Geografie 2015, 120, 397-421

https://doi.org/10.37040/geografie2015120030397

Socio-geographic regionalization of Czechia

Martin Hampl, Miroslav Marada

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Albertov 6, 128 43 Praha 2, Czechia

Received June 2014
Accepted February 2015

References

1. ANDERSON, J., O’DOWD, L. (1999): Borders, Border Regions and Territoriality: Contradictory Meanings, Changing Significance. Regional Studies, 33, č. 7, s. 593–604. <https://doi.org/10.1080/00343409950078648>
2. BEZÁK, A. (1990): Funkčné mestské regióny v sídelnom systéme Slovenska. Geografický časopis, 42, č. 1, s. 57–73.
3. BLAŽEK, J., CSANK, P. (2007): Nová fáze regionálního rozvoje v ČR? Sociologický časopis, 43, č. 5, s. 945–965.
4. BOBEK, H. (1967): The Hierarchy of Central Peaces and their Hinterland in Austria and their Role in Economie Regionalization. In: Economic Regionalization, Academia, Prague, s. 139–144.
5. ČERMÁK, Z., HAMPL, M., MÜLLER, J. (2009): Současné tendence vývoje obyvatelstva metropolitních areálů v Česku: dochází k významnému obratu? Geografie, 114, č. 1, s. 37–51.
6. DĚDINA, V. (1927): Přirozené kraje a oblasti v Československu. Sborník Čs. společnosti zeměpisné, 33, č. 1, s. 21–25.
7. Economic Regionalization (1962): Dokumentacia Geograficzna 1, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warsawa, 114 s.
8. Geographia Polonica 4 (1964): Methods of Economic Regionalization. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 200 s.
9. HALÁS, M., KLAPKA, P. (2010): Regionalizace Česka z hlediska modelování prostorových interakcí. Geografie, 115, č. 2, s. 144–160.
10. HAMPL, M. (2005): Geografická organizace společnosti v České republice: transformační procesy a jejich obecný kontext. Univerzita Karlova, Praha, 147 s.
11. HAMPL, M. (2014): Je nástup konvergenčních tendencí v diferenciaci globálního systému potvrzením obecných představ o vývoji územních a sociálních hierarchií? Geografie, 119, č. 1, s. 26–49.
12. HAMPL, M., JEŽEK, J., KÜHNL, K. (1978): Sociálně geografická regionalizace ČSR, VÚSE I, Praha, 301 s.
13. HAMPL, M., GARDAVSKÝ, V., KÜHNL, K. (1987): Regionální struktura a vývoj systému osídlení ČSR. Univerzita Karlova, Praha, 255 s.
14. HAMPL, M., MÜLLER, J. (1996): Komplexní organizace systému osídlení. In: Hampl, M. a kol.: Geografická organizace společnosti a transformační procesy v České republice. Univerzita Karlova, Praha, s. 53–89.
15. HAMPL, M., MÜLLER, J. (2011): Společenská transformace a regionální diferenciace Česka: příklad vývoje rozmístění pracovních míst a obyvatelstva. Geografie, 116, č. 3, s. 211–230.
16. KORČÁK, J. (1934): Regionální členění Československa. Statistický obzor, 15, s. 416–434.
17. KRAFT, S., BLAŽEK, J. (2012): Spatial interaction and regionalization of the Vysočina Region using the gravity models. Acta Universitatis Palckianae Olomucensis, Geographica 43, č. 2, Univerzita Palackého, Olomouc, s. 65–82.
18. KUBEŠ, J., KRAFT, S. (2011): Periferní oblasti jižních Čech a jejich sociálně populační stabilita. Sociologický časopis, 47, č. 4, s. 805–829.
19. MARADA, M. a kol. (2010): Doprava a geografická organizace společnosti v Česku. Edice Geographica, sv. 2, Česká geografická společnost, Praha, 165 s.
20. MUSIL, J., MÜLLER, J. (2008): Vnitřní periferie v České republice jako mechanismus sociální exkluze. Sociologický časopis, 44, č. 2, s. 321–348.
21. PAASI, A. (1986): The institutionalization of regions: a theoretical framework for understanding the emergence of regions and the constitution of regional identity. Fennia, 164, č. 1, s. 105–146. <https://doi.org/10.11143/9052>
22. PERLÍN, R., HAMPL, M., MÜLLER, J. (1993): Územní členění České republiky. Výstavba a architektura, 39, č. 3, s. 12–21.
23. SCOTT, A. J. (2001): Globalization and the rise of city-regions. European Plenning Studies 9, č. 7, s. 813–826. <https://doi.org/10.1080/09654310120079788>
24. SIWEK, T., BOGDOVÁ, K. (2007): České kulturně-historické regiony ve vědomí svých obyvatel. Sociologický časopis, 43, č. 5, s. 1039–1053.
25. STRUBELT, W. (2008): „Stadt und Land“ – The Relation between City and Country side (Non- Urban Territories). The German Case – a German Case? In: Strubelt, W., Gorzelak, G. (eds.): City and Region. Budrich Uni Press Ltd., Opladen & Farmington Hills, s. 233–267.
26. SÝKORA, L., MULÍČEK, O. (2009): The micro-regional nature of functional urban areas (FUAs): lessons from the analysis of Czech urban and regional systém. Urban Research and Practice, 2, č. 3, s. 287–307. <https://doi.org/10.1080/17535060903319228>
27. TAYLOR, P. (2004): World City Network. A Global Urban Analysis. Routledge, London, 247 s.
front cover

ISSN 1212-0014 (Print) ISSN 2571-421X (Online)

Archive