.
24. VILÍMEK, V., SPILKOVÁ. J. (2009): Natural hazards and risks: the view from the junction of natural and social sciences. Geografie, 114, No. 4, pp. 332–349.
front cover

ISSN 1212-0014 (Print) ISSN 2571-421X (Online)

Archive