Geografie 2022, 127, 169-193

https://doi.org/10.37040/geografie.2022.003

The perceived difficulty of content matter in geography tuition as a factor determining the origin of misconceptions

Tereza KocováID, Miroslav MaradaID

Charles University, Faculty of Science, Department of Social Geography and Regional Development, Prague, Czechia

Received September 2021
Accepted February 2022

References

1. ANDERSON, L. W., KRATHWOOL, D. R. (2001): A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom’s taxonomy of educational objectives. Longman, New York.
2. ARTHURS, L., HSIA, J. F., SCHWEINLE, W. (2015): The Oceanography Concept Inventory: A Semicustomizable Assessment for Measuring Student Understanding of Oceanography. Journal of Geoscience Education, 63, 310−322. <https://doi.org/10.5408/14-061.1>
3. CLARK, D., REYNOLDS, S., LEMANOWSKI, V., STILES, T., YASAR, S., PROCTOR, S., LEWIS, E., STROMFORS, C., CORKINS, J. (2008): University Students’ Conceptualization and Interpretation of Topographic Maps. International Journal of Science Education, 30, 3, 377−408. <https://doi.org/10.1080/09500690701191433>
4. ČÍŽKOVÁ, D., MANDÍKOVÁ, D. (2010): Prekoncepce studentů MFF UK o síle a pohybu – výsledky testu FCI. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, 55, 2, 148−155.
5. DOULÍK, P. (2005): Geneze dětských pojetí vybraných fenoménů. Acta Universitatis Purkynianae. Studia paedagogica, 107, Ústí nad Labem.
6. DOVE, J. (2016): Reasons for misconceptions in physical geography. Geography, 101, 47−53. <https://doi.org/10.1080/00167487.2016.12093983>
7. DOVE, J. E. (1998) Students’ alternative conceptions in Earth science: a review of research and implications for teaching and learning. Research Papers in Education, 13, 2, 183−201. <https://doi.org/10.1080/0267152980130205>
8. DVOŘÁČKOVÁ, S., RYPL, J., KUČERA, T. (2018): Vztah českých žáků k výuce neživé přírody: postoje, znalosti a nejrozšířenější miskoncepce. Geographia Cassoviensis, XII, 2, 133−145.
9. FRANCEK, M. (2013): A Compilation and Review of over 500 Geoscience Misconceptions. International Journal of Science Education, 35, 1, 31−64. <https://doi.org/10.1080/09500693.2012.736644>
10. HAVELKOVÁ, L. (2017): Rozumějí žáci kartogramu a kartodiagramu? Geografické rozhledy, 27, 2, 24−27.
11. HENRIQUES, L. (2000): Children’s misconceptions about weather: A review of the literature.
12. HRABAL, V., PAVELKOVÁ, I. (2010): Jaký jsem učitel. Portál.
13. CHANG, C. H., PASCUA, L. (2016): Singapore students’ misconceptions of climate change. International Research in Geographical and Environmental Education, 25, 1, 84−96. <https://doi.org/10.1080/10382046.2015.1106206>
14. ISHIKAWA, T., KASTENS, K. A. (2004): Why Some Students Have Trouble with Maps and Other Spatial Representations. Journal of Geoscience Education, 53, 2, 184−197. <https://doi.org/10.5408/1089-9995-53.2.184>
15. JANOUŠKOVÁ, E. (2009): Vztah úrovně didaktické vybavenosti a míry obtížnosti textu současných učebnic. Pedagogická orientace, 19, 1, 56−72.
16. KNECHT, P. (2007): Didaktická transformace aneb od „didaktického zjednodušení“ k „didaktické rekonstrukci“. Orbis Scholae, 2, 1, 67−81.
17. KNECHT, P. (2008): Pojmy v učebnicích zeměpisu a jejich přiměřenost věku žáků. Pedagogická orientace, 18, 2, 22−36.
18. KNECHT, P., HOFMANN, E. (2013): K problému řazení geografického učiva ve školních vzdělávacích programech. Informace ČGS, 32, 2, 13−25.
19. KOUDELKOVÁ, V. (2016): Elektřina a magnetismus vlastníma rukama a hlavou. Disertační práce. MFF UK, Praha.
20. MAŇÁK, J., KNECHT, P. (2007) Hodnocení učebnic. Paido, Brno.
21. MAREŠ, J., OUHRABKA, M. (2007): Dětské interpretace světa a žákovo pojetí učiva. In: Čáp, J., Mareš, J. (eds.): Psychologie pro učitele. Portál, Praha, 411−440.
22. PETŘÍKOVÁ, S. (2009): Identifikace miskoncepcí žáků v tematickém celku Plazi. Disertační práce. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha.
23. PLUHÁČKOVÁ, M., DUFFEK, V., STACKE, V., MENTLÍK, P. (2019): Kritická místa ve výuce zeměpisu na ZŠ – identifikovaná kritická místa a jejich příčiny. Arnica 9, 1, 15−30.
24. PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. (2008): Pedagogický slovník. Portál, Praha.
25. ŘEZNÍČKOVÁ, D., MATĚJČEK, T. (2014): Úlohy ve výuce geografie. Nakladatelství P3K, Praha.
26. SMITH, J. P., DI SESSA, A. A., ROSCHELLE, J. (1993): Misconceptions reconceived: A constructivist analysis of knowledge in transition. The Journal of Learning and Sciences, 3, 2, 115−163. <https://doi.org/10.1207/s15327809jls0302_1>
27. STAHLY, L. L., KROCKOVER, G. H., SEHPARDSON, D. P. (1999): Third Grade Students’ Ideas about the Lunar Phases. Journal of Research in Science Teaching, 36, 2, 159−177. <https://doi.org/10.1002/(SICI)1098-2736(199902)36:2<159::AID-TEA4>3.0.CO;2-Y>
28. ŠKODA, J., DOULÍK, P. (2009): Dětská pojetí: Teoretická východiska a metodologické aspekty. Výzkum výuky: Tematické oblasti, výzkumné přístupy a metody. Paido, Brno.
29. ŠKODA, J., DOULÍK, P. (2011): Psychodidaktika. Metody efektivního a smysluplného učení a vyučování. Grada, Praha.
30. ŠMÍDOVÁ, M. (2018): Miskoncepce žáků základních škol při práci s tematickou mapou. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha.
31. ŠTRUDLOVÁ, M. (2018): Geovědní miskoncepce mezi vysokoškolskými studenty. Diplomová práce. Západočeská univerzita, Plzeň.
32. TRAHORSCH, P. (2020): Vizuálie v učebnicích geografie a jejich vliv na vznik miskoncepcí. Disertační práce. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Pedagogická fakulta, Ústí nad Labem.
33. VOSNIADOU, S. (2002): On the nature of naïve physics. In: Limon, M., Mason, L. (eds.): Reconsidering conceptual change: Issues in theory and practice. Kluwer, Dordrecht, 61−76.
34. VOSNIADOU, S., BREWER, W. F. (1992): Mental models of the earth: A study of conceptual change in childhood. Cognitive Psychology, 24, 535−585. <https://doi.org/10.1016/0010-0285(92)90018-W>
35. VOSNIADOU, S., VAMVAKOUSSI, X., SKOPELITI, I. (2008): The framework theory approach to the problem of conceptual change. In: Vosniadou, S. (ed.): International handbook of research on conceptual change. Routledge, New York.
36. WEINHÖFER, M. (2011): Metoda tvorby učebnic zeměpisu pomocí analýzy učebnic zeměpisu a RVP ZV. Disertační práce, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Brno.
front cover

ISSN 1212-0014 (Print) ISSN 2571-421X (Online)

Archive