Geografie 2019, 124, 315-339

https://doi.org/10.37040/geografie2019124030315

Josephian cadastre as a source of geographic information on historical landscapes

Jindřich Frajer

Palacký University Olomouc, Faculty of Science, Department of Geography, Olomouc, Czechia

Received November 2018
Accepted April 2019

References

1. ANTROP, M. (2005): Why landscapes of the past are important for the future. Landscape and urban planning, 70, 1–2, 21–34. <https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2003.10.002>
2. BIČÍK, I. a kol. (2010): Vývoj využití ploch v Česku. Česká geografická společnost, Praha.
3. BIČÍK, I., JELEČEK, L. (2009): Land use and landscape changes in Czechia during the period of transition 1990–2007. Geografie, 114, 26–52.
4. BOGUSZAK, F., CÍSAŘ, J. (1961): Vývoj mapového zobrazení území Československé socialistické republiky III. Ústřední správa geodézie a kartografie, Praha.
5. BRŮNA, V., BUCHTA, I., UHLÍŘOVÁ, L. (2002): Identifikace historické sítě prvků ekologické stability krajiny na mapách vojenských mapování. Acta Universitatis Purkynianae, 81. Studia Geoinformatica. 2. Ústí nad Labem.
6. BRŮNA, V., KŘOVÁKOVÁ, K., NEDBAL, V. (2005): Stabilní katastr jako zdroj informací o krajině. Historická geografie, 33, 397–409.
7. BUMBA, J. (2007): České katastry od 11. do 21. století. Grada publishing, Praha.
8. COUSINS, S. A. O. (2001): Analysis of land-cover transitions based on 17ᵗh and 18ᵗh century cadastral maps and aerial photographs. Landscape Ecology, 16, 41–54. <https://doi.org/10.1023/A:1008108704358>
9. ČADA, V., VICHROVÁ, M. (2009): Horizontal control for stabble cadastre and second military survey (Franziszeische Landsesaufnahme) in Bohemia, Moravia and Silesia. Acta Geod. Geoph. Hung., 44, 1, 105–114. <https://doi.org/10.1556/AGeod.44.2009.1.10>
10. ČERNÝ, E. (1995): Výsledky výzkumu zaniklých středověkých osad a jejich plužin. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Brno.
11. ČÚZK (2018): Výkazy ploch stabilního katastru, https://archivnimapy.cuzk.cz/cio_vp/c7706-1VP_025.jpg (7. 7. 2018).
12. DARBY, H. C. (1952): The Domesday Geography of Midland England. Cambridge university Press, Cambridge.
13. DARBY, H. C. (1977): The Domesday England. Cambridge university Press, Cambridge.
14. Databáze LUCC Czechia: Databáze dlouhodobých změn využití ploch Česka (1845–2010). Bičík, I. a kol., Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, http://web.natur.cuni.cz/ksgrrsek/lucc/index.php?scn=2 (10. 11. 2018).
15. DEMKOVÁ, K., LIPSKÝ, Z. (2015): Changes in non-forest woody vegetation in the south-western part of the White Carpathians (1949-2011). Geografie, 120, 1, 64–83.
16. DICKSON, P. G. M. (1995): Monarchy and Bureaucracy in Late Eighteenth-Century Austria. The English Historical Review, 110, 436, s. 323–367.
17. DOHNAL, M. (2016): Local names, their stability and relation to history of landscape. A case study of the village of Barnartice near the city of Milevsko. Historická geografie, 42, 1, 43–82.
18. DVOŘÁK, P. (2010): Landscape of Dolní Kounice from the perspective of the authors of the Franciscan (“Stabile”) Cadastre. AUC Geographica, 45, 2, 5–17.
19. EGLI, H. (1985): Die Rückschreibung zur Rekonstruktion der Gewannflurgenese im bernischen Seeland. Geographica Helvetica, 1, 19–24. <https://doi.org/10.5194/gh-40-19-1985>
20. Elektronický slovník staré češtiny (2006). Oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Praha, http://vokabular.ujc.cas.cz, verze dat 1.1.8 (23. 10. 2018).
21. FOREJT, M., DOLEJŠ, M., RAŠKA, P. (2018): How reliable is my historical land-use reconstruction? Assessing uncertainties in old cadastral maps, Ecological Indicators, 94, 237–245. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2018.06.053>
22. FRAJER, J. (2013): Rekonstrukce historické krajiny Čáslavska se zaměřením na vodní hospodářství. Disertační práce, Ostravská Univerzita, Ostrava.
23. FRAJER, J, FIEDOR, D. (2018): Discovering extinct water bodies in the landscape of Central Europe using toponymic GIS. Moravian Geographical Reports, 26, 2, 121–134. <https://doi.org/10.2478/mgr-2018-0010>
24. HAMRE, L. N., DOMAAS, S. T., AUSTAD, I., RYGREN, K. (2007): Land-cover and structural changes in a western Norwegian cultural landscape since 1865, based on an old cadastral map and a field survey. Landscape Ecology, 22, 1563–1574. <https://doi.org/10.1007/s10980-007-9154-y>
25. HARVEY, F., KAIM, D., GAJDA, A. (2014): Analysis of historical change using cadastral materials in the Carpathian foothils. European Journal of Geography, 5, 3, 6–21.
26. HAUSENBLASOVÁ, J. (1983): Berní reforma Josefa II. v Čechách. Economic history, 11, 139–162.
27. HENDRYCH, J., STORM, V., PACINI, N. (2013): The Value of an 1827 Cadastre map in the Rehabilitation of Ecosystem Services in the Kremže Basin. Landscape Research, 38, 6, 750–767. <https://doi.org/10.1080/01426397.2013.794260>
28. HONC, J. (1981): Míra nepřesnosti josefského katastru z roku 1785 a plochy velkostatků v Čáslavském a Kouřímském kraji před r. 1848. Listy genealogické a heraldické společnosti v Praze, 8, 91–115.
29. HRADECKÝ, E. (1955): K otázce katalogizace josefského katastru. Archivní časopis, 1, 8–16.
30. KAŠPAR, J. (1998): Čelákovice v roce 1785. Historicko-topografický obraz města podaný na základě údajů josefského katastru. Středočeský sborník historický, 24, 38–77.
31. KATAOKA, T. (2013): Historicogeographic reconstruction of Oko-shinmachi, tosa province: Reexamination of place following a market town based on the chosokabe cadastral books and meiji cadastres. Geographical Review of Japan, 86, 2, 158–172.
32. KLÍR, T. (2003): Plužiny pozdně středověkých sídel na příkladě severovýchodního Nymburska. Mediaevalia Historica Bohemica, 9, 245–292.
33. KRAUSMANN, F. (2001): Land use and industrial modernization: an empirical analysis of human influence on the functioning of ecosystems in Austria 1830–1995. Land Use Policy, 18, 17–26. <https://doi.org/10.1016/S0264-8377(00)00042-9>
34. KRČMÁŘOVÁ, J., JELEČEK, L. (2017): Czech traditional agroforestry: historic accounts and current status. Agroforest systems, 91, 1087–1100. <https://doi.org/10.1007/s10457-016-9985-0>
35. KULHÁNEK, O. (2007): Berounské zemědělství a výstavba města v číslech josefínského katastru. Minulostí Berounska, 10, 75–104.
36. KUNEŠ, V. (2011): Minor-Place Names in the Cadastral Area of Vlhlavy and Malé Chrášťany. Acta onomastica, 52, 1, 190–203.
37. LÁZNIČKA, Z. (1957): Stržová eroze v údolí Jihlavy nad Ivančicemi. Acta Academiae Scientiarum Čechoslovenicae Basis Brunensis, 29, 393–415.
38. LÁZNIČKA, Z. (1959): Historical reports on soil erosion in the area of Brno. Sborník ČSSZ, 64, 1, 13–28.
39. LISEC, A., NAVRATIL, G. (2014): The Austrian Land cadastre: From the earliest beginnings to the modern land Information system. Geodetski Vestnik, 58, 3, 482–516. <https://doi.org/10.15292/geodetski-vestnik.2014.03.482-516>
40. MACKOVÁ, M. (1993): Pardubice v době Josfínského katastru (1785). Východočeský sborník historický, 3, 109–114.
41. MACKOVÁ, M. (2009): Lanškroun ve světle Josefínského katastru. Sborník prací východočeských archivů, 13, 163–180.
42. MAŠEK, F. (1948): Pozemkový katastr. Ministerstvo financí Republiky Československé, Praha.
43. MATOUŠEK, V. (2010): Čechy krásné, Čechy mé: Proměny krajiny Čech v době industriální. Krigl, Brno.
44. NOVÁK, J. (1947): Rudné bohatství jihozápadní části Čáslavska. Podoubraví, 16, 97–98.
45. OGBORN, M. (2011): Archive. In: Agnew, J. A., Livingstone, D. N. (eds.): The Sage Handbook of Geographical Knowledge, London, 88–89.
46. OLAH, B., BOLTIŽIAR, M. (2009): Land use changes within the Slovak biosphere reserves’ zones. Ekológia, 28, 2, 127–142. <https://doi.org/10.4149/ekol_2009_02_127>
47. PECKA, K. (1985): Účast zeměměřičů na josefském katastru. Historická geografie, 24, 105–116.
48. PETEK, F., URBANC, M. (2004): The Franziscean Land Cadastre as a key to understanding the 19ᵗh century cultural landscape in Slovenia. Acta geographica Slovenica, 44, 1, 89–113. <https://doi.org/10.3986/AGS44104>
49. PETRÁŇ, J., PETRÁŇOVÁ, L. (2011): Dějiny českého venkova v příběhu Ouběnic. Lidové noviny, Praha.
50. PODOBNIKAR, T. (2009): Georeferencing and quality assessment of Josephine survey maps for the mountainous region in the Triglav National Park. Acta Geod. Geoph. Hung., 44, 1, 49–66. <https://doi.org/10.1556/AGeod.44.2009.1.6>
51. PRINCE, H. C. (1959): The Tithe Surveys of the Mid-Nineteenth Century. The Agricultural History Review, 7, 1, 14–26.
52. ROUBÍK, F. (1954): Ke vzniku josefského katastru v Čechách v letech 1785–1789. Sborník historický, 2, 140–189.
53. SEMOTANOVÁ, E. (2002): Historická geografie českých zemí. Historický ústav, Praha.
54. SKALOŠ, J., MOLNÁROVÁ, K., KOTTOVÁ, P. (2012): Land reforms reflected in the farming landscape in East Bohemia and in Southern Sweden – Two faces of modernisation. Applied Geography, 35, 114–123. <https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2012.06.003>
55. SMETÁNKA, Z., ŠKABRADA, J. (1976): K metodice studia půdorysu české raně středověké vesnice. Archaeologia Historica, 1, 1, 55–60.
56. Staročeský slovník (1968–2008). Sešit 1–26, Academia Praha, http://vokabular.ujc.cas.cz (1. 3. 2018).
57. ŠANTRŮČKOVÁ, M., DOSTÁLEK, J., DEMKOVÁ, K. (2015): Assessing long-term spatial changes of natural habitats using old maps and archival sources: a case study from Central Europe. Biodiversity and Conservation, 24, 8, 1899–1916. <https://doi.org/10.1007/s10531-015-0912-x>
58. ŠIMEK, A. (1941): Tereziánský a josefinský katastr na Moravě. Zeměměřičský Obzor, 128–149.
59. UNGUREANU, C. (2009): The Significance of Emperor Francis’ Land Regulation for the Social- Economic Evolution of Bukowina. Transylvanian Review, 18, 113–129.
60. URBANC, M., PRINTSMANN, A., PALANG, H., SKOWRONEK, E., WOLOSZYN, W., GYURÓ, É. K. (2004): Comprehension of rapidly transformating landscapes of Central europe in the 20ᵗh century. Acta geographica Slovenica, 44, 2, 101–131. <https://doi.org/10.3986/AGS44204>
61. TOBIÁŠ, P., CAJTHAML, J., KREJČÍ, J. (2018): Rapid reconstruction of historical urban landscape: The surroundings of Czech chateaux and castles. Journal of Cultural Heritage, 30, 1–9. <https://doi.org/10.1016/j.culher.2017.09.020>
62. TROLL, M., OSTAFIN, K. (2016): Use of late 18ᵗh and early 19ᵗh century cadastral data to estimate past forest cover change – a case study of Zawoja Village. Práce Geograficzne, 146, 31–49.
63. TRPÁKOVÁ, I. (2009): The use of historical sources and their ecological interpretation in the course of almost two century – a literature review. Journal of Landscape studies, 2, 97–119.
64. VELLEND, M., BROWN, C. D., KHAROUBA, H. M., MCCUNE, J. L., MYERS-SMITH (2013): Historical ecology: Using unconventional data sources to test for effects of global environmental change. American Journal of Botany, 7, 1294–1305. <https://doi.org/10.3732/ajb.1200503>
65. VÚGTK (2005): Naučení pro vrchnosti místa, jurisdicenty, nebo jejich místodržence, nebo ramestkové a úředníky, jak také pro obce, kterak se oni při tom předstojícím jednání, spisování, měření a vyznání gruntů říditi mají. Zeměměřičství a katastr IV. elektronické vydání (CD-ROM)
front cover

ISSN 1212-0014 (Print) ISSN 2571-421X (Online)

Archive