Geografie 2020, 125, 93-116

https://doi.org/10.37040/geografie2020125010093

Notions of local democracy among Czech mayors

Daniel ČermákID, Renáta MikešováID

Institute of Sociology of the Czech Academy of Sciences, Prague, Czechia

Received January 2019
Accepted October 2019

References

1. BALDERSHEIM, H., ILLNER, M., WOLLMANN, H., eds. (2003): Local democracy in postcommunist Europe, 2, Springer Fachmedien, Wiesbaden.
2. BARBER, B. (2003): Strong democracy: Participatory politics for a new age. University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London.
3. ČERMÁK, D., MIKEŠOVÁ, R. (2018): Starostové, starostky a jejich priority. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 54, 4, 561–591.
4. ČMEJREK, J., BUBENÍČEK, V., ČOPÍK, J. (2010): Demokracie v lokálním politickém prostoru. Grada, Praha.
5. ČSÚ (2018): Počet obyvatel v obcích České republiky k 1. 1. 2018, Český statistický úřad, https://www.czso.cz/documents/10180/61546986/1300721803.xlsx/ba550f5f-fa4d-470d-a4de-a0f058b6ed35?version=1.0 (12. 12. 2018).
6. DAHL, R. A., TUFTE, E. R. (1973): Size and democracy, 2, Stanford University Press, Stanford.
7. DENTERS, B., GOLDSMITH, M., LADNER, A., MOURITZEN, P. E., ROSE, L. E. (2014): Size and local democracy. Edward Elgar Publishing, Cheltenham, Northampton.
8. HAMPL, M., MÜLLER, J. (1998): Jsou obce v České republice příliš malé? Geografie, 103, 1, 1–12.
9. HAUS, M. SWEETING, D. (2006): Mayors, Citizens and Local Democracy. In: Bäck, H., Heinelt, H., Magnier, A. (eds.): The European Mayor. Political Leaders in Changing Context of Local Democracy. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, 156–175.
10. HEINELT, H. (2013): Councillors’ Notions of Democracy, and their Role Perception and Behaviour in the Changing Context of Local Democracy. Local Government Studies, 39, 5, 640–660. <https://doi.org/10.1080/03003930.2012.670746>
11. HEINELT, H. (2016): Notions of democracy of councillors at the municipal and second tier of local government – and their role perception and behaviour. In: Bertrana, X., Egner, B., Heinelt, H. (eds.): Policy Making at the Second Tier of Local Government in Europe: What is Happening in Provinces, Counties, Départements and Landkreise in the On-going Re-scaling of Statehood? Routledge, London, New York, 133–160.
12. CHMELÍK, P. (2009): Význam nástrojů přímé demokracie pro kvalitu politické konkurence na národní i lokální úrovni. Acta oeconomica Pragensia, 5, 70–88. <https://doi.org/10.18267/j.aop.284>
13. CHROMÝ, P., JANČÁK, V., MARADA, M., HAVLÍČEK, T. (2011): Venkov – žitý prostor: regio nální diferenciace percepce venkova představiteli venkovských obcí v Česku. Geografie, 116, 1, 23–45.
14. ILLNER, M. (2006): Velikost obcí, efektivita jejich správy a lokální demokracie. In: Vajdová, Z., Čermák, D., Illner, M.: Autonomie a spolupráce: důsledky ustavení obecního zřízení v roce 1990. Sociologické studie/Sociological Studies 06, 2. Sociologický ústav AV ČR, Praha, 15–26.
15. JANČÁK, V., CHROMÝ, P., MARADA, M., HAVLÍČEK, T., VONDRÁČKOVÁ, P. (2010): Sociální kapitál jako faktor rozvoje periferních oblastí: analýza vybraných složek sociálního kapitálu v typově odlišných periferiích Česka. Geografie, 115, 2, 207–222.
16. JÜPTNER, P. (2012): Přímá volba starostů v evropské komparaci a české diskusi. Acta Politologica, 4, 3, 232–245.
17. KAASE, M., MARSH, A. (1979): Distribution of Political Action. In: Barnes, S., Kaase, M. et al. (eds.): Political Action: Mass Participation in Five Western Democracies. Sage Publications, Beverly Hills, London, 67–201.
18. KARLSSON, D. (2013): A democracy of scale. Size and representative democracy in Swedish local government. Scandinavian Journal of Public Administration, 17, 1, 7–28.
19. KJAER, A. M. (2009): Governance and the urban bureaucracy. In: Davis, J. S., Imbroscio, D. L. (eds.): Theories of urban politics. Sage Publications, London, 137–152.
20. LARSEN, C. A. (2002): Municipal size and democracy: a critical analysis of the argument of proximity based on the case of Denmark. Scandinavian Political Studies, 25, 4, 317–332. <https://doi.org/10.1111/1467-9477.00074>
21. LASSEN, D. D., SERRITZLEW, S. (2011): Jurisdiction size and local democracy: Evidence on internal political efficacy from large-scale municipal reform. American Political Science Review, 105, 2, 238–258. <https://doi.org/10.1017/S000305541100013X>
22. MOURITZEN, P. E. (1989): City size and citizens› satisfaction: two competing theories revisited. European Journal of Political Research, 17, 6, 661–688. <https://doi.org/10.1111/j.1475-6765.1989.tb00212.x>
23. NOVÁK, M. (2011): O empirických teoriích demokracie. In: Novák, M. a kol.: Úvod do studia politiky. SLON, Praha, 669–696.
24. OUTLÝ, J. (2004): Volby do zastupitelstev v obcích–vývoj a souvislosti. In: Šaradín, P., Outlý, J.: Studie o volbách do zastupitelstev v obcích. Univerzita Palackého, Olomouc, 11–46.
25. RYŠAVÝ, D., BERNARD, J. (2013): Size and Local Democracy: the Case of Czech Municipal Representatives. Local Government Studies, 39, 6, 833–852. <https://doi.org/10.1080/03003930.2012.675329>
26. SCHUMPETER, J. A. (2003): Capitalism, socialism & democracy. Routledge, London and New York.
27. SMITH, M. L. (2006): Cesty k efektivní přímé demokracii: česká místní referenda v regionálním srovnání. Politologický časopis/Czech Journal of Political Science, 4, 399–422.
28. STOKER, G. (2006): Public value management: a new narrative for networked governance? The American review of public administration, 36, 1, 41–57. <https://doi.org/10.1177/0275074005282583>
29. SWIANIEWICZ, P. (2004): Cities in transition: From statism to democracy. In: Haus, M., Heinelt, H., Stewart, M. (eds.): Urban Governance and Democracy: Leadership and Community Involvement. Routledge, London, New York, 112–138.
30. VAJDOVÁ, Z., ČERMÁK, D., ILLNER, M. (2006): Autonomie a spolupráce: důsledky ustavení obecního zřízení v roce 1990. Sociologické studie/Sociological Studies, 06, 2, Sociologický ústav AV ČR, Praha.
31. VETTER, A., HEINELT, H., ROSE, L. E. (2018): Mayors’ Notions of Local Democracy. In: Heinelt, H., Magnier, A., Cabria, M., Reynaert, H. (eds.): Political Leaders and Changing Local Democracy: The European Mayor. Palgrave Macmillan, Cham, 173–208.
front cover

ISSN 1212-0014 (Print) ISSN 2571-421X (Online)

Archive