Geografie 2015, 120, 444-464

https://doi.org/10.37040/geografie2015120030444

Selected aspects of political-geographic study of the democratic civil society

David Vogt

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Albertov 6, 128 43 Praha 2, Czechia

Received February 2014
Accepted July 2015

References

1. AGNEW, J. (1996): Political Geography: A Reader. Routledge, New York, 384 s.
2. ALMOND, G. A., VERBA, S. (1963): The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations. Sage, London, New Delhi, 574 s.
3. BALLENTINE, K. (2002): International Assistance and the Development of Independent Mass Media in the Czech and Slovak Republics. In: Mendelson, S. E., Glenn, J. K. (eds.): The Power and Limits of NGOs: A Critical Look At Building Democracy in Eastern Europe and Eurasia. Columbia University Press, New York, s. 91–125.
4. BERNARD, J. (2012): Prostorové vzorce rozvinutosti venkovských obcí Česka. Geografie, 117, č. 1, s. 72–94.
5. CARMIN, J., JEHLIČKA, P. (2008): Navigating Institutional Pressure in State-Socialist and Democratic Regimes – The Case of Movement Brontosaurus. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 39, č. 1, s. 29–50. <https://doi.org/10.1177/0899764008328820>
6. CEPEL, Z. U. (2012): An Analysis of State-Civil Society Relations in Finland: A Case of Joensuu. Voluntas, 23, č. 2, s. 328–349. <https://doi.org/10.1007/s11266-011-9199-z>
7. CÍSAŘ, O. (2008): Politický aktivismus v České republice: sociální hnutí a občanská společnost v období transformace a evropeizace. Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), Brno, 187 s.
8. CÍSAŘ, O., KOUBEK, M. (2012): Include ‘em all?: Culture, politics and a local hardcore/punk scene in the Czech Republic. Poetics, 40, č. 1, s. 1–21. <https://doi.org/10.1016/j.poetic.2011.12.002>
9. CÍSAŘ, O., NAVRÁTIL, J., VRÁBLÍKOVÁ, K. (2011): Staří, noví, radikální: politický aktivismus v České republice očima teorie sociálních hnutí. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 47, č. 1, s. 137–167.
10. CÍSAŘ, O., VRÁBLÍKOVÁ, K. (2013): Transnational activism of social movement organizations: The effect of European Union fading on local groups in the Czech Republic. European Union Politics, 14, č. 1, s. 140–160. <https://doi.org/10.1177/1465116512456311>
11. COLEMAN, J. S. (1994): Foundations of Social Theory. Harvard University Press, Cambridge (USA), London, 1014 s.
12. DIAMOND, L. (2003): Defining and Developing Democracy. In: Dahl, R., Shapiro, I., Cheibub, J. A. (eds.): The Democracy Sourcebook. MIT Press, Cambridge (USA), London, s. 29–39.
13. DOHNALOVÁ, M. (2004): Antropologie občanské společnosti: Analýzy a interpretace s přihlédnutím k výsledkům vědeckovýzkumného a pedagogického zaměření katedry oboru Občanský sektor FHS UK v Praze. Nadace Universitas Masarykiana, CERM – NAUMA, Brno, 164 s.
14. EDWARDS, B., FOLEY, M. W. (1998): Civil society and social capital beyond Putnam. American Behavioral Scientist, 42, č. 1, s. 124–139. <https://doi.org/10.1177/0002764298042001010>
15. Evropská občanská iniciativa – oficiální registr. Evropská komise, http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/?lg=cs (5. 10. 2013).
16. FESTA, D. (2007): Sociální hnutí: od lokálních sporů k transnacionálnímu prostoru rezistence. In: Tomeš, J., Festa, D., Novotný, J. a kol.: Konflikt světů a svět konfliktů: Střety idejí a zájmů v současném světě. P3K, Praha, s. 238–270.
17. FOLEY, M. W., EDWARDS, B. (1996): The Paradox of Civil Society. Journal of Democracy, 7, č. 3, s. 38–52. <https://doi.org/10.1353/jod.1996.0048>
18. FRIČ, P., BÚTORA, M. (2005): Role občanského sektoru ve veřejné politice. In: Potůček, M. a kol.: Veřejná politika. Sociologické nakladatelství (SLON), Praha, s. 153–185.
19. FUNG, A. (2003): Associations and Democracy: Between Theories, Hopes, and Realities. Annual Review of Sociology, 29, č. 1, s. 515–539. <https://doi.org/10.1146/annurev.soc.29.010202.100134>
20. GIDDENS, A. (1994): Beyond Left and Right: The Future of Radical Politics. Stanford University Press, Stanford, 284 s.
21. GIDDENS, A. (1998): Důsledky modernity. Sociologické nakladatelství (SLON), Praha, 195 s.
22. GLENN, J. K. (2001): Framing democracy: civil society and civic movements in Eastern Europe. Stanford University Press, Stanford, 258 s.
23. GRANOVETTER, M. S. (1973): The Strength of Weak Ties. The American Journal of Sociology, 78, č. 6, s. 1360–1380. <https://doi.org/10.1086/225469>
24. GREGOR, M., SMITH, M. L. (2012): Civic initiatives in the context of legal uncertainty. Journal of Theoretical Politics, 25, č. 1, s. 1–27.
25. HAMPL, M. (1998): Realita, společnost a geografická organizace: hledání integrálního řádu. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, DemoArt, Praha, 110 s.
26. HAVEL, V. (1984): Politika a svědomí. Esej, Určeno k udělení čestného doktorátu Univerzity v Toulouse-LeMirail 14. května 1984, http://vaclavhavel.cz/showtrans.php?cat=eseje&-val=3_eseje.html&typ=HTML (3.2.2013).
27. HAVELKA, M. (1998): „Nepolitická politika“: kontexty a tradice. Sociologický časopis, 34, č. 4, s. 455–466.
28. HERTZOVÁ, N. (2003): Plíživý převrat: Globální kapitalismus a smrt demokracie. Dokořán, Praha, 255 s.
29. INGLEHART, R., WELZEL, CH. (2005): Modernization, Cultural Change and Democracy – The Human Development Sequence. Cambridge University Press, Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, São Paulo, 333 s.
30. JANČÁK, V., CHROMÝ, P., MARADA, M., HAVLÍČEK, T., VONDRÁČKOVÁ, P. (2010): Sociální kapitál jako faktor rozvoje periferních oblastí: Analýza vybraných složek sociálního kapitálu v typově odlišných periferiích Česka. Geografie, 115, č. 2, s. 207–222.
31. KERMIET, V., TANNENBERGEROVÁ, I. (2012): Satelitní účet neziskových institucí – ve zkrácené verzi účtu. ČSÚ, Praha, 10 s. http://apl.czso.cz/nufile/SUNI.pdf (4. 5. 2013).
32. KLAUS, V. (2005): Předmluva. In: Brokl, L., Hloušek, V., Jakl, L., Klaus, V., Mach, P., Semín, M., Tutter, J.: Postdemokracie – hrozba, nebo naděje? Sborník textů. Centrum pro ekonomiku a politiku, Praha, s. 7–8, http://cepin.cz/docs/dokumenty/sbornik44.pdf (10. 1. 2012).
33. KOFROŇ, J. (2012): Kvalitativní metody jako nástroj nomotetického poznání, aneb má se česká geografie co učit? Geografie, 117, č. 3, s. 308–328.
34. KŮSOVÁ, T. (2013): Volný čas a sociální kapitál: Prostorová diferenciace spolkové aktivity v Česku. Geografie, 118, č. 4, s. 372–391.
35. KWON, H. K. (2004): Associations, civic norms, and democracy: Revisiting the Italian case. Theory and Society, 33, č. 2, s. 135–166. <https://doi.org/10.1023/B:RYSO.0000023423.34384.88>
36. LEE, S. O., KIM, S. J., WAINWRIGHT, J. (2010): Mad cow militancy: Neoliberal hegemony and social resistance in South Korea. Political Geography, 29, č. 7, s. 359–369. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2010.07.005>
37. LEUNG, J. Y. H. (1990): Functional Representation in Hong Kong: Institutionalization and Legitimization of the Business and Professional Elites. Asian Journal of Public Administration, 12, č. 2, s. 143–175. <https://doi.org/10.1080/02598272.1990.10800233>
38. MATOUŠEK, R., VOGT, D., ŽENKA, J. (2011): Výzvy české geografie: Od „Černé knihy“ ke světlým zítřkům. Informace ČGS, 30, č. 2, s. 8–17.
39. Občanský zákoník, 89/2012 Sb., § 3045, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=24084 (7. 1. 2014).
40. O’LOUGHLIN, J., BELL, J. E. (1999): The Political Geography of Civic Engagement in Ukraine, 1994–1998. Post-Soviet Geography and Economics, 39, č. 4, s. 233–266. <https://doi.org/10.1080/10889388.1999.10641115>
41. ÖBERG, P. O., SVENSSON, T. (2012): Civil Society and Deliberative Democracy: Have Voluntary Organisations Faded from National Public Politics? Scandinavian Political Studies, 35, č. 3, s. 246–271. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9477.2012.00288.x>
42. PIATTONI, S. (2011): The Problematic Coexistence of Functional and Territorial Representation in the EU. Journal of European Integration, 33, č. 4, s. 369–384. <https://doi.org/10.1080/07036337.2011.579747>
43. PILEČEK, J. (2010): Koncept sociálního kapitálu: Pokus o přehled teoretických a metodologických východisek a aplikačních přístupů jeho studia. Geografie, 115, č. 1, s. 64–77.
44. PILEČEK, J., JANČÁK, V. (2010): Je možné měřit sociální kapitál? Analýza územní diferenciace okresů Česka. Geografie, 115, č. 1, s. 78–95.
45. PIXOVÁ, M. (2013): Spaces of alternative culture in Prague in a time of politicaleconomic changes of the city. Geografie, 118, č. 3, s. 221–242.
46. PORTEOUS, J. D. (1988): Topocide: The Annihilation of Place. In: Eyles, J., Smith, D. M. (eds.): Quantitative Methods in Human Geography. Polity Press, Cambridge, s. 75–93.
47. POSPÍŠIL, M. (2005): Klasifikace ICNPO. Centrum pro výzkum neziskového sektoru. http://www.e-cvns.cz/soubory_diskuse/preklad_ICNPO_zaklad.pdf.
48. POSPÍŠIL, M., NEUMAYR, M., ŠKARABELOVÁ, S., MALÝ, I., MEYER, M., SCHNEIDER, U. (2009): Neziskové organizace a jejich funkce v demokratické společnosti. Centrum pro výzkum neziskového sektoru, Masarykova Univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Brno, 31 s.
49. POTŮČEK, M. (1997): Nejen trh – role trhu, státu a občanského sektoru v proměnách české společnosti. Sociologické nakladatelství (SLON), Praha, 188 s.
50. POTŮČEK, M. (2005): Trh, stát a občanský sektor jako regulátory života společnosti. In: Potůček, M. a kol.: Veřejná politika. Sociologické nakladatelství (SLON), Praha, s. 85–120.
51. PUTNAM, R. D. (1993): Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton University Press, Princeton, 258 s.
52. PUTNAM, R. D. (1995a): Bowling Alone: America’s Declining Social Capital. Journal of Democracy, 6, č. 1, s. 65–78. <https://doi.org/10.1353/jod.1995.0002>
53. PUTNAM, R. D. (1995b): Bowling Alone, Revisited. The Responsive Community, 5, č. 2, s. 18–33.
54. PUTNAM, R. D. (2000): Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. Simon & Schuster, New York, 544 s.
55. RIEFF, D. (1999): The False Dawn of Civil Society. The Nation, 268, č. 7, s. 11–16.
56. ROTHSTEIN, B., TEORELL, J. (2008): What Is Quality of Government? A Theory of Impartial Government Institutions. Governance: An International Journal of Policy, Administration and Institutions, 21, č. 2, s. 165–190. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0491.2008.00391.x>
57. SALAMON, L. M., ANHEIER, H. K., LIST, R., TOEPLER, S., SOKOLOWSKI, S. W. a kol. (1999): Global Civil Society: Dimensions of the Nonprofit Sector. The Johns Hopkins Center for Civil Society Studies, Baltimore, 39 s.
58. SANDER, T. H., PUTNAM, R. D. (2010): Still Bowling Alone? The Post-9/11 Split. Journal of Democracy, 21, č. 1, s. 9–16. <https://doi.org/10.1353/jod.0.0153>
59. SARRE, P., JEHLIČKA, P. (2007): Environmental movements in space-time: the Czech and Slovak republics from Stalinism to post-socialism. Transactions of the Institute of British Geographers, 32, č. 3, s. 346–362. <https://doi.org/10.1111/j.1475-5661.2007.00260.x>
60. SHOMINA, Y., KOLOSSOV, V., SHUKHAT, V. (2002): Local Activism and the Prospects for Civil Society in Moscow. Eurasian Geography and Economics, 43, č. 3, s. 244–270. <https://doi.org/10.2747/1538-7216.43.3.244>
61. SCHULZ, T., BAILER, S. (2012): The impact of organisational attributes on political participation: results of a multi-level survey from Switzerland. Swiss Political Science Review, 18, č. 1, s. 1–27. <https://doi.org/10.1111/j.1662-6370.2012.02052.x>
62. SIISIÄINEN, M. (2000): Two Concepts of Social Capital: Bourdieu vs. Putnam. Konferenční příspěvek prezentovaný na ISTR Fourth International Conference “The Third Sector: For What and for Whom?”, 5.–8. 7. 2000, Trinity College, Dublin, 26 s., http://dlc.dlib.indiana. edu/dlc/handle/10535/7661.
63. SKOCPOL, T. (1999): Advocates without Members: The Recent Transformation of American Civic Life. In: Skocpol, T., Fiorina, M. P. (eds.): Civic Engagement in American Democracy. Brookings Institution Press, Washington, s. 461–509.
64. SKOVAJSA, M. a kol. (2010): Občanský sektor: Organizovaná občanská společnost v České republice. Portál, Praha, 373 s.
65. SMITH, M. L. (2011): The uneasy balance between participation and representation: local direct democracy in the Czech Republic. In: Schiller, T. (ed.): Local Direct Democracy in Europe. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, s. 33–53.
66. STACHOVÁ, J. (2008): Občanská společnost v regionech České republiky. Sociologický ústav AV ČR, Praha, 93 s.
67. SÝKORA, L., MATOUŠEK, R., BRABEC, T. (2011): Sociální kapitál a regionální rozvoj: analýza aktérů veřejného a soukromého sektoru na Jihlavsku. In: Majerová, V., Kostelecký, T., Sýkora, L. a kol.: Sociální kapitál a rozvoj regionu: Příklad kraje Vysočina. Grada Publishing, Praha, s. 76–107.
68. TARROW, S., PETROVA, T. (2007): Transactional and Participatory Activism in the Emerging European Polity The Puzzle of East-Central Europe. Comparative Political Studies, 40, č. 1, s. 74–94.
69. TAYLOR, P. J. (2005): New political geographies: Global civil society and global governance through world city networks. Political Geography, 24, č. 6, s. 703–730. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2005.01.009>
70. TEORELL, J. (2006): Political participation and three theories of democracy: A research inventory and agenda. European Journal of Political Research, 45, č. 5, s. 787–810. <https://doi.org/10.1111/j.1475-6765.2006.00636.x>
71. TRUMAN, D. B. (2003): The Governmental Process: Political Interests and Public Opinion. In: Dahl, R., Shapiro, I., Cheibub, J. A. (eds.): The Democracy Sourcebook. MIT Press, Cambridge (USA), London, s. 364–371.
72. Ústava České republiky – ústavní zákon č. 1/1993 Sb. ve znění pozdějších předpisů, http://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html (20. 9. 2013).
73. VAJDOVÁ, Z., STACHOVÁ, J. (2005): Politická kultura české populace v regionálním rozměru. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 41, č. 5, s. 881–901.
74. VOGT, D. (2010): Geografické aspekty aktivit nevládních organizací a občanských iniciativ v Česku na příkladu Libereckého kraje – teoreticko-metodologická východiska. In: Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna – 3. září 2010. Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava, s. 861–867.
75. VOGT, D. (2012): Prostorovost aktivit a studia občanských iniciativ. In: Osman, R., Daněk, P. (eds.): Geografický výzkum v České republice. Brno 2011. Sborník z workshopu. Tribun EU, Brno, http://geoinovace.data.quonia.cz/2012-dokumenty/Geograficky_vyzkum_v_CR_2011.pdf, s. 201–216. (10. 1. 2014).
76. Volby do zastupitelstev obcí 10. 10.–11. 10. 2014. Volby.cz, ČSÚ, http://www.volby.cz/pls/kv2014/kv111?xjazyk=CZ&xid=1&xnumnuts=5102&xstat=0 (1. 12. 2014).
77. VRÁBLÍKOVÁ, K. (2009): Politická participace a její determinanty v postkomunistických zemích. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 45, č. 5, s. 867–897.
78. WILLS, J. (2012): The geography of community and political organisation in London today. Political Geography, 31, č. 2, s. 114–126. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2011.11.003>
front cover

ISSN 1212-0014 (Print) ISSN 2571-421X (Online)

Archive