Geografie 2010, 115, 207-222

https://doi.org/10.37040/geografie2010115020207

Social capital as a factor in the development of peripheral areas: an analysis of selected components of social capital in Czechia’s typologically different peripheries

Vít Jančák, Pavel Chromý, Miroslav Marada, Tomáš Havlíček, Petra Vondráčková

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Albertov 6, 128 43, Praha 2, Czechia

Received November 2009
Accepted April 2010

References

1. BLAŽEK, J., CSANK, P. (2007): Nová fáze regionálního rozvoje v ČR? Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 43, č. 5, s. 945–965.
2. BLAŽEK, J., HAMPL, M. (2009): Types of systems of actors in regional development: their function and regulatory potential. European Spatial Research and Policy, 16, 1, s. 75–92. <https://doi.org/10.2478/v10105-009-0005-5>
3. BLAŽEK, J., NETRDOVÁ, P. (2009): Can development axes be identified by socio-economic variables? The case of Czechia. Geografie, 114, č. 4, s. 245–262.
4. BLAŽEK, J., UHLÍŘ, D. (2002): Teorie regionálního rozvoje. Nástin, kritika, klasifikace. Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, Praha, 211 s.
5. GIDDENS, A. (1984): The Constitution of the Society: Outline of the Theory of Structuration. Polity Press, Cambridge.
6. GRANOVETTER (1973): The Strenght of Weak Ties. In: American Journal of Sociology, 78, s. 1360–1380. <https://doi.org/10.1086/225469>
7. HAMPL, M. (1998): Realita, společnost a geografická organizace: hledání integrálního řádu. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 110 s.
8. HAMPL, M. (2001): Vývoj diferenciace geosocietálních a societálních systémů: obecné závěry. In: Hampl, M. a kol.: Regionální vývoj: specifika české transformace, evropská integrace a obecná teorie. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, s. 313–328.
9. HAMPL, M. (2002): Regionální organizace společnosti: principy a problémy studia. Geografie, 107, č. 4, s. 333–348.
10. HAMPL, M. (2003): Diferenciace a zvraty regionálního vývoje Karlovarska: unikátní případ nebo obecný vzor? Geografie, 108, č. 3, s. 173–190.
11. HAMPL, M. (2005): Geografická organizace společnosti v České republice: transformační procesy a jejich obecný kontext. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, 147 s.
12. HAMPL, M. (2007): Regionální diferenciace současného socioekonomického vývoje v České republice. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 43, č. 5, s. 889–910.
13. HAMPL, M. a kol. (1996): Geografická organizace společnosti a transformační procesy v České republice. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 395 s.
14. HAMPL, M. a kol. (2001): Regionální vývoj: specifika české transformace, evropská integrace a obecná teorie. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, 328 s.
15. HAMPL, M., BLAŽEK, J., ŽÍŽALOVÁ, P. (2008): Faktory-mechanizmy-procesy v regionálním vývoji: aplikace konceptu kritického realizmu. Ekonomický časopis, 56, č. 7, s. 696–711.
16. HAMPL, M., DOSTÁL, P. DRBOHLAV, D. (2007): Social and cultural geografy in the Czech Republic: under pressures of globalization and post-totalitarian transformation. Social and Cultural Geography, 8, č. 3, s. 475–493. <https://doi.org/10.1080/14649360701489029>
17. HAMPL, M., GARDAVSKÝ, KÜHNL, K. (1987): Regionální struktura a vývoj systému osídlení ČSR. Univerzita Karlova, Praha, 255 s.
18. HAVLÍČEK, T. (2007): Regionální diferenciace lidského a sociálního kapitálu ve venkovských periferních oblastech Česka. In: Agrární perspektivy XVI. Evropské trendy v rozvoji zemědělství a venkova. Sborník prací z mezinárodní vědecké konference, ČZU, Praha, s. 861–871.
19. HAVLÍČEK, T., HUPKOVÁ, M. (2008): Religious landscape in Czechia: new structures and trends. Geografie, 113, č. 3, s. 302–319.
20. HAVLÍČEK, T., CHROMÝ, P. (2001): Příspěvek k teorii polarizovaného vývoje území se zaměřením na periferní oblasti. Geografie, 106, č. 1, s. 1–11.
21. HAVLÍČEK, T., CHROMÝ, P., JANČÁK, V., MARADA, M. (2005): Vybrané teoreticko-metodologické aspekty a trendy geografického výzkumu periferních oblastí. In: Novotná, M. (ed.): Problémy periferních oblastí. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, s. 6–24.
22. HAVLÍČEK, T., CHROMÝ, P., JANČÁK, V., MARADA, M. (2008): Innere und äußere Peripherie am Beispiel Tschechiens. In: Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, 150, Wien, s. 299–316.
23. HEŘMANOVÁ, E., CHROMÝ, P. a kol. (2009): Kulturní regiony a geografie kultury. 1. vyd., ASPI, a. s., Praha, 348 s.
24. HIRSCHMAN, A. O. (1958): The Strategy of Economic Development. Yale University Press, New Haven, 217 s.
25. CHROMÝ, P. (2000): Historickogeografické aspekty vymezování pohraničí jako součást geografické analýzy. Geografie, 105, č. 1, s. 67–79.
26. CHROMÝ, P., JANŮ, H. (2003): Regional identity, activation of territorial communities and the potential of the development of peripheral regions. Acta Universitatis Carolinae – Geographica, XXXVIII, č. 1, s. 105–117.
27. CHROMÝ, P., KUČEROVÁ, S., KUČERA, Z. (2009): Region and regionalism. Regional Identity, Contemporary and Historical Regions and the Issue of Relict Borders. The Case of Czechia. Regions and Regionalism, 9, č. 2, s. 9–19.
28. CHROMÝ, P., SKÁLA, J. (2010): Kulturněgeografické aspekty rozvoje příhraničních periferií: analýza vybraných složek územní identity obyvatelstva Sušicka. Geografie, 110, č. 2, s. 223–246.
29. JANČÁK, V. (2001): Příspěvek ke geografickému výzkumu periferních oblastí na mikroregionální úrovni. Geografie, 106, č. 1, s. 26–35.
30. JANČÁK, V., HAVLÍČEK, T. CHROMÝ, P., MARADA, M. (2006): Research on peripheral regions in Czechia: Theoretical and methodological remarks and basic results. Acta Geographica Universitatis Comenianae, 48, s. 89–99.
31. JANČÁK, V., HAVLÍČEK, T., CHROMÝ, P., MARADA, M. (2008): Regional differentiation of selected condition for the development of human and social capital in Czechia. Geografie, 113, č. 3, s. 269–284.
32. JEŘÁBEK, M., DOKOUPIL, J., HAVLÍČEK, T. a kol. (2004): České pohraničí – bariéra nebo prostor zprostředkování? Academia, Praha, 296 s.
33. KOSTELECKÝ, T., PATOČKOVÁ, V., VOBECKÁ, J. (2007): Kraje v České republice – existují souvislosti mezi ekonomickým rozvojem, sociálním kapitálem a výkonem krajských vlád? Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 43, č. 5, s. 911–943.
34. KUČEROVÁ, S. (2010): Územní diferenciace elementárního vzdělávání v Česku v 2. polovině 20. století. Vliv na lokální a regionální rozvoj. Dizertační práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 245 s.
35. KULDOVÁ, S. (2005): Příspěvek ke kulturněgeografickému výzkumu: možnosti hodnocení kulturních aspektů pomocí statistických metod. Geografie, 110, č. 4, s. 300–314.
36. LEIMGRUBER, W. (1998): From highlands and high-latitude zones to marginal regions. In: Jussila, H., Leimgruber, W., Majora, R. (eds.): Perception of Marginality. Ashgate, Aldersrot, s. 27–33.
37. LEIMGRUBER, W. (2001): Globalization, deregulation, marginalization: Where are we at the end of the millenium? In: Jussila, H., Majoral, R., Delgado-Gravidao, F. eds. Globalization and Marginality in Geographical Space. Ashgate, Aldershot, s. 7–23.
38. MACEČKOVÁ, M., OUŘEDNÍČEK, M., TEMELOVÁ, J. (2009): Socio-spatial Differentiation in the Czech Republic: Implications for Public (Regional) Policy. Ekonomický časopis, 57, č. 7, s. 700–715.
39. MARADA, M. (2001): Vymezení periferních oblastí Česka a stadium jejich znaků pomocí statistické analýzy. Geografie, 106, č. 1, s. 12–24.
40. MARADA, M. (2003): Dopravní infrastruktura a hierarchie středisek v českém pohraničí. Geografie, 108, č. 2, s. 130–145.
41. MUSIL, J. (1988): Nové pohledy na regeneraci našich měst a osídlení. Územní plánování a urbanismus, XV, č. 2, s. 67–72.
42. MUSIL, J., MÜLLER, J. (2008): Vnitřní periferie v České republice jako mechanismus sociální exkluze. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 44, č. 2, s. 321–348.
43. PAXTON, P. (1999): Is Social Capital Declining in the United States? A Multiple Indicator Assessment. The American Journal of Sociology, 105, č. 1, s. 88–127. <https://doi.org/10.1086/210268>
44. PILEČEK, J. (2010): Koncept sociálního kapitálu: pokus o přehled teoretických a metodologických východisek a aplikačních přístupů jeho studia. Geografie, 115, č. 1, s. 64–77.
45. PILEČEK, J., JANČÁK, V. (2010): Je možné měřit sociální kapitál? Analýza územní diferenciace okresů Česka. Geografie, 115, č. 1, s. 78–95.
46. PISSELI, F. (1999): Capitale sociale: un concetto situazionale e dimanico. Stato e Mercato, č. 57, s. 395–417.
47. PUTNAM, R. (1993): Making Democracy Work: civic tradition in modern Italy. Princeton University Press, Princeton.
48. PUTNAM, R. (2001): Social Capital. Measurement and Consequences. ISUMA – Canadian Journal of Policy Research, Social Capital, 2, č. 1, s. 41–51.
49. Strategie regionálního rozvoje České republiky. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2006, 163 s.
50. SEIDL, T., CHROMÝ, P. (2010): Problémy integrace marginálního území do regionálního systému: příklad Vojenského újezdu Boletice. Geografie, 115, č. 1, s. 44–663.
51. ŠAFR, J., SEDLÁČKOVÁ, M. (2006): Sociální kapitál. Koncepty, teorie a metody měření. Sociologický ústav AV ČR, Praha, 90 s.
52. VAISHAR, A., ZAPLETALOVÁ, J. (1998): Jemnice: the role of a small town in the present stage of transformation. Moravian geographical report, 6, s. 32–42.
53. VAN DETH, J. W. (2003): Measuring Social Capital: Orthodoxies and Continuing Controversies. International Journal of Social Research Metodology, 6, č. 1, s. 79–92. <https://doi.org/10.1080/13645570305057>
54. VAN DETH, J. W. (2008): Measuring social capital. In: Castiglione, D., van Deth, J. W., Wolleb, G. (eds.): The Handbook of Social Capital. Oxford Universtity Press, Oxford, s. 150–176.
front cover

ISSN 1212-0014 (Print) ISSN 2571-421X (Online)

Archive