Geografie 2010, 115, 21-43

https://doi.org/10.37040/geografie2010115010021

Differences in the availability of transport possibilities in Czech municipalities and socio-geographical micro-regions

Miroslav Marada, Viktor Květoň

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Albertov 6, 128 43, Praha 2, Czechia

Received August 2009
Accepted January 2010

References

1. AJZEN, I. (1991): The Theory of planned behaviour: Organizational Behaviour and Human Decision Process, č. 50, s. 179–211. <https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T>
2. BRŮHOVÁ-FOLTÝNOVÁ, H. a kol. (2007): Analýza každodenního dopravního chování dospělého městského obyvatelstva a nástroje regulace dopravy. Přehledová studie: Rešerše literatury 2.1. projektu MD 24/2006-430-OPI/3 z OP „Infrastruktura“ – Priorita 2 (2.4). Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, 52 s.
3. BRŮHOVÁ-FOLTÝNOVÁ, H. a kol. (2008): Analýza každodenního dopravního chování dospělého městského obyvatelstva a nástroje regulace dopravy. Závěrečná zpráva z projektu MD 24/2006-430-OPI/3 z OP „Infrastruktura“ – Priorita 2 (2.4). Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, 348 s.
4. DARGAY, J. M., HANLY, M. (2002): The Demand for Local Bus Services in England. Journal of Transport Economics and Policy, 36, č. 1, s. 73–91.
5. GRAY, D., FARRINGTON, J., KAGERMEIER, A. (2008): Geographies of rural transport. In: Knowles, R., Shaw, J., Docherty, I. ed.: Transport geographies: Mobilities, Flows and Spaces. Blackwell Publishing Ltd., Oxford, s. 102–119.
6. HÄGERSTRAND, T. (1967): Innovation Diffusion as a Spatial Process. University of Chicago Press, Chicago, 334 s.
7. HAMPL, M. (2005): Geografická organizace společnosti v České republice: Transformační procesy a jejich obecný kontext. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, PřF UK, Praha, 148 s. + mapová příloha.
8. HAMPL, M. (2004): Současný vývoj geografické organizace a změny v dojížďce za prací a do škol v Česku. Geografie, 109, č. 3, s. 205–222.
9. HAMPL, M. (2008): Nomotetická nebo idiografická geografie: alternativnost nebo komplementarita? Acta Geographica Universitatis Comenianae, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislavě, 50, s. 19–31.
10. HAMPL, M., BLAŽEK, J., ŽÍŽALOVÁ, P. (2008): Faktory – mechanizmy – procesy v regionálním vývoji: aplikace konceptu kritického realizmu. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 56, č. 7, s. 696–711.
11. HENSHER, A., D. (2006): Bus transport: Economics, Policy and Planning. Institute of Transport and Logistics Studies, Faculty of Economics and Business, University of Sydney, Australia, 507 s.
12. HENSHER, D. A.; BUTTON, K. J. (2000): Handbook of Transport Modelling. Pergamon, Amsterdam, 666 s.
13. HOYLE, B. S.; KNOWLES, R. D., eds. (1992): Modern Transport Geography. Belhaven Press, London, 276 s.
14. HŮRSKÝ, J. (1974): Klasifikace měst ČSR podle polohy v dopravních sítích. Sborník ČSSZ, 79, č. 2, s. 101–107.
15. HŮRSKÝ, J. (1978): Regionalizace České socialistické republiky na základě spádu osobní dopravy. Studia Geographica, 59, Geografický ústav ČSAV, Brno, 182 s.
16. KNOWLES, R., SHAW, J., DOCHERTY, I. eds. (2008): Transport geographies: Mobilities, Flows and Spaces. Blackwell Publishing Ltd., Oxford, 293 s.
17. KVĚTOŇ, V. (2006): Hodnocení dopravních možností obyvatel: analýza okresů Česka a mikro regionální pohled. Diplomová práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha, 103 s. + příl.
18. KVĚTOŇ, V., MARADA, M. (2008): Využití veřejné a individuální automobilové dopravy v Česku v dojížďce za prací a jeho geografická specifika. Elektronický sborník ze sjezdu České geografické společnosti „Geografické dny Liberec“.
19. MARADA, M. a kol. (2010): Doprava a geografická organizace společnosti v Česku. Edice Geographica, ČGS, Praha, v tisku.
20. MARADA, M., HUDEČEK, T (2006): Accessibility of Peripheral Regins: A Case of Czechia. EUROPA XXI, Institue of Geography and Spatial Organization, Warszawa, s. 43–49.
21. MARADA, M., KVĚTOŇ, V. (2008): Importance of transport possibilities in rural areas of Czechia, recenzovaný příspěvek ve sborníku z mezinárodní konference Countryside – our World, ČZU, Praha, s. 390–406.
22. MARADA, M., KVĚTOŇ, V., VONDRÁČKOVÁ, P. (2006): Železniční doprava jako faktor regionálního rozvoje. Národohospodářský obzor, č. 4, s. 51–60.
23. MARADA, M., KVĚTOŇ, V. (2006): Význam dopravní obslužnosti v rozvoji venkovských oblastí. Sborník příspěvků z mezinárodní konference Venkov je náš svět. Provozně-ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze, s. 422–431.
24. MOSELEY, J. M., HARMAN, G. R., COLES, B. O., SPENCER. B. M. (1977): Rural transport and Accessibility. Centre of East Anglian Studies, University of East Anglia, Norwich, 184 s.
25. NOVÁK, J., SÝKORA, L. (2007): A City in Motion: Time-Space Activity and Mobility Paterns of Suburban Inhabitants and Structuration of Spatial Organization in Prague Metropolitan Area. Geografiska Annaler 89B (2), s. 147–168. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0467.2007.00245.x>
26. NUTLEY, S. (1998): Rural Areas: Accessebility Problem. In: Hoyle, B., Knowles, R., eds.: Modern Transport Geography, 2nd rev. ed., Wiley and sons, Chichester, s. 185–215.
27. RIETVELD, P., VICKERMAN, R. W. (2004): Transport in Regional Science: The “Death of Distance” Is Premature. Papers in Regional Science, 83, č. 1, s. 229–248. <https://doi.org/10.1007/s10110-003-0184-9>
28. SEIDENGLANZ, D. (2007): Dopravní charakteristiky venkovského prostoru. Disertační práce. Masarykova Univerzita v Brně, 171 s. + přílohy.
29. SPURNÁ, P. (2008): Prostorová autokorelace – všudypřítomný jev při analýze prostorových dat?. Sociologický časopis, 44, č. 4, s. 767–787.
30. URRY, J. (1999): Automobility, Car Culture and Weightless Travel: A discussion paper. Department of Sociology, Lancaster University, Lancaster, http://www.comp.lancs.ac.uk/sociology/papers/Urry-Mobile-Cultures.pdf, 16 s.
front cover

ISSN 1212-0014 (Print) ISSN 2571-421X (Online)

Archive