Geografie 2016, 121, 463-492

https://doi.org/10.37040/geografie2016121030463

Semantic map: the case of Ústí nad Orlicí

Robert Osman

Institute of Geonics, Academy of Sciences, Brno, Czechia

Received April 2015
Accepted February 2016

References

1. BABBIE, E. R. (2013): The practice of social research. Wadsworth Cengage Learning, Australia.
2. BENNETT, T. (1990): Planning and People with Disabilities. In: Montgomery, J., Thornley, A. (eds.): Radical Planning Initiatives: New Directions for Planning in 1990s. Gower, Aldershot, 259–269.
3. BERGER, P. L., LUCKMANN, T. (1999): Sociální konstrukce reality: pojednání o sociologii vědění. Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno.
4. BERTIN, J. (2011): Semiology of graphics: diagrams, networks, maps. ESRI Press, Redlands.
5. BLÁHA, J. D., HUDEČEK, T. (2010): Hodnocení kartografických děl mentálními mapami. Kartografické listy, 18, 21–28.
6. BLÁHA, J. D., SOUKUP, M., BALCEROVÁ, M. (2011): Mentální mapy obyvatel vesnice Yawan v interdisciplinární perspektivě. Kartografické listy, 19, 5–19.
7. BLECHA, I. (2007): Proměny fenomenologie. Triton, Praha.
8. BUTLER, C. (2003): Law and the social production of space. Disertační práce. Griffith university, Queensland.
9. COUCLELIS, H., GOLLEDGE, R. (1983): Analytic research, positivism, and behavioral geography. Annals of the association of american geographers, 73, 3, 331–339. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8306.1983.tb01420.x>
10. ČERNOUŠEK, M. (2002): Kouzlo mentálních map. Psychologie Dnes, 8, 11, 18–19.
11. DEAR, M., WILTON, R., GABER, S. L., TAKAHASHI, L. (1997): Seeing people differently: the sociospetial construction of disability. Environment and Planning D: Society and Space, 15, 4, 455–480. <https://doi.org/10.1068/d150455>
12. DRÁPELA, M. V. (1983): Vybrané kapitoly z kartografie. Univerzita J. E. Purkyně v Brně, Brno.
13. DRBOHLAV, D. (1991): Mentální mapa ČSFR: definice, aplikace, podmíněnost. Geografie, 96, 3, 163–176.
14. DRBOHLAV, D. (1993): Intra-urban Migration and Declared Migration Preference Movements in Prague. Geographia Polonica, 61, 305–316.
15. DRBOHLAV, D. (1995): Behaviorální geografie aneb snaha více poznat a porozumět chování člověka v prostoru a čase. In: Gardavský, V. (eds.): Otázky geografie. ČGS, Praha, 5–23.
16. FONTANA, A., FREY, J. H. (2005): The Interview: From Neutral Stance to Political Involvement. In: Denzin, N., Lincoln, Y. (eds.): Handbook of Qualitative Research. Sage, Thousand Oaks, 695–728.
17. GALČANOVÁ, L., OSMAN, R., VACKOVÁ, B. (2011): Prostor „před nádražím“ v Brně – perspektiva chodce. Urbanismus a územní rozvoj, 59, 5, 17–25.
18. GLASER, B., STRAUSS, A. (1967): The discovery of grounded theory: strategies for qualitative research. Aldine publishing company, Chicago.
19. GOLLEDGE, R. (2006): Philosophical bases of behavioral research in geography. In: Aitken, S., Valentine, G. (eds.): Approaches to human geography. Sage, London, 75–85.
20. GOLLEDGE, R., STIMSON, R. (1997): Spatial behavior: a geographic perspective. Guilford Press, New York.
21. GOTTDIENER, M. (1994): The social production of urban space. University of Texas Press, Austin.
22. GOULD, P. (1973): Mental Maps. In: Downs, R., Stea, D. (eds.): Image and Environment. Aldine, Chicago, 182–220.
23. GOULD, P., WHITE, R. (1980): Mental maps. Penguin, Harmondsworth.
24. GREGORY, D. (1994): Geographical Imaginations. WileyBlackwell, Cambridge.
25. HARRISON, M. (2004): From Gans to Coleman to the Social Model of Disability: physical environmental determinism revisited. In: Barnes, C., Mercer, G. (eds.): Disability Policy and Practice: Applying the Social Model. The Disability Press, Leeds, 51–64.
26. HARVEY, D. (1989): The condition of postmodernity. Blackwell, Oxford.
27. HARVEY, D. (2009): Social Justice and the City. The University of Georgia Press, Athens.
28. HEIDEGGER, M. (2013): Věk obrazu světa. Oikoymenh, Praha.
29. HYNEK, A. (1984): Geografický výzkum krajiny a percepce životního prostředí. Univerzita J. E. Purkyně, Brno.
30. HYNEK, A., HYNKOVÁ, J. (1979): Prostorová percepce životního prostředí města Boskovice a okolí ve výchově k péči o životní prostředí. Geografie, 84, 4, 287–299.
31. HYNEK, A., HYNKOVÁ, J. (1980): Percepce prostředí a mentální mapy ve výchově k péči o životní prostředí. Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Purk. Brun: Geographia, 10, 5, 233–248.
32. HYNEK, A., SVOZIL, B., TRÁVNÍČEK, J., TROJAN, J. (2009): Trvalá udržitelnost Deblínska: Vzdělávací projekt. Envigogika, 4, 2, http://envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/40/403, (18. 3. 2010). <https://doi.org/10.14712/18023061.40>
33. CHROMÝ, P., SKÁLA, P. (2010): Kulturně-geografické aspekty rozvoje příhraničních periferií: analýza vybraných složek územní identity obyvatelstva Sušicka. Geografie, 115, 2, 223–246.
34. CHROMÝ, P., KUČEROVÁ, S., KUČERA, Z. (2009): Kulturní regiony a geografie kultury. Kulturní reálie a kultura v regionech. ASPI, Praha, 348.
35. IMRIE, R., HALL, P. (2001): Inclusive design: Designing and developing accessible environments. Spon press, London.
36. JANOŠKA, Z., VOŽENÍLEK, V., TUČEK, P. (2014): Intervalové vymezení průběhu střední linie geografických jevů ze sady polygonů: příklad vymezení regionu Haná z mentálních map. Geografie, 119, 1, 91–104.
37. KITCHIN, R. (1998): ‚Out of Place‘, ‚Knowing One’s Place‘: space, power nad the exclusion of disabled people. Disability & Society, 13, 3, 343–356. <https://doi.org/10.1080/09687599826678>
38. KITCHIN, R., BLADES, M. (2002): The Cognition of Geographic Space. I. B. Taurius, London.
39. KRIDLER, C., STEWART, R. K. (1992): Access for the Disabled 1. Progressive Architecture, 73, 7, 41–42.
40. KYNCL, M. (2011): Generování střední linie z datasetu mentálních map. Univerzita Palackého, Olomouc.
41. KYNČLOVÁ, M., HUDEČEK, T., BLÁHA, J. (2009): Hodnocení kartografických děl: analýza mentálních map orientačních běžců. Geografie, 114, 2, 105–116.
42. KYNČLOVÁ-TIHONOVÁ, M., BLÁHA, J. D. (2013): Hodnocení mentálních map v GIS. Informace ČGS, 32, 1, 1–15.
43. LEFEBVRE, H. (1991): The production of space. Blackwell, Oxford.
44. LEWIN, K., CARTWRIGHT, D. (1951): Field theory in social science: selected theoretical papers. Harper Torchbook, New York.
45. LEY, D. (1974): The black inner city as a frontier outpost: images and behavior of a north Philadelphia neighborhoof. Association of American Geographers, Washington.
46. LOFLAND, J. (2006): Analyzing social settings: a guide to qualitative observation and analysis. Thomson/Wadsworth, Belmont.
47. LURIA, A. (1987): The Mind of a Mnemonist: A Little Book About A Vast Memory. Harvard University Press, Cambridge, London.
48. LYNCH, K. (1960): The image of the city. MIT Press, Cambridge.
49. LYNCH, K. (1972): What Time is this Place? MIT Press, Cambridge.
50. LYNCH, K. (1984): Good city form. MIT Press, Cambridge.
51. LYNCH, K., POPELOVÁ, L., HUŤA, J. (2004): Obraz města. Polygon, Praha.
52. NALIMOV, V. V. (1981): In the labyrinths of language: a mathematician’s journey. ISI Press, Philadelphia.
53. NALIMOV, V. V. (1985): Space, time and life – The probabilistic pathways of evolution. ISI Press, Philadelphia.
54. NEUBAUER, Z., CUSANUS, N. (2009): O čem je věda? Malvern, Praha.
55. NOVOTNÁ, K., BLÁHA, J. D. (2012): Využití mentálních map uživatelů při hodnocení turistických map. Geodetický a kartografický obzor, 58, 4, 87–92.
56. OSMAN, R. (2010): Specifika časoprostorového chování imobilních osob. In: Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna – 3. září 2010. Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava, 478–482.
57. OSMAN, R. (2012): Prostorová orientace a specifika prostorových rozhodnutí osob s pohybovým omezením. In: Temelová, J., Pospíšilová, L., Ouředníček, M. (eds.): Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života. Aleš Čeněk, Plzeň, 77–98.
58. OSMAN, R. (2014): Sociální prostor. In: Matoušek, R., Osman, R. (eds.): Prostor(y) geografie. Karolinum, Praha, 33–58.
59. PARK, D., RADFORD, J., VICKERS, M. (1998): Disability studies in human geography. Progress in Human Geography, 22, 2, 208–233. <https://doi.org/10.1191/030913298672928786>
60. PETRÁČKOVÁ, V., KRAUS, J. (1995): Akademický slovník cizích slov. Academia, Praha.
61. PRAVDA, J. (1990): Základy koncepcie mapového jazyka. Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava.
62. RELPH, E. (1976): Place and placelessness. Pion, London.
63. SÁDLO, J. (1994): Krajina jako interpretovaný text. In: Beneš, J., Brůna, V. (eds.): Archeologie a krajinná ekologie. Nadace Projekt Sever, Most.
64. SÁDLO, J., POKORNÝ, P., HÁJEK, P., DRESLEROVÁ, D., CÍLEK, V. (2005): Krajina a revoluce: významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny českých zemí. Malá Skála, Praha.
65. SEČKOVÁ, L. (2007): Slovácko a Moravští Slováci – pokus o vymezení pojmu. Univerzita Palackého, Olomouc.
66. SEIDMAN, I. (2006): Interviewing as qualitative research: a guide for researchers in education and the social sciences. Teachers College, Columbia University, New York.
67. SEMIAN, M. (2010): Regionální identita Českého ráje. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha.
68. SEMIAN, M. (2012): Searching for the Territorial Shape of a Region in Regional Consciousness: The Český Ráj (Bohemian Paradise), Czech Republic. Moravian Geographical Reports, 20, 2, 25–35.
69. SIWEK, T. (1996): Česko-polská etnická hranice. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Ostrava.
70. SIWEK, T. (2011): Percepce geografického prostoru. Edice Geographica, 7, ČGS, Praha.
71. SIWEK, T. (2013): Česko-polské pomezí na Těšínsku: kulturně-geografický pohled. ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, o. p. s., Ostrava, 52–55.
72. SIWEK, T., BOGDOVÁ, K. (2007): České kulturně-historické regiony ve vědomí svých obyvatel. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 43, 5, 1039–1053.
73. SIWEK, T., KAŇOK, J. (2000): Vědomí slezské identity v mentální mapě. Spisy FF OU, 136, Ostrava.
74. SIWEK, T., KAŇOK, J. (2001): Mapa regionální identity českého Slezska. In: Otázky národní identity – determinanty a subjektivní vnímání v podmínkách současné multietnické společnosti. Sborník z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 6. a 7. listopadu 2001 ve Slezském ústavu Slezského zemského muzea v Opavě. Slezské zemské muzeum, Slezský ústav Opava, Opava, 105–112.
75. SOJA, E. W. (1989): Postmodern geographies: the reassertion of space in critical social theory. Verso, London.
76. SOJA, E. W. (1996): Thirdspace: journeys to Los Angeles and other real-and-imagined places. Blackwell, Malden.
77. SVOZIL, B. (2007): Znojmo a Retz na mentálních mapách studentů: envirenmentální pohled. In: 8. vedecká konferenci doktorantov a mladých vedeckých pracovníkov. FPV UKF Nitra, Nitra, 629–637.
78. ŠERÝ, M., ŠIMÁČEK, P. (2010): Percepce historické hranice Moravy a Slezska obyvatelstvem Jesenicka. In: Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna – 3. září 2010. Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava, 856–860.
79. ŠERÝ, M., ŠIMÁČEK, P. (2012): Perception of the historical border between Moravia and Silesia by residents of the Jeseník area as a partial aspekt of their regional identity. Moravian Geographical Reports, 20, 2, 36–46.
80. ŠERÝ, M., ŠIMÁČEK, P. (2013): Vnímání hranic obyvatelstvem regionů s rozdílnou kontinuitou socio-historického vývoje jako dílčí aspekt jejich regionální identity. Geografie, 118, 4, 392–414.
81. TAYLOR, N. (1998): Urban planning theory sice 1945. Sage publications, London.
82. TOLMAN, E. C. (1948): Cognitive Maps in Rats and Men. Psychological Review, 55, 4, 189–208. <https://doi.org/10.1037/h0061626>
83. URRY, J. (1985): Social relations, space and time. In: Gregory, D., Urry, J. (eds.): Social relations and spatial structures. Palgrave Macmillan, London.
84. VACKOVÁ, B., OSMAN, R., GALČANOVÁ, L. (2012): Studium jazyka a literárně vědné postupy v sociálně-vědním výzkumu. In: Místo-prostor-krajina v literatuře a kultuře. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 237–252.
85. YONTEF, G. (2009): Gestaltterapie. Triton, Praha.
86. ZUBRICKÝ, G. (1997): Príspevok k mentálnímu mapovaniu Slovenska. Geografický časopis, 49, 3–4, 243–253.
front cover

ISSN 1212-0014 (Print) ISSN 2571-421X (Online)

Archive