Geografie 2010, 115, 44-63

https://doi.org/10.37040/geografie2010115010044

Problems concerning the integration of marginal regions into the regional system: the case of the Boletice Military Training Area

Tomáš Seidl, Pavel Chromý

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Albertov 6, 128 43, Praha 2, Czechia

Received March 2009
Accepted December 2009

References

1. Aktuální projekty svazku obcí Lipensko, http://www.lipensko.cz, 2008 (cit. 1. 12. 2008).
2. Analýza existence vojenských újezdů z hlediska porovnání potřeb armády a stanovených ekonomických kritérií, aktualizace materiálu k 1. březnu 2007. MO ČR, Praha 2007.
3. ANDREOLI, M. (1994): Development and marginalization in Liguria region. In: Chang-Yi, D. Ch. (ed.): Marginality and Development Issues in Marginal Regions. Proceedings of Study Group on Development Issues in Marginal Regions. IGU, Taipei, s. 41–60.
4. BIČÍK, I., JELEČEK, L., CHROMÝ, P., KUPKOVÁ, L., ŠEFRNA, L. (2002): Comparison of land use changes in and outside biosphere reserves in Czechia. In: Himiyama, Y., Hwang, M., Ichinose, T. (eds.): Land Use Changes in Comparative Perspective. Chapter 19. Oxford & IBH Publishing, New Delhi, s. 249–258.
5. BLAŽEK, J., CSANK, P. (2007): Nová fáze regionálního rozvoje v ČR? Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 43, č. 5, s. 945–965.
6. BLAŽEK, J., UHLÍŘ, D. (2002): Teorie regionálního rozvoje. Karolinum, Praha, 211 s.
7. CUDLÍNOVÁ, E. (2007): Výstavba lyžařského areálu na Špičáku v prostoru VÚ Boletice. 19 s.
8. CUDLÍNOVÁ, E. a kol. (1999): Marginální oblasti – prostorový indikátor udržitelného rozvoje České republiky. Závěrečná zpráva. Ústav ekologie krajiny AV ČR, České Budějovice, 32 s.
9. Deklarace o společném postupu Ministerstva obrany, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj a Jihočeského kraje ve věci civilního využití území VÚ Boletice, Praha 2006.
10. DOKOUPIL, J. (2004): Hranice a hraniční efekt. In: Jeřábek, M., Dokoupil, J., Havlíček, T. a kol.: České pohraničí – bariéra nebo prostor zprostředkování? Academia, Praha, s. 47–58.
11. European Commision – Environment DG (2001): Sustainable tourism and Natura 2000, Guideline, initiative and best practices in Europe. Luxemburg.
12. GAZENBEEK, A. (2005): LIFE, Natura 2000 and the military. European Commision, Environment DG, Luxembourg, 79 s.
13. GEOVISION (2005): VÚ Boletice – studie polyfunkčního využití. Geovision, Plzeň. 79 s.
14. HAMPL, M. (1998): Realita, společnost a geografická organizace: hledání integrálního řádu. Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha, 110 s.
15. HAMPL, M. (2000): Pohraniční regiony České republiky: současné tendence rozvojové diferenciace. Geografie, 105, č. 1, s. 241–252.
16. HAMPL, M. (2003): Diferenciace a zvraty regionálního vývoje Karlovarska: unikátní případ nebo obecný vzor? Geografie, 108, č. 3, s. 173–190.
17. HAMPL, M. a kol. (1996): Geografická organizace společnosti a transformační procesy v České republice. Univerzita Karlova, Praha, 395 s.
18. HAMPL, M. a kol. (2001): Regionální vývoj: specifika české transformace, evropská integrace a obecná teorie. Univerzita Karlova, Praha, 328 s.
19. HAMPL, M., DOSTÁL, P., DRBOHLAV, D. (2007): Social and cultural geography in the Czech Republic: under pressures of globalization and post-totalitarian transformation. Social and Cultural Geography, 8, č. 3, s. 475–493. <https://doi.org/10.1080/14649360701489029>
20. HAMPL, M., GARDAVSKÝ, V., KÜHNL, L. (1987): Regionální struktura a vývoj systému osídlení ČSR. Univerzita Karlova, Praha, 255 s.
21. HAVLÍČEK, T., CHROMÝ, P. (2001): Příspěvek k teorii polarizovaného vývoje území se zaměřením na periferní oblasti. Geografie, 106, č. 1, s. 1–11.
22. HAVLÍČEK, T., CHROMÝ, P., JANČÁK, V., MARADA, M. (2008): Innere und äußere Peripherie am Beispiel Tschechiens. Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, 150, s. 299–316.
23. CHROMÝ, P. (2000): Historickogeografické aspekty vymezování pohraničí a jeho geografické analýzy. Geografie, 105, č. 1, s. 63–76.
24. CHROMÝ, P. (2004): Historickogeografický pohled na české pohraničí. In: Jeřábek, M., Dokoupil, J., Havlíček, T. a kol.: České pohraničí – bariéra nebo prostor zprostředkování? Academia, Praha, s. 33–44.
25. CHROMÝ, P., JANČÁK, V. (2005): Periferní oblasti Česka jako jeden z pólů polarizovaného prostoru. Životné prostredie, 34, č. 2, s. 106–108.
26. CHROMÝ, P., JANČÁK, V, WINKLEROVÁ, J. (2003): Land use changes in the peripheral regions of Czechia. Acta Universitatis Carolinae – Geographica, XXXVIII, 1, s. 95–103.
27. JANČÁK,V., HAVLÍČEK, T., CHROMÝ, P., MARADA, M. (2008): Regional Differentiation of Selected Conditions for the Development of Human and Social Capital in Czechia. Geografie, 113, č. 3, s. 269–284.
28. JEŘÁBEK, M., DOKOUPIL, J., HAVLÍČEK, T. a kol. (2004): České pohraničí – bariéra nebo prostor zprostředkování? Academia, Praha, 296 s.
29. KLOUBEC, B., HORA, J. (2007): Dosavadní znalosti o ptácích ve Vojenském újezdu Boletice. In: Petříček, V., Kuchařová, P.: Ochrana přírody a krajiny ve vojenských újezdech. AOPK ČR, Praha, s. 127–144.
30. KOMÁR, A. (1993): Vojenský újezd Hradiště. Geografie, 98, č. 2, ČGS, Praha, s. 75–86.
31. KOSTIĆ, M. (2004): Vnitřní periferie v Česku: příklad středočesko-jihočeského pomezí. Magisterská práce. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha, 112 s.
32. KOTEK, J. (2007): Zajištění právní ochrany soustavy Natura 2000 na území vojenských újezdů. In: Petříček, V., Kuchařová, P.: Ochrana přírody a krajiny ve vojenských újezdech. AOPK ČR, Praha, s. 47–52.
33. KULDOVÁ, S. (2005): Příspěvek ke kulturněgeografickému výzkumu: možnosti hodnocení kulturních aspektů pomocí statistických metod. Geografie, 110, č. 4, s. 300–314.
34. MACHAR, I. (2008): Vyhodnocení koncepce, posouzení vlivů na soustavu a lokality Natura 2000, http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php.
35. MARADA, M. (2001): Vymezení periferních oblastí Česka a studium jejich znaků pomocí statistické analýzy. Geografie, 106, č. 1, s. 12–25.
36. MUSIL, J., MÜLLER, J. (2008): Vnitřní periferie v České republice jako mechanismus sociální exkluze. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 44, č. 2, s. 321–348.
37. NOVOTNÁ, M., ed. (2005): Problémy periferních oblastí. Univerzita Karlova, Praha, 184 s.
38. PÁSKOVÁ, M. (2003): Změny geografického prostředí vyvolané rozvojem cestovního ruchu ve světle kriticko-realistické metodologie. Disertační práce. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Praha. 201 s.
39. PETŘÍČEK, V., PLESNÍK, J. (2007): Tanky a mateřídouška – 10 let poté. In: Petříček, V., Kuchařová, P.: Ochrana přírody a krajiny ve vojenských újezdech. AOPK ČR, Praha, s. 73–84.
40. POŠTOLKA, V. (1993): Obyvatelstvo a osídlení Doupovských hor – minulost, přítomnost a budoucnost. Geografie, 98, č. 2, s. 87–101.
41. POŠTOLKA, V. (1998): Revitalizace a nové využití bývalého vojenského prostoru Ralsko. Geografie, 103, č. 3, s. 156–170.
42. ŘEHÁK, S. (2004): Postavení pohraničí v integračních procesech. In: Jeřábek, M., Dokoupil, J., Havlíček, T. a kol.: České pohraničí – bariéra nebo prostor zprostředkování? Academia, Praha, s. 87–91.
43. SEIDL, T. (2005): Potenciál rozvoje příhraničního regionu Boletice. Bakalářská práce. Západočeská univerzita, Plzeň, 77 s.
44. SEIDL, T. (2007): Geografický potenciál regionu Boletice. In: Petříček, V., Kuchařová, P.: Ochrana přírody a krajiny ve vojenských újezdech. AOPK ČR, Praha, s. 85–92.
45. SEIDL, T. (2008): Proces integrace marginálního území do regionálního systému – příklad Vojenského újezdu Boletice. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Praha, 119 s.
46. SEIDL, T., CHROMÝ, P. (2009): Turizmus v alternativních chráněných územích – koncentrovaná exploatace nebo šetrné formy? Recenzovaný sborník z konference: Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu. 10.–11. 9. 2009. Univerzita Hradec Králové, Hradec Králové, s. 50–57.
47. VYDROVÁ, A. (2007): Botanicky cenné lokality ve Vojenském újezdu Boletice. In: Petříček, V., Kuchařová, P.: Ochrana přírody a krajiny ve vojenských újezdech. AOPK ČR, Praha, s. 115–126.
48. Výnos č. 2025-25/2007 o zpřístupnění dalších okrajových území VÚ Boletice s platností od 1. 1. 2008. Újezdní úřad Vojenského újezdu Boletice 2007.
front cover

ISSN 1212-0014 (Print) ISSN 2571-421X (Online)

Archive