Geografie 2015, 120, 64-83

https://doi.org/10.37040/geografie2015120010064

Changes in non-forest woody vegetation in the south-western part of the White Carpathians (1949–2011)

Katarína Demková, Zdeněk Lipský

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra fyzické geografie a geoekologie, Albertov 6, 128 43 Praha 2, Czechia

Received April 2014
Accepted January 2015

References

1. BARR, C. J., GILLESPIE, M. K. (2000): Estimating hedgerow length and pattern characteristics in Great Britain using Countryside Survey data. Journal of Environmental Management, 60, s. 23–32. <https://doi.org/10.1006/jema.2000.0359>
2. BAUDRY, J., BUNCE, R. G. H., BUREL, F. (2000): Hedgerows: An international perspective on their origin, function and management. Journal of Environmental Management, 60, s. 7–22. <https://doi.org/10.1006/jema.2000.0358>
3. BAUDRY, J., BUREL, F., AVIRON, S., MARTIN, M., OUIN, A., PAIN, G., THENAIL, C. (2003): Temporal variability of connectivity in agricultural landscapes: do farming activities help? Landscape Ecology, 18, s. 303–314. <https://doi.org/10.1023/A:1024465200284>
4. BENČAŤ, T., JANČURA, P. (2008): Význam a funkcia drevín v krajinnom obraze. In: Benčať, T., Jančura, P., Daniš, D. (eds.): Vybrané problémy krajiny podhorských a horských oblastí. Vydavateľstvo Janka Čižmárová – Partner, Poniky, s. 5–8.
5. BUKÁČEK, R., MATĚJKA, P. (1999): Hodnocení krajinného rázu. In: Vorel, I., Sklenička, P. (eds.): Péče o krajinný ráz – cíle a metody. ČVUT, Praha, s. 159–187.
6. BULÍŘ, P. (1981): Rekonstrukce a zakládání rozptýlené zeleně v zemědělské krajině. In: Ekologie krajiny. Acta ecologica naturae ac regionis. Sborník výzkumných úkolů pro krajinno-ekologickou praxi. Ministerstvo výstavby a techniky ČSR, Praha, s. 14–24.
7. BULÍŘ, P., JECH, D., WEBER, M. (1992): Bilancování systému trvalé zeleně ve velkém územním celku. Acta Pruhoniciana, 60, s. 29–52.
8. BULÍŘ, P., ŠKORPÍK, M. (1987): Rozptýlená zeleň v krajině. Aktuality výzkumného a šlechtitelského ústavu okrasného zahradnictví v Průhonicích, O. P. Sempra, Praha, 112 s.
9. BUREL, F., BAUDRY, J. (1990): Structural Dynamics of a hedgerow network landscape in Brittany, France. Landscape Ecology, 4, s. 197–204. <https://doi.org/10.1007/BF00129828>
10. BUREL, F., BAUDRY, J. (1995): Social, aesthetic and ecological aspects of hedgerows in rural landscapes as a framework for greenways. Landscape and Urban Planning, 33, s. 327–340. <https://doi.org/10.1016/0169-2046(94)02026-C>
11. COUNTRYSIDE COUNCIL FO WALES (1997): Action for Wildlife. Biodiversity Action Plan: The Challenge in Wales. Countryside Council for Wales.
12. DEMKOVÁ, K. (2011): The Landscape Character of the Crofts Vrbovce and Chvojnica (Southern Part of White Carpathians in Slovakia). AUC Geographica, 46, č. 2, s. 45–53. <https://doi.org/10.14712/23361980.2015.30>
13. DEMKOVÁ, K., LIPSKÝ, Z. (2012): Rozptýlená zeleň v krajine Novodvorska a Žehušicka. Acta Pruhoniciana, 101, s. 51–59.
14. ERNOULT, A., ALARD, D. (2011): Species richness of hedgerow habitats in changing agricultural landscapes: are α (alfa) and gama diversity shaped by the same factors? Landscape Ecology, 26, s. 683–696. <https://doi.org/10.1007/s10980-011-9593-3>
15. FAŠKO, P., ŠŤASTNÝ, P. (2002): Priemerné ročné úhrny zrážok. In: Miklós, L., Hrnčiarová, T. (eds.): Landscape atlas of the Slovak Republic. MŽP SR Bratislava, SAŽP Banská Bystrica, 99 s.
16. FLEKALOVÁ, M. (2010): Rozptýlená zeleň v hodnocení krajinného rázu. Disertační práce. MENDELU, Agronomická fakulta, Brno, 177 s. + přílohy.
17. FORMAN, R. T. T., GODRON, M. (1993): Krajinná ekologie. Academia, Praha, 584 s.
18. HAINES-YOUNG, R., BARR, C. J., FIRBANK, L. G. a kol. (2003): Changing landscapes, habitats and vegetation diversity across Great Britain. Journal of Environmental Management, 67, s. 267–281. <https://doi.org/10.1016/S0301-4797(02)00179-2>
19. HAMRE, L. N, DOMAAS, S.T, AUSTAD, I., RYDGREN, K. (2007): Land-cover and structural changes in a westren Norwegian cultural lanscape since 1865, based on an old cadastral map and a field survey. Landscape Ecology, 22, s. 1563–1574. <https://doi.org/10.1007/s10980-007-9154-y>
20. CHYTRÝ, M., KUČERA, T., KOČÍ, M. (2001): Katalog biotopů České republiky. Agentura ochrany přírody a krajiny, Praha, 307 s.
21. IHSE, M. (1995): Swedish agricultural landscapes – patterns and ganges during the last 50 years, studied by aerial photos. Landscape and Urban Planning, 31, s. 21–37. <https://doi.org/10.1016/0169-2046(94)01033-5>
22. JECH, D., WEBER, M. (1995): Analýza systému trvalé vegetace v zázemí sídel venkovského typu. Acta Pruhoniciana, 62, s. 15–29.
23. JONGMAN, R. H. G. (2002): Homogenisation and fragmentation of the European landscape: ecological consequences and solutions. Landscape and Urban Planning, 58, s. 211–221. <https://doi.org/10.1016/S0169-2046(01)00222-5>
24. KUBEŠ, J. (1994): Bohemian agricultural landscape and villages, 1950 and 1990: Land use, land cover and other characteristics. Ekológia (Bratislava), 13, č. 2, s. 189–198.
25. KUČA, P., MÁJSKY, J., KOPEČEK, F., JONGEPIEROVÁ, I., eds. (1992): Chránená krajinná oblasť Biele-Bílé Karpaty. Vydavateľstvo Ekológia, Bratislava, 380 s.
26. KÜMMERLE, T., RADELOFF, V. C., PERZANOWSKI, K., HOSTERT, P. (2006): Cross-border comparison of land cover and landscape pattern in Eastern Europe using a hybrid classification technique. Remote Sensing of Environment, 103, s. 449–464. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2006.04.015>
27. KÜMMERLE, T., HOSTERT, P., RADELOFF, V. C., van der LINDEN, S., PERZANOWSKI, K., KRUHLOV, I. (2008): Cross-border comparison of post-socialist farmland abandonment in the Carpathians. Ecosystems, 11, s. 614–628. <https://doi.org/10.1007/s10021-008-9146-z>
28. LIPSKÝ, Z. (1995): The changing face of the Czech rural landscape. Landscape and Urban Planning, 31, s. 39–45. <https://doi.org/10.1016/0169-2046(94)01034-6>
29. LIPSKÝ, Z., KUKLA, P. (2012): Mapping and typology of unused lands in the territory of the town Kutná Hora (Czech Republic). AUC Geographica, 47, č. 1, s. 65–71. <https://doi.org/10.14712/23361980.2015.25>
30. LÖW, J. a kol. (1995): Rukověť projektanta místního územního systému ekologické stability. Teorie a praxe. Doplněk, Brno, 124 s.
31. MAGLOCKÝ, Š. (2002): Potenciálna prirodzená vegetácia. In: Miklós, L., Hrnčiarová, T. (eds.): Landscape atlas of the Slovak Republic. MŽP SR Bratislava, SAŽP Banská Bystrica, s. 114–115.
32. MACHOVEC, J. (1994): Rozptýlená zeleň v krajine. Vysoká škola zemědělská v Brně, ÚKE, Brno, 8 s.
33. MAREČEK, J. (2005): Krajinářská architektura venkovských sídel. ČZU, Praha, 404 s.
34. McCOLIN, D. (2000): Hedgerow policy and protection – changing paradigms and the conservation ethic. Journal of Environmental Management, 60, s. 3–6. <https://doi.org/10.1006/jema.2000.0357>
35. McCOLIN, D. (2001): Contemporary themes in hedgerow research in the UK. In: Barr, C., Petit, S. (eds.): Hegderows of the world: their ecological functions in different landscapes. IALE (UK), s. 17–29.
36. McGARIGAL, K., MARKS, B. J., HOLMES, C., ENE, E. (2002): Fragstats 3.3: Spatial Pattern Analysis Program for Quantifying Landscape Structure, http://www.umass.edu/landeco/research/fragstats/downloads/fragstats_downloads.html (10. 11. 2014)
37. MEEUS, J. (1995): Pan-European landscapes. Landscape and Urban Planning, 31, s. 57–79. <https://doi.org/10.1016/0169-2046(94)01036-8>
38. MEROT, P. (1999): The influence of hedgerow systems on the hydrology of agricultural catchments in a temperate climate. Agronomie, 19, s. 655–669. <https://doi.org/10.1051/agro:19990801>
39. MÍCHAL, I. a kol. (1999): Hodnocení krajinného rázu a jeho uplatňování ve veřejné správě. Metodické doporučení. AOPK ČR, Praha, 41 s.
40. MOLDAN, B. a kol. (1990): Environment of the Czech Republic: translation of the “Blue book”. Ekocentrum, Brno, 315 s.
41. MOLNÁROVÁ, K. (2008): Long-term dynamics of the structural attributes of hedgerow networks in the Czech Republic – three cases studies in areas with preserved medieval field patterns. Journal of Landscape Studies, 1, s. 113–127.
42. ORESZCZYN, S. (2000): A systems approach to the research of people’s relationships with English hedgerows. Landscape and Urban Planning, 50, s. 107–117. <https://doi.org/10.1016/S0169-2046(00)00083-9>
43. ORESZCZYN, S., LANE, A. (1999): How hedgerows and field margins are perceived by different interest groups. Aspects of Applied Biology, 54, s. 29–36.
44. PAVLIČKOVÁ, K. (2007): Analýza rozvoja Myjavských kopaníc na základe vývoja využitia zeme. Acta Environmentalica Universitatis Comenianae, Bratislava, 15, č. 2, s. 83–93.
45. PELLANTOVÁ, J. a kol. (1994): Metodika mapování krajiny. MŽP, Praha, 46 s.
46. PLIENINGER, T., HÖCHTL, F., SPEK, T. (2006): Traditional land-use and nature conservation in European rural landscapes. Environmental Science & Policy, 9, s. 317–321. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2006.03.001>
47. PLIENINGER, T., SCHLEYER, CH., MANTEL, M., HOSTERT, P. (2012): Is there a forest transition outside forests? Trajectories of farm trees and effects on ecosystem services in an agricultural landscape in Eastern Germany. Land Use Policy, 29, s. 233–243. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2011.06.011>
48. POLLARD, E., HOOPER, M. D., MOORE, N. W. (1974): Hedges. Collins, London, 256 s.
49. PRUDKÝ, J. (2001): Obnova plošné a bodové zeleně v krajině. In: Obnova plošné a bodové zeleně v krajině. Sborník přednášek z mezinárodního semináře. MZLU, Brno, s. 3–14.
50. REMPEL, R. S., KAUKINEN, D., CARR, A. P. (2012): Patch Analyst and Patch Grid. Ontario Ministry of Natural Resources. Centre for Northern Forest Ecosystem Research, Thunder Bay, Ontario, http://www.cnfer.on.ca/SEP/patchanalyst/ (10. 11. 2014).
51. RIEZNER, J. (2008): „Záhumenicová semibocage“: typ krajinného rázu Jesenicka. Geografie, 113, č. 2, s. 173–182.
52. RUŽIČKOVÁ, H., HALADA, Ľ., JEDLIČKA, L., KALIVODOVÁ, E. (1996): Biotopy Slovenska. Príručka k mapovaniu a katalóg biotopov. Ústav krajinnej ekológie SAV, Bratislava, 192 s.
53. ŘEPKA, R., KAILER, P. a kol. (1994): Metodika mapování fytocenóz významných z hlediska ochrany přírody a krajiny. ČÚOP – Oddělení ekologie krajiny, Praha, 84 s.
54. SANCHEZ, I. A., LASSALETTA, L., MCCOLLIN, D., BUNCE, R. G. H. (2010): The effect of hedgerow loss on microclimate in the Mediterranean region: an investigation in Central Spain. Agroforestry Systems, 78, č. 1, s. 13–25. <https://doi.org/10.1007/s10457-009-9224-z>
55. SKLENIČKA, P. (2003): Základy krajinného plánování. Naděžda Skleničková, Praha, 120 s.
56. SKLENIČKA, P., LHOTA, T. (2002): Landscape heterogeneity – a quantitative criterion for landscape reconstruction. Landscape and Urban Planning, 58, s. 147–156. <https://doi.org/10.1016/S0169-2046(01)00217-1>
57. SKLENIČKA, P., MOLNÁROVÁ, K., BRABEC, E., KUMBLE, P., PITTNEROVÁ, B., PIXOVÁ, K., ŠÁLEK, M. (2009): Remnants of medieval field patterns in the Czech Republic: Analysis of driving forces behind their disappearance with special attention to the role of hedgerows. Agriculture, Ecosystems and Environment, 129, s. 465–473. <https://doi.org/10.1016/j.agee.2008.10.026>
58. SLÁVIKOVÁ, D. (1984): Význam lesa a rozptýlenej zelene pre tvorbu krajiny. Vedecké a pedagogické aktuality 3. Vysoká škola lesnícka a drevárska, Zvolen, 91 s.
59. SLÁVIKOVÁ, D. (1987): Ochrana rozptýlenej zelene v krajine. Metodicko-námetová príručka č. 9. ÚV Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, Bratislava, 130 s.
60. STANOVÁ, V., VALACHOVIČ, M., eds. (2002): Katalóg biotopov Slovenska. DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie, Bratislava, 225 s.
61. StatSoft, Inc. (2009): STATISTICA, version 9.0.
62. SUPUKA, J., SCHLAMPOVÁ, T., JANČURA, P. (1999): Krajinárska tvorba. Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen, 211 s.
63. ŠPULEROVÁ, J. (2006): Funkcie nelesnej drevinovej vegetácie v krajine. Životné prostredie, 40, č. 1, s. 37–40.
64. ŠŤASTNÝ, P., NIEPLOVÁ, E., MELO, M. (2002): Priemerná ročná teplota vzduchu. In: Miklós, L., Hrnčiarová, T. (eds.): Landscape atlas of the Slovak Republic. MŽP SR Bratislava, SAŽP Banská Bystrica, s. 98.
65. TRNKA, P. (2001): Ekologické aspekty plošné a bodové zeleně v krajině. In: Obnova plošné a bodové zeleně v krajině. MZLU, Brno, s. 99–106.
66. ÚRADNÍČEK, L., MADĚRA, P., TICHÁ, S., KOBLÍŽEK, J. (2009): Dřeviny České republiky. Lesnická práce, s. r. o., Kostelec nad Černými Lesy, 368 s.
67. VONDRUŠKOVÁ, H. a kol. (1994): Metodika mapování krajiny. ČÚOP, MŽP, Praha, 55 s.
68. VOREL, I. (1999): Prostorové vztahy a estetické hodnoty. In: Vorel, I., Sklenička, P. (eds.): Péče o krajinný ráz – cíle a metody. ČVUT, Praha, s. 20–27.
front cover

ISSN 1212-0014 (Print) ISSN 2571-421X (Online)

Archive