Geografie 2010, 115, 161-187

https://doi.org/10.37040/geografie2010115020161

A Typology of Rural Space in Czechia according to its Potential for Development

Radim Perlín, Silvie Kučerová, Zdeněk Kučera

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Albertov 6, 128 43, Praha 2, Czechia

Received November 2009
Accepted May 2010

References

1. BARTOŇOVÁ, D. (1996): Regionální diference sociálně-demografických znaků obyvatelstva. In: Hampl, M. a kol.: Geografická organizace společnosti a transformační procesy v České republice. DemoArt, Praha, s. 127–154.
2. BIČÍK, I. (2005): Proměny geografie zemědělství. Geografie, 110, č. 2, s. 91–102.
3. BIČÍK, I., JANČÁK, V. (2005): Transformační procesy v českém zemědělství po roce 1990. Univerzita Karlova v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 104 s.
4. BLAŽEK, J., UHLÍŘ D. (2002): Teorie regionálního rozvoje. Nástin, kritika, klasifikace. Karolinum, Praha, 211 s.
5. BLAŽEK, J. (1996): Meziregionální rozdíly v České republice v transformačním období. Geografie, 101, č. 4, s. 265–277.
6. BLAŽEK, J., NETRDOVÁ, P. (2009): Can development axes be identified by socio-economic variables? The case of Czechia. Geografie, 114, č. 4, s. 245–262.
7. ČERMÁK, Z. (1996): Transformační procesy a migrační vývoj v České republice. In: Hampl, M. a kol.: Geografická organizace společnosti a transformační procesy v České republice. DemoArt, Praha, s. 179–197.
8. ČERMÁK, Z., HAMPL, M., MÜLLER, J. (2009): Současné tendence vývoje obyvatelstva metropolitních areálů v Česku: dochází k významnému obratu? Geografie, 114, č. 1, s. 37–51.
9. DANĚK, P. (2000): Existuje politická kultura českého pohraničí? Geografie, 105, č. 1, s. 50–62.
10. Demographic Yearbook (2007), United Nations, United Nations Statistics Division, http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb2007.htm.
11. DOUWE van der PLOEG, J., RENTING, H., BRUNORI, G., KNICKEL, K., MANNION, J, MARSDEN, T,. de ROEST, K., SEVILLA-GUZMÁN, E., VENTURA, F. (2000): Rural development: From practices and policies towards theory. Sociologia Ruralis, 40, č. 4, s. 391–408. <https://doi.org/10.1111/1467-9523.00156>
12. FÁZIKOVÁ, M, LACINA, P.(2001): Teoretické a metodologické prístupy pre vymedzenie vidieckeho priestoru. Acta oeconomica et informatica, č. 2, s. 34–38.
13. HAMPL, M. (1998): Realita, společnost a geografická organizace: hledání integrálního řádu. Karolinum, Praha, 110 s.
14. HAMPL, M. (2000): Pohraniční regiony České republiky: současné tendence rozvojové diferenciace. Geografie, 105, č. 3, s. 241–254.
15. HAMPL, M. (2005): Geografická organizace společnosti v České republice: transformační procesy a jejich obecný kontext. Univerzita Karlova v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 147 s.
16. HAMPL, M., GARDAVSKÝ, V., KÜHNL, K. (1987): Regionální struktura a vývoj systému osídlení ČSR. Univerzita Karlova v Praze, Praha, 255 s.
17. HAMPL, M. a kol. (2001): Regionální vývoj: specifika české transformace, evropská integrace a obecná teorie. Univerzita Karlova v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 328 s.
18. HAVLÍČEK, T., HUPKOVÁ, M. (2008): Religious landscape in Czechia: new structures and trends. Geografie, 113, č. 3, s. 302–319.
19. HAVLÍČEK, T., CHROMÝ, P. (2001): Příspěvek teorii polarizovaného vývoje území se zaměřením na periferní oblasti. Geografie, 106, č. 1, s. 1–11.
20. HAVLÍČEK, T., CHROMÝ, P., JANČÁK, V., MARADA, M. (2008): Innere und äussere Peripherie am Beispiel Tschechiens. Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, 150, s. 299–316.
21. HENDL, J. (2004): Přehled statistických metod zpracování dat. Portál, Praha, 583 s.
22. HEŘMANOVÁ, E., CHROMÝ, P. a kol. (2009): Kulturní regiony a geografie kultury. ASPI, Praha, 348 s.
23. HIRSCHMANN, A. O. (1958): The Strategy of Economic Development, New Haven, Yale Univerzity Přes, 217 s.
24. CHROMÝ, P., JANŮ, H. (2003): Regional identity, activation of territorial communities and the potential of the development of peripheral regions. Acta Universitatis Carolinae – Geographica, XXXVIII, č. 1, s. 105–117.
25. CHROMÝ, P., KUČEROVÁ, S., KUČERA, Z. (2009): Regional identity, contemporary and historical regions and the issue of relict borders – The case of Czechia. Region and Regionalism, 9, č. 2, s. 9–19.
26. JANČÁK, V., GÖTZ, A. (1997): Územní diferenciace českého zemědělství a její vývoj. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, 81 s.
27. JANČÁK, V., HAVLÍČEK, T., CHROMÝ, P., MARADA, M. (2008): Regional differentiation of selected conditions for the development of human and social capital in Czechia. Geografie, 113, č. 3, s. 269–284.
28. JEŘÁBEK, M., DOKOUPIL, J., HAVLÍČEK, T. (2004): České pohraničí – bariéra nebo prostor zprostředkování? Academia, Praha, 304 s.
29. KÁRNÍKOVÁ, L. (1965): Vývoj obyvatelstva v českých zemích 1754–1914. ČSAV, Praha, 401 s.
30. KOPAČKA, L. (2004): Convergence and divergence trends in Czech economy before and after the geopolitical break in 1989. European Spatial Research and Policy, 11, č. 1, s. 31–60.
31. KOSTELECKÝ, T. (1996): Komunální volby jako mechanismus výběru místních politických elit. In: Hampl, M. a kol.: Geografická organizace společnosti a transformační procesy v České republice. Univerzita Karlova v Praze, PřF, KSGRR, Praha, s. 353–360.
32. KUČERA, Z., KULDOVÁ, S. (2008): Designated landscape values versus local attachment – A preliminary survey. In: Majerová, V. (ed.): Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Venkov je náš svět, Countryside – Our World. ČZU, Praha, s. 108–120.
33. KULDOVÁ, S. (2005): Příspěvek ke kulturněgeografickému výzkumu: možnosti hodnocení kulturních aspektů pomocí statistických metod. Geografie, 110, č. 4, s. 300–314.
34. LUNDVALL, B. A. (1992): National System of Innovation: Towards a Theory of Innovation and interactive Learning. Pinter, London.
35. MARADA, M. (2008): Transport and geographic organization of society: Case study of Czechia. Geografie, 113, č. 3, s. 285–301.
36. MARADA, M., KVĚTOŇ, V. (2010): Diferenciace nabídky dopravních příležitostí v českých obcích a sociogeografických mikroregionech. Geografie, 115, č. 1, s. 21–43.
37. MARSDEN, T., SONNINO, R. (2008): Rural development and the regional state: Denying multifunctional agriculture in the UK. Journal of Rural Studies, 24, s. 422–431. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2008.04.001>
38. MARSDEN, T. (2009): Mobilities, vulnerabilities and sustainabilities: Exploring pathways from denial to sustainable rural development. Sociologia Ruralis, 49, č. 2, s. 113–131. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9523.2009.00479.x>
39. MUSIL, J. (1988): Nové pohledy na regeneraci našich měst a osídlení. Územní plánování a urbanismus, 15, č. 2, s. 67–72.
40. MUSIL, J., MÜLLER, J. (2008a): Vnitřní periferie v České republice jako mechanismus sociální exkluze. Sociologický časopis, 44, č. 2, s. 321–348.
41. MUSIL, J., MÜLLER, J. (2008b): Vnitřní periferie v České republice, sociální soudržnost a sociální vyloučení. CESES, FSV UK, Praha, 52 s.
42. MYRDAL, G. (1957): Economic Theory and Under-developed Regions. Gerald Duckwords, London, 168 s.
43. OUŘEDNÍČEK, M., ed. (2006): Sociální geografie pražského městského regionu. Univerzita Karlova v Praze, PřF, KSGRR, 159 s.
44. PERLÍN, R. (1998): Typologie českého venkova. Zemědělská ekonomika, 44, č. 8, s. 349–358.
45. PERLÍN, R., KULDOVÁ, S. (2008): Typology of rural areas. In: Majerová, V. (ed.): Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Venkov je náš svět, Countryside – Our World. ČZU, Praha, s. 487–509.
46. PERLÍN, R., ŠIMČÍKOVÁ, A. (2008): Criteria of a successful rural municipality. Europa XXI, 17, s. 29–43.
47. PERROUX, F. (1950):Economic Space, Theory and Applications. The Quartely Journal of Economics, 64, č. 2, s. 89–104. <https://doi.org/10.2307/1881960>
48. Program rozvoje venkova České republiky na období 2007–2013. Ministerstvo zemědělství ČR, http://eagri.cz/public/eagri/venkov/program-rozvoje-venkova/, Praha 2007, 307 s.
49. SCHULLER, T. (2001): The complementary roles of human and social capital. ISUMA – Canadian Journal of Policy Research, Social Capital, 2, č. 1, s. 18–24.
50. SIWEK, T. (1999): Příspěvek ke zkoumání etnické hranice. Geografie, 104, č. 1, s. 1–12.
51. SLEZÁK, L. (1978): Zemědělské osidlování pohraničí Českých zemí po druhé světové válce. Blok, Brno, 189 s.
52. SPURNÁ, P. (2008): Geograficky vážená regrese: metoda analýzy prostorové nestacionarity geografických jevů. Geografie, 113, č. 2, s. 125–139.
53. ŠTIKA, R. (2004): Regionální rozdíly v Česku v 90. letech v kontextu novodobého vývoje. Geografie, 109, č. 1, s. 15–26.
54. ŠTOLBOVÁ, M. (2008): Vymezování LFA a podpory hospodaření v méně příznivých oblastech. Redakčně upravená závěrečná zpráva projektu NAZV QF 3082 „Aktualizace a prohloubení vymezených méně příznivých oblastí a regionálních plánů pro nové programové období EU“, Výzkumný ústav zemědělské techniky, Praha, 156 s.
55. The New Rural Paradigm: Policies and Governance (2006): OECD Rural Policy Reviews, http://www.unisi.it/cipas/ref/OECD_2006_Rural_Paradigm.pdf, 164 s.
56. TOMEŠ, J. (1996): Vývoj regionálních rozdílů v nezaměstnanosti jako indikátor transformačních změn. In: Hampl, M. a kol.: Geografická organizace společnosti a transformační procesy v České republice. Univerzita Karlova v Praze, PřF, KSGRR, Praha, s. 255–301.
57. TVRDOŇ, J. (2010): The Regional Policy within Knowledge-Based Economy. In: Ivanička, K. (ed.): Overcoming Crisis – Creation of the New Model for Socio-Economic Development of Slovakia. National Centre for European Global Studies of the Slovak Republic, University of Economics in Bratislava, s. 409–430.
58. VACH, M. a kol. (2005): Pěstování meziplodin v různých půdně-klimatických podmínkách České republiky. Výzkumný ústav rostlinné výroby v Ústavu zemědělských a potravinářských informací, Praha, 35 s.
59. VÁGNER, J., FIALOVÁ, D. a kol. (2004): Regionální diferenciace druhého bydlení v Česku. Univerzita Karlova v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 286 s.
60. VOSTAL, J. a kol. (2003): Hodnocení struktury a kvantifikace faktorů ovlivňujících intenzitu zemědělské výroby: Charakteristické znaky, dopady a jejich ekonomické hodnocení. Závěrečná zpráva projektu. Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha, 64 s.
61. WOODS, M. (2008): Social movements and rural politics. Journal of Rural Studies, 24, s. 129–137. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2007.11.004>
62. WOOLCOCK, M., NARAYAN, D. (2000): Social capital: Implications for development theory, research, and policy. The World Bank Research Observer, 15, č. 2, s. 225–249. <https://doi.org/10.1093/wbro/15.2.225>
63. ZEMÁNEK, L. (2003): Lokální kultura v životě našeho venkova. In: Jančák, V., Chromý, P., Marada, M. (eds.): Geografie na cestách poznání. Univerzita Karlova v Praze, PřF, KSGRR, Praha, s. 124–149.
front cover

ISSN 1212-0014 (Print) ISSN 2571-421X (Online)

Archive