Geografie 2021, 126, 289-317

https://doi.org/10.37040/geografie2021126030289

Changes in land use of the Krkonoše Mts. and the Hrubý Jeseník Mts. alpine treeless: a summary of the current state of knowledge and a comparison of historical development

Tomáš Hejda1ID, Lucie Kupková2ID

1Charles University, Faculty of Science, Department of Social Geography and Regional Development, Prague, Czechia
2Charles University, Faculty of Science, Department of Applied Geoinformatics and Cartography, Prague, Czechia

Received April 2021
Accepted June 2021

References

1. AOPK (2012): Rozbory chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa chráněné krajinné oblasti Jeseníky. https://jeseniky.ochranaprirody.cz/res/archive/263/032833.pdf?seek=1452769824 (5. 1. 2020).
2. ARCČR, ARCDATA PRAHA, ZÚ, ČSÚ (2016): ArcČR 500, ARCDATA PRAHA, Zeměměřičský úřad a Český statistický úřad. https://www.arcdata.cz/produkty/geograficka-data/arccr-500 (20. 5. 2018).
3. BANAŠ, M., ČERNÁ, K, HÉDR, R., HOFMEISTER, J., HOŠEK, J., ZEIDLER, M. (2007a): Změny alpinských ekosystémů na území KRNAP, NPR Králický Sněžník a CHKO Jeseníky v kontextu globálních změn. Ms. (zpráva o řešení projektu za rok 2007, depon. in Správa KRNAP, Vrchlabí).
4. BANAŠ, M., ČERNÁ, K., HÉDR, R., HOUŠKA, J., HOLUŠ, J., KAŠÁK, J., KOČÍ, M., KOČVARA, R., KOPALOVÁ, I., KŘÍŽEK, M., KURAS, T., KYNCL, T., LEŠKOVÁ, M., MAJKUS, Z., MAŘÁK, P., NOVÁK, J., PETR, L., POTŮČKOVÁ, M., RŮŽIČKA, M., ŠENFELDR, M., SOUČEK, J., STANOVSKÝ, J., TUF, I. H., WILD, J., ZEIDLER, M., ZMRHALOVÁ, M. (2007b): Vliv výsadeb borovice kleče (Pinus mugo) na biotopovou a druhovou diverzitu arktoalpinské tundry ve Východních Sudetech (CHKO Jeseníky, NPR Králický Sněžník). Návrh managementu těchto porostů. Ms. (závěrečná zpráva o řešení projektu VaV SM/6/70/05, MŽP ČR, Praha).
5. BANAŠ, M., HOŠEK, J. (2004): Management turismu v nejvyšších polohách východních Sudet: příkladová studie zpracování plánu péče Národní přírodní rezervace Praděd (CHKO Jeseníky), In: Štursa, J., Mazurski, K. R., Palucki, A., Potocka, J. (2003): Geoekologické problémy Krkonoš. Opera Corcontica, 41, 515–526.
6. BANAŠ, M., HOŠEK, J., TREML, V. (2004): Management turismu v nejvyšších polohách Hrubého Jeseníku – možnosti a meze. Sborník příspěvků z konference k 35. výročí vzniku CHKO Jeseníky.
7. BANAŠ, M., HOŠEK, J., ZEIDLER, M., DUCHOSLAV, M. (2004): Předběžná zpráva o vlivu rozdílných zimních podmínek na alpinskou vegetaci – příkladová studie výzkumu na svahu pod Petrovými kameny (NPR Praděd). Sborník příspěvků z konference k 35. výročí vzniku CHKO Jeseníky.
8. BANAŠ, M., LEKEŠ, V., TREML, V. (2001): Stanovení alpinské (horní) hranice lesa v Hrubém Jeseníku a Králickém Sněžníku. Taxonia a. s., Olomouc.
9. BANAŠ, M., ZEIDLER, M. (2012): Pozoruhodné bezlesí Jeseníků a Králického Sněžníku. Veronica, 4, 5–7.
10. BANAŠ, M., ZEIDLER, M., ZAHRADNÍK, D. (2012): Ovlivňují globální změny prostředí alpinskou tundru Krkonoš, Králického Sněžníku a Hrubého Jeseníku? Ochrana přírody, 67, 3, 14–17.
11. BARTOŠ, M. (1976): Hüttelova mapa. Krkonoše a Jizerské hory, 2, 18–19.
12. BARTOŠ, M. (1991): Z historie bud na Čertově louce. Krkonoše a Jizerské hory, 24, 2, 27–29.
13. BARTOŠ, M. (1997): Největší povodeň v Krkonoších 1897. Správa KRNAP, Vrchlabí.
14. BARTOŠ, M. (2017): Historie krkonošských bud. Správa KRNAP, Vrchlabí.
15. BAŠTA, J. (2013): K historii Krkonošského národního parku. Živa, 4, http://ziva.avcr.cz/files/ziva/pdf/k-historii-krkonosskeho-narodniho-parku.pdf (24. 2. 2019).
16. BAŠTA, J. (2015): Prořezávka Labské louky. Krkonoše a Jizerské hory, 48, 8, 8–11.
17. BAŠTA, J. (2020): Prořezávky kleče v roce 2020. Krkonoše a Jizerské hory, 53, 8, 5.
18. BAŠTA, J., ŠTURSA, J. (2013): 50 let Krkonošského národního parku. Správa KRNAP, Vrchlabí.
19. BERGMANN, P. (2017): Krkonoše na starých rytinách a litografiích. Broumovsko Organic.
20. BIČÍK, I. a kol. (2010): Vývoj využití ploch v Česku. Česká geografická společnost, Praha.
21. BUČEK, A., KOPECKÁ, V. (2004): Možná globální změna klimatu a vegetační stupně. https://is.muni.cz/el/fss/jaro2009/HEN414/um/7511024/7511094/Bucek_Kopecka-Mozna_globalni_zmena_klimatu.pdf (3. 6. 2021).
22. BUREŠ, L., KOČVARA, R., KURAS, T., HRADECKÝ, J. (2009): Analýza antropických vlivů v nejcennějších částech CHKO Jeseníky. Sborník AOPK, Praha.
23. COPERNICUS (2021a): CORINE Land Cover. https://land.copernicus.eu/pan-european/corineland-cover (8. 6. 2021).
24. COPERNICUS (2021b): High Resolution Layers. https://land.copernicus.eu/pan-european/high-resolution-layers (8. 6. 2021).
25. ČHMÚ (2020): Měsíční a roční data, Český hydrometeorologický úřad. https://www.chmi.cz/historicka-data/pocasi/mesicni-data/mesicni-data-dle-z.-123-1998-Sb (15. 4. 2020)
26. ČÚZK (2021a): Archiv leteckých měřičských snímků, Český úřad zeměměřičský a katastrální. https://ags.cuzk.cz/archiv/?start=lms (8. 6. 2021).
27. ČÚZK (2021b): Stabilní katastr, Český úřad zeměměřičský a katastrální. https://ags.cuzk.cz/archiv/ (8. 6. 2021).
28. DOBÍHAL, M. (2018): Ústup budního hospodářství a dynamika sukcese lesa v Krkonoších. Diplomová práce. Katedra fyzické geografie a geoekologie PřF UK, Praha.
29. DVOŘÁK, J. (2014): Kde čerti dávají dobrou noc. Krkonoše a Jizerské hory, Správa KRNAP, Vrchlabí, 47, 8, 6–12.
30. DVOŘÁK, I. J., FAJFR, Z. (2002): Časoprostorová analýza podílu kosodřeviny v ekosystémech arkto−alpinské tundry na hřebenech Krkonoš v prostředí GIS. Opera Corcontica, Správa KRNAP, Vrchlabí, 39, 153–168.
31. EMMER, I., SEVINK, J., FANTA, J. (2003): Obnova lesních ekosystémů v Krkonošském národním parku, Česká republika. Opera Corcontica, Správa KRNAP, Vrchlabí, 40, 105–200.
32. FANTA, J. (2013): Forests in the Krkonoše/Karkonosze National Parks: their restoration, protection and management in the context of changes ongoing in the Central-European forestry. Opera Corcontica, Správa KRNAP, Vrchlabí, 50/S, 22–38.
33. FANTA, J. (2017): Lesy v českých Krkonoších a lidé kolem nich. Opera Corcontica, Správa KRNAP, Vrchlabí, 54, 5–12.
34. FLOUSEK, J. (2016): Vliv lyžování na horskou přírodu: shrnutí současných požadavků a stav v Krkonoších. Opera Corcontica, Správa KRNAP, Vrchlabí, 53, 16–60.
35. FLOUSEK, J., HARČARIK, J. (2009): Sjezdové lyžování a ochrana přírody. Ochrana přírody 64, 6, 8–10.
36. GRACE, J., BERNINGER, F., NAGY, L. (2002): Impacts of Climate Change on the Tree Line. Oxford Journal. Life Science, Annals of Botany, 90/4, 537–544. <https://doi.org/10.1093/aob/mcf222>
37. HÁJKOVÁ, O., SEMELOVÁ, V. (2009): Výzkum hnojení travní zahrady u Luční boudy. Krkonoše a Jizerské hory 42, 1, 44–45.
38. HARČARIK, J. (2002): Microclimatic relationships of the arctic-alpine tundra. Opera Corcontica, Správa KRNAP, Vrchlabí, 39, 45–68.
39. HARČARIK, J. (2009): Krkonoše a klimatické změny: Klimatické změny a rostlinstvo. Krkonoše a Jizerské hory 42, 5, 24–25.
40. HEJCMAN, M., NEŽERKOVÁ, P., LOKVENC, T., PAVLŮ, V. (2005): Trávy v opuštěné školce aneb o sukcesi v krkonošské arkto-alpinské tundře. Vesmír 84, 7, 409–412.
41. HEJCMAN, M., NEŽERKOVÁ, P., PAVLŮ, V., GAISLER, J. (2004a): Smilka tuhá na hřebenech Krkonoš praktickým pohledem zemědělce aneb vedlo kosení k její podpoře? Krkonoše 37, 11, 22–24.
42. HEJCMAN, M., ŽÁKOVÁ, I., STRÁNSKÁ, M., BÍLEK, M. (2004b): Obnova hospodaření na Klínových boudách – pastební preference ovcí a struktura porostu při defoliaci. Opera Corcontica, Správa KRNAP, Vrchlabí, 39, 552–559.
43. HOŠEK, E. (1972): Vlivy minulosti na přírodu a historické zajímavosti v chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Campanula 3, 103–118.
44. HOŠEK, E. (1973): Vývoj dosavadního hospodaření v nejvyšších polohách Jeseníků a jeho vliv na horní hranici lesa. Campanula, 4, 69–81.
45. HOŠEK, E. (1984): Průzkum dlouhodobého vývoje lesních porostů v oblasti SPR Vrchol Pradědu. Správa CHKO Jeseníky, Jeseník.
46. CHERSICH, S., REJŠEK, K., VRANOVÁ, V., BORDONI, M., MEISINA, C. (2015): Climate change impacts of the Alpine ekosystem: an overview with focus on the soil. Journal and Forest Science, 61, 496–514. <https://doi.org/10.17221/47/2015-JFS>
47. JENÍK, J. (1957): Alpinská vegetace Vysokých Sudet: theorie oro-anemografických systémů. Univerzita Karlova, Praha. Jeník, J. (1961): Alpinská vegetace Krkonoš, Kralického Sněžníku a Hrubého Jeseníku. ČSAV, Praha.
48. JENÍK, J., HAMPEL, R. (1991): Die waldfreien Kammlagen des Altvatergebirges (Geschichte und Ökologie). MSSGV, 104 s., Stuttgart.
49. JEPSEN, M. R., KUEMMERLE, T., MÜLLER, D., ERB, K., VERBURG, P., HABERL, H., VESTERAGER, J. P., ANDRIC, M., ANTROP, M., AUSTRHEIM, G., BJÖRN, I., BONDEAU, A., BÜRGI, M., BRYSON, J., CASPAR, G., CASSAR, L. F., CONRAD, E., CHROMÝ, P., DAUGIRDAS, V., VAN EETVELDE, V., ELENA-ROSSELLÓ, R., GIMMI, U., IZAKOVICOVA, Z., JANČÁK, V., JANSSON, U., KLADNIK, D., KOZAK, J., KONKOLY-GYURÓ, E., KRAUSMANN, F., MANDER, Ü., MCDONAGH, J., PÄRN, J., NIEDERTSCHEIDER, M., NIKODEMUS, O., OSTAPOWICZ, K., PÉREZ-SOBA, M., PINTO-CORREIA, T., RIBOKAS, G., ROUNSEVELL, M., SCHISTOU, D., SCHMIT, C., TERKENL, T. S., TRETVIK, A. M., TRZEPACZ, P., VADINEANU, A., WALZ, A., ZHLLIMA, E., REENBERG, A. (2015): Transitions in European land-management regimes between 1800 and 2010. Land Use Policy, 49, 53–64. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2015.07.003>
50. KLAPKA, P., KLAPKOVÁ, E., MARTINÁT, S. (2005): Ekologické formy zemědělství v Krkonoších: krajina, ekoturismus, udržitelnost. Opera Corcontica 42, Správa KRNAP, Vrchlabí, 127–137.
51. KLAUDISOVÁ, M, HEJCMAN, M., ŠTURSA, J. (2007): Dlouhodobý reziduální vliv Ca, N, a P hnojení na subalpinské smilkové porosty. Opera Corcontica, Správa KRNAP, Vrchlabí, 44/S, 385–389.
52. KLIMEŠ, L., KLIMEŠOVÁ, J. (1991): Alpine tundra in the Hruby Jeseník Mts., the Sudetes, and its tentative development in the 20th century. Preslia 63, 245–268.
53. KOCIÁNOVÁ, M. (1995): Vliv vysokohorského zalesňování na geobiocenózy arkto-alpínské tundry Krkonoš. Závěrečná zpráva grantu MŽP GA 1573/94. Správa KRNAP, Vrchlabí, 36.
54. KOCOUREK, L., ŁABOREWICZ, I. (2007): Od třicetileté války po 20. století. In: Flousek, J., Hartmanová, O., Štursa, J., Potocki, J. (eds): Krkonoše. Příroda, historie, život, Nakl. Miloš Uhlíř – Baset Praha, 409–419.
55. KÖRNER, CH. (1999): The alpine plantlife. Gustav Fischer Verlag.
56. LOKVENC, T. (1958): Historie zalesňování nad horní hranicí lesa v Krkonoších. Práce VÚL ČSR 15, 149–166.
57. LOKVENC, T. (1965): Alpinská oblast Krkonoš v roce 1765 (hodnocení Grauparovy mapy), Opera Corcontica, Správa KRNAP, Vrchlabí, 2, 27–42.
58. LOKVENC, T. (1978): Toulky krkonošskou minulostí. Kruh, Hradec Králové.
59. LOKVENC, T. (1992): Zalesňování Krkonoš. Správa KRNAP, Vrchlabí a VÚLHM VS, Opočno, 112.
60. LOKVENC, T. (1995): Analýza antropogenně podmíněných změn porostů dřevin klečového stupně v Krkonoších. Opera Corcontica, Správa KRNAP, Vrchlabí, 32, 94–114.
61. LOKVENC, T. (2001a): History of the Giant Mts. Dwarf pine (Pinus mugo Turra subsp. pumilio Franco). Opera Corcontica, Správa KRNAP, Vrchlabí, 38, 21–42.
62. LOKVENC, T. (2001b): Grauparova mapa. Krkonoše 34, 3, 20–21, 34–35.
63. LOKVENC, T. (2001c): Mannova mapa. Krkonoše 34, 2, 34–35.
64. LOKVENC, T. (2003): Antropogenní ovlivnění přírody českých krkonošských jam. Opera Corcontica 40, Správa KRNAP, Vrchlabí, 287–300.
65. LOKVENC, T. (2006a): Romantické začátky turistiky. Krkonoše a Jizerské hory, 39, 6, 22–24.
66. LOKVENC, T. (2006b): Romantické začátky turistiky – dokončení. Krkonoše a Jizerské hory, 39, 7, 20–21.
67. LOKVENC, T. (2007): Budní hospodářství. Krkonoše – příroda, historie, život, Baset, Praha, 491–492.
68. LOKVENC, T., MINX A., NEHYBA, STEJSKAL, O. (1994): Rekonstrukce porostů kleče horské (Pinus mugo Turra) v Krkonoších. Opera Corcontica, Správa KRNAP, Vrchlabí, 31, 71–92.
69. LOUDA, J., ŁABOREWICZ, I. (2007): Od středověku po konec třicetileté války. In: Flousek, J., Hartmanová, O., Štursa, J., Potocki, J. (eds.): Krkonoše. Příroda, historie, život. Nakl. Miloš Uhlíř – Baset Praha, 397–408.
70. MÁLKOVÁ, J. (1990): Změny vegetace na cestách hřebenových partií východních Krkonoš. Disertační práce. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta.
71. MIŠKOVSKÝ, M. (2009): Staré mapy Moravy – některé aspekty kartografického jazyka. Geodetický a kartografický obzor, 11.
72. MUSIL, J. (1981): Přehled vývoje komunikací v oblasti Krkonoš a Podkrkonoší. Opera Corcontica, Správa KRNAP, Vrchlabí, 18, 105–138.
73. MUSIL, I. (2010): Jesenické horské hole, horní hranice lesa a kosodřevina. Lesnická práce, 89, 7, 10.
74. NOVÁKOVÁ, T. (2018): Zemědělské osídlování pohraničí: Horská pastvinářská družstva ve východních Krkonoších 1945–1949. Opera Corcontica, Správa KRNAP, Vrchlabí, 55, 5–63.
75. OLDMAPS (2021): Vojenské mapování. http://oldmaps.geolab.cz/map_root.pl?lang=cs&map_root=1vm (8. 6. 2021).
76. PILOUS, V. (1985): Antropogenní montánní tvary reliéfu v Krkonošském národním parku – II. část (důlní díla). Opera Corcontica, Správa KRNAP, Vrchlabí, 22, 13–78.
77. RIEZNER, J. (2017): Budní hospodářství ve vlastivědných publikacích vysídlených německých obyvatel Krkonoš. Opera Corcontica, Správa KRNAP, Vrchlabí, 54, 103–116.
78. SAMEK, V. (1990): Imise a chráněná území České republiky. In: Černý, V., Malečová, O. Sborník referátů z mezinárodní konference ČÚOP a IUCN, chráněná území a národní parky, znečištění a lidé. Špindlerův Mlýn, 379–409.
79. SEMELOVÁ, V., HEJCMAN, M., HARTMANOVÁ, O., LOKVENC, T. (2007): Travní zahrada u Luční boudy: dlouhodobý reziduální vliv organického hnojení. Opera Corcontica, Správa KRNAP, Vrchlabí, 44/S, 379–383.
80. SCHWARZ, O. (1997): Rekonstrukce lesní ekosystémů Krkonoš. Správa KRNAP, Vrchlabí.
81. SMITH, W. K., GERMINO, M. J., JOHNSON, D. M., REINHARDT, K. (2009): The altitude of Alpine treeline: a bellweather of climate change effects. Botanical Review, 75, 163–190. <https://doi.org/10.1007/s12229-009-9030-3>
82. SOUKUPOVÁ, L., KOCIÁNOVÁ, M., JENÍK, J., SEKYRA, J. (1995): Arctic-Alpine tundra in the Krkonoše, the Sudets. Opera Corcontica, Správa KRNAP, Vrchlabí, 32, 5–88.
83. SPERANZA, A., HANKE, J., GEEL, B., FANTA, J. (2002): Late-Holocene human impact and peat development in the Černá hora bog, Krkonoše Mountains, Czech Republic. The Holocene 10, 5, 575–585. <https://doi.org/10.1191/095968300668946885>
84. SUCHÝ, J., HABR, O., KRÁL, J., VÍTKOVÁ, M. (2007): Kategorizace a zhodnocení vlivu rekreačního, sportovního a turistického ruchu na ekosystémy jádrové zóny Biosférické rezervace Krkonoše. Opera Corcontica, Správa KRNAP, Vrchlabí, 44/S, 631–636.
85. ŠENFELDER, M., MADĚRA, P., BUČEK, A. ROŠTÍNSKÝ, P., ŠPINLEROVÁ, Z., CULEK, M., FRIEDL, M., ŠTYKAR, J., VAVŘÍČEK, D., PECHÁČEK, J., TIPPNER, A., SEDLÁČEK, A. (2012): Kleč v horské krajině Hrubého Jeseníku. Geobiocenologické spisy 16. Akademické naklad. CERM, Brno.
86. ŠTURSA, J. (2007): Ekologické aspekty sjezdového lyžování v Krkonoších. Opera Corcontica, Správa KRNAP, Vrchlabí, 44/S, 603–616.
87. ŠTURSA, J. (2011): Kleč versus smilka. Dva pohledy na příběh krkonošské tundry. Krkonoše a Jizerské hory, 10, 22–24.
88. ŠTURSA, J. (2013): Krkonošská encyklopedie – krajina, příroda, lidé. Správa KRNAP, Vrchlabí.
89. ŠTURSA, J., WILD, J. (2014): Kleč a smilka – klíčoví hráči vývoje aplínského bezlesí Krkonoš (Vysoké Sudety, Česká republika). Opera Corcontica, Správa KRNAP, Vrchlabí, 51, 7–35.
90. TÁSLER, R. (2012): Přehled existujících důlních děl a montánních tvarů a průřez historií dobývání rud a průzkumných prací v Obřím dole (východní Krkonoše). Opera Corcontica, Správa KRNAP, Vrchlabí, 49, 31–54.
91. TREML, V. (2004): Recentní dynamika alpinské hranice lesa v Krkonoších. Opera Corcontica, Správa KRNAP, Vrchlabí, 41, 367–375.
92. TREML, V. (2007): Dynamika alpinské hranice lesa ve Vysokých Sudetech. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha.
93. TREML, V., BANAŠ, M. (2000): Alpine timberline in the High Sudeties. AUC–Geographica 35, 83–99.
94. TREML, V., BANAŠ, M. (2008): Alpinská hranice lesa v Hrubém Jeseníku. Konference k 35. výročí založení CHKO Jeseníky, sborník referátů; 50–56.
95. TREML, V., DOBÍHAL, M., KUPKOVÁ, L., LYSÁK, J., POTŮČKOVÁ, M. (2020): Horní hranice lesa v Krkonoších – jaké faktory podmiňují její změny v čase? Opera Corcontica, Správa KRNAP, Vrchlabí, 57, 5–18.
96. TREML, V., KŘÍŽEK, M. (2006): Vliv borovice kleče (Pinus mugo) na strukturní půdy české části Vysokých Sudet. Opera Corcontica, Správa KRNAP, Vrchlabí, 43, 45–56.
97. TREML, V., WILD, J., CHUMAN, T., POTŮČKOVÁ, M. (2010): Assessing the Change in Cover of Non-Indigenous Dwarf-Pine Using Aerial Photographs, a Case Study from the Hrubý Jeseník Mts., the Sudetes. Journal of Landscape Ecology; 3, 90–104. <https://doi.org/10.2478/v10285-012-0029-9>
98. VACEK, S., SIMON, J., MINX, T., PODRÁZSKÝ, V., BALCAR, Z. (2007): Struktura a vývoj lesních ekosystémů v Krkonoších. Opera Corcontica, Správa KRNAP, Vrchlabí, 44/S, 453–462.
99. VALENTA, A. (2016): Grauparova mapa velkostatku Jilemnice. Správa KRNAP, Vrchlabí, 180, http://webserv.krnap.cz/data/grauparova_mapa.pdf (4. 6. 2021).
100. VÍTEK, O., MÜLLEROVÁ, A. (2000): Antropogenní změny vegetace subalpinské tundry Krkonoš. Opera Corcontica, Správa KRNAP, Vrchlabí, 37, 329–333.
101. VÍTEK, O., VÍTKOVÁ, M. (2000): Vliv cestní sítě na krajinu hřebenů Krkonoš. Opera Corcontica, Správa KRNAP, Vrchlabí, 37, 396–404.
102. VÍTKOVÁ, M., VÍTEK, O., MÜLLEROVÁ, J. (2012): Antropogenní změny vegetace nad horní hranicí lesa v Krkonošském národním parku s důrazem na vliv turistiky. Opera Corcontica, Správa KRNAP, Vrchlabí, 49, 5–30.
103. WAGNEROVÁ, Z. (2002): Výzkum synantropizace v okolí bunkrů v Krkonoších (monitoring, management). Vč. Sb. Přír. – Práce a studie 10, 83–96.
104. WALTHER, G. R., BEISSNER, S., BURGA, C. A. (2005): Trends in the upward shift of alpine plants. Journal of Vegetation Science, 16, 541–548. <https://doi.org/10.1111/j.1654-1103.2005.tb02394.x>
105. ZEIDLER, M., DUCHOSLAV, M., BANAŠ, M. (2016): How alpine heathlands response to the snow cover change on the ski slope? Long-lasting ski slope impact case study from the Hrubý Jeseník Mts (Central Europe). Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 85.
front cover

ISSN 1212-0014 (Print) ISSN 2571-421X (Online)

Archive