Geografie 2010, 115, 78-95

https://doi.org/10.37040/geografie2010115010078

Can Social Capital Be Measured? An analysis of territorial differences among the districts of Czechia

Jan Pileček, Vít Jančák

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geo grafie a regionálního rozvoje, Albertov 6, 128 43, Praha 2, Czechia

Received October 2009
Accepted February 2010

References

1. BELGEUSDIJK, S., VAN SCHAIK, T. (2005): Differences in Social Capital Between 54 Western European Regions. Regional Studies, 39, č. 8, s. 1053–1064. <https://doi.org/10.1080/00343400500328040>
2. BOSCHMA, R. A. (2005): Social Capital and Regional Development: an empirical analysis of the third Italy. In: Boschma, R. A., Kloosterman, R. C. (eds.): Learning from Clusters: a critical assessment, Springer, s. 139–168.
3. BOURDIEU, P. (1986): The Forms of Capital. In: Richardson, J. G.: Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, Greenwood Press, New-York, s. 46–58.
4. CALLOIS, J. M., ANGEON, V. (2004): On the Role of Social Capital on Local Economic Development: an econometric investigation on rural employment areas in France. http://www.clermont.cemagref.fr/GT/DFCF/economie/Projets/Résumé/résumé%20SC-AES.doc.
5. CALLOIS, J. M., AUBERT, F. (2007): Towards Indicators of Social Capital for Regional Development Issues: the case of french rural areas. Regional Studies, 41, č. 6, s. 809–821. <https://doi.org/10.1080/00343400601142720>
6. CIVÍN, V. (2009): Ročenka ČSTV 2008. Nakladatelství Olympia, Praha, 186 s.
7. COLEMAN, J. (1988): Social Capital and the Creation of Human Capital. American Journal of Sociology, 94 Supplement, s. 52–120. <https://doi.org/10.1086/229033>
8. CÔTÉ, S. (2001): The Contribution of Human and Social Capital. Canadian Journal of Policy Research, 2, č. 1, s. 29–36.
9. DZIALEK, J. (2009): Social Capital and Economic Growth in Polish Regions. MPRA Paper 18287. http://mpra.ub.uni-muenchen.de/18287/1/MPRA_paper_18287.pdf.
10. FUKUYAMA, F. (1995): Trust: the social virtues and the creation of prosperity. Free Press, New York.
11. GROOTAERT, C., van BASTELAER, T. (2002): Social Capital: from definition to measurement. In: Grootaert, C., van Bastelaer (eds.): Understanding and Measuring Social Capital: a multidisciplinary tool for practisioners, The World Bank, Washington, s. 1–16.
12. HALLÉR, P. (2006): Regionální diferenciace úrovně lidského kapitálu a jeho význam pro regionální rozvoj ČR. Diplomová práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha, 98 s.
13. HAMPL, M., BLAŽEK, J., ŽÍŽALOVÁ, P. (2008): Faktory-mechanismy-procesy v regionálním vývoji: aplikace konceptu kritického realismu. Ekonomický časopis, 56, č. 7, s. 696–711.
14. HÁNA, D. (2008): Regionální analýza poslaneckých dotací v období 2003–2007. Bakalářská práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha, 49 s. + příl.
15. HENDL, J. (2004): Přehled statistických metod zpracování dat. Portál, Praha, 584 s.
16. JANC, K. (2006): Human and Social Capital in Poland – spatial diversity and relations. In: Komornicki, T., Czapiewski, K. (eds.): Core and Peripheral Regions in Central and Eastern Europe, EUROPA XXI, 14, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 39–55.
17. JANČÁK, V. (2001): Příspěvek ke geografickému výzkumu periferních oblastí na mikroregionální úrovni. Geografie, 106, č. 1, s. 26–35.
18. JANČÁK, V., HAVLÍČEK, T., CHROMÝ, P., MARADA, M. (2008): Regional Differentiation of Selected Conditions for the Development of Human and Social Capital in Czechia. Geografie, 113, č. 3. s. 269–284.
19. JONES, V. N., WOOLCOCK, M. (2009): Mixed Method Assesment. In: Svendsen, G. T., Svendsen, G. L. H. (eds.): Handbook of Social Capital: the troika of sociology, political science and economics, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, Northampton, s. 379–401.
20. KNACK, S., KEEFER, P. (1997): Does Social Capital Have an Economic Payoff? A crosscountry investigation. Quarterly Journal of Economics, 112, č. 4, s. 1251–1288. <https://doi.org/10.1162/003355300555475>
21. KOSTELECKÝ, T., PATOČKOVÁ, V., VOBECKÁ, J. (2007): Kraje v České republice – existují souvislosti mezi ekonomickým rozvojem, sociálním kapitálem a výkonem krajských vlád? Sociologický časopis, 43, č. 5, s. 911–943.
22. KUČEROVÁ, S. (2008): Územní rozmístění základních škol v Česku, hlavní rysy jeho proměn ve 2. polovině 20. století a jejich potenciální důsledky. Studia Paedagogica, Sborník prací filozofické fakulty Brněnské univerzity U13, LVI, Masarykova univerzita, Brno, s. 35–51.
23. KUČEROVÁ, S., KUČERA, Z. (2009): Changes in the Rural Elementary Schools Network in Czechia in Second Half of 20th Century and Its Possible Impact on Rural Areas. European Countryside, 1, č. 3, s. 125–140. <https://doi.org/10.2478/v10091/009-0011-7>
24. KULDOVÁ, S. (2007): Education Towards Obtaining Various Forms of Capital. Acta Universitatis Carolinae – Geographica (v tisku).
25. MOHAN, G., MOHAN, J. (2002): Placing Social Capital. Progress in Human Geography, 26, č. 2, s. 191–210. <https://doi.org/10.1191/0309132502ph364ra>
26. PATULNY, R. V., SVENDSEN, G. L. H. (2007): Exploring the Social Capital Grid: bonding, bridging, qualitative, quantitative. International Journal of Sociology and Social Policy, 27, č. 2, s. 32–51. <https://doi.org/10.1108/01443330710722742>
27. PILEČEK, J. (2008): Porovnání krajů Česka z hlediska realizace programu Interreg IIIA na jejich území. Regionální studia, č. 1, s. 38–44.
28. PILEČEK, J. (2010): Koncept sociálního kapitálu: pokus o přehled teoretických a metodických východisek a aplikačních přístupů jeho studia. Geografie, 115, č. 1, s. 64–77.
29. POKORÁK, M. (2007): Aktivita lokálních a regionálních aktérů na příkladě žádostí o finanční podporu ze Společného regionálního operačního programu. Diplomová práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha, 112 s.
30. PORTES, A., LANDOLT, P. (1996): The Downside of Social Capital. The American Prospect, 26, s. 18–22.
31. PUTNAM, R., D. (1993): Making Democracy Work: civic transitions in modern Italy. Pricenton University Press, Princeton, 249 s.
32. PUTNAM, R. D. (2000): Bowling Alone: the challenge and revival of american community. Simon and Schuster, New-York.
33. SABATINI, F. (2005): Measuring Social Capital in Italy: an explanatory analysis. Working Paper č. 12. http://129.3.20.41/eps/dev/papers/0504/0504003.pdf.
34. SABATINI, F. (2009): Does Social Capital Create Trust? Evidence from a community of entrepreneurs. http://www.econ-pol.unisi.it/quaderni/552.pdf.
35. SCHULLER, T., BARON, S., FIELD, J. (2000): Social Capital: a review and criticque. In: Baron, S., Field, J., Schuller, T. (eds.): Social Capital: critical perspectives, Oxford University Press, New York, s. 1–38.
36. SHUCKSMITH, M. (2000): Endogenous Development, Social Capital and Social Inclusion: perspectives from LEADER in the UK. Sociologica Ruralis, 40, č. 2, s. 208–218. <https://doi.org/10.1111/1467-9523.00143>
37. SÝKORA, L., MATOUŠEK, R. (2009a): Geografická analýza vybraných aspektů sociálního a lidského kapitálu. Periodická zpráva 2008 projekt WD-13-07-1 Sociální kapitál jako faktor ovlivňující regionální disparity a regionální rozvoj. http://www.mmr-vyzkum.cz/INFOBANKA/periodicka-zprava-2008-wd-37838.aspx.
38. SÝKORA, L., MATOUŠEK, R. (2009b): Jak (ne)měřit sociální kapitál pro regionální rozvoj? XII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, 18.–19. 6. 2009, Bořetice, ESF MU Brno. http://is.muni.cz/do/1456/soubory/katedry/kres/4884317/8594456/SykoraMatousek.pdf.
39. ŠAFR, J., HÄUBERER, J. (2007): Měření přemosťujícího sociálního kapitálu: baterie PSK zjišťující odlišnosti v okruhu přátel. Data a výzkum – SDA Info, 1, č. 2, s. 85–108.
40. ŠAFR, J., SEDLÁČKOVÁ, M. (2006): Sociální kapitál. Koncepty, teorie a metody měření. Sociologické studie, 7, Sociologický ústav AV ČR, Praha, 93 s.
41. VAN DETH, J. W. (2008): Measuring Social Capital. In: Castiglione, D., van Deth, J. W., Wolleb, G.: The Handbook of Social Capital, Oxford University Press, Oxford, s. 150–176.
42. VAN OORSCHOT, W., ARTS, W., GELISSEN, J. (2006): Social Capital in Europe: measurement and social and regional distribution of a multifaceted phenomenon. Acta Sociologica, 49, č. 2, s. 149–167. <https://doi.org/10.1177/0001699306064770>
43. ZICH, F. (2009): Territorial Differences in Social Capital – an empirical comparison of two regions. GeoScape, 1, č. 4, s. 3–9.
front cover

ISSN 1212-0014 (Print) ISSN 2571-421X (Online)

Archive