Geografie 2013, 118, 158-178

https://doi.org/10.37040/geografie2013118020158

Map skills in Czech and foreign curricula: a comparative study

Martin Hanus, Miroslav Marada

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Albertov 6, 128 43 Praha 2, Czechia

Received June 2012
Accepted May 2013

References

1. AIRASHAN, W., MIRANDA, H. (2002): The role of assesment in the Revised Taxonomy. Theory Into Practise, 41, č. 4, s. 249–254. <https://doi.org/10.1207/s15430421tip4104_8>
2. AMER, A. (2006): Reflections on Bloom’s Revised Taxonomy. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 4, č. 8, s. 214–230.
3. ANDERSON, L. a kol. (2001): Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: a Revision of Bloom’s Taxonomy, Longman, New York, 302 s.
4. BLOOM, B. (1994): Reflections on the Development and Use of the Taxonomy. In: Anderson, L., Sosniak, L. (eds.): Bloom’s Taxonomy: a Forty-Year Retrospective. The National Society for the Study of Education, s. 1–8.
5. BLOOM, B., ed. (1954): Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals. Handbook 1: Cognitive Domain. David McKay, New York, 207 s.
6. BRUCKER, A. (2006): Karten. In: Haubrich, H.: Geographie Unterrichten Lernen. Die Neue Didaktik der Geographie Konkret,Oldenbourg, Müchen, s. 196–200.
7. ENGLISH, F. (1992): Deciding what to teach and test: Developing, aligning and auditing the curriculum. CA: Corwin Press, Newbury Park, 150 s.
8. HALAWI, L. A, McCARTHY, R. V. (2009): An Evaluation od E-learning on the Basis of Bloom’s Taxonomy: An Eploratory Study. Journal of Education for Business, 84, č. 6, s. 374–380. <https://doi.org/10.3200/JOEB.84.6.374-380>
9. HANUS, M. (2012): Mapové dovednosti českých žáků: porovnání různých věkových skupin. Disertační práce, KSGRR, PřF UK v Praze, Praha, 139 s.
10. HUDECOVÁ, D. (2003): Revize Bloomovy taxonomie edukačních cílů, http://www.msmt.cz/Files/DOC/NHRevizeBloomovytaxonomieedukace.doc (10. 3. 2003).
11. KARTHA, C. P. (2006): Learning business statistics e-learning vs. traditional. Business Review, 1, č. 5, s. 27–33.
12. KNECHT, P., SVATOŇOVÁ, H. (2008): Developing Educational Cartography: Pupils’ Criteria for Selecting a School Atlas. In: Donert, K.; Wall, G. Future Prospects in Geography. Liverpool University Press, Liverpool, s. 325–333.
13. KRATHWOHL, D. (2002): A Revision of Bloom’s Taxonomy: An Overview. Theory into Practise, 41. č. 4), s. 212–218. MARADA, M. (2006): Jak provést propojení vědomostního obsahu výukových předmětů s oborovými a obecnými kompetencemi? Příklad zeměpisu (geografie). In: Košťálová, H. a kol.: Školní vzdělávací program krok za krokem. Verlag-Dashöfer, Praha, s 4/5.8.1–4/5.8.4.
14. MARADA, M. (2007): Tvorba učebních osnov v ŠVP. Geografické rozhledy, 16, č. 5, s. 14–19.
15. MRÁZKOVÁ, K. (2010): Kartografické dovednosti v RVP ZV a amerických standardech geografického vzdělávání. In: Najvarová, V., Knecht, P. (eds.): Bulletin Institutu výzkumu školního vzdělávání, PdF MU, Brno, s. 54–58.
16. ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2003): Geografické dovednosti, jejich specifikace a kategorizace, Geografie, 108, č. 2, s. 146–163.
17. SCHEE J. A., VAN DER a kol. (1994): Map skills and Geography teaching. In: Birkman, F. G. a kol.: Curriculum Research: Different disciplines and Common Goals. Vrije Universiteit, s. 169–191.
18. SKYLAR, A. A. a kol. (2006): Distance education: An exploration of alternative methods and types of instructional media in teacher education. Journal of Special Education Technology, 3, č. 20, s. 25–34.
19. WIEGAND, P. (2006): Learning and Teaching with Maps. Routledge, Abingdon, 176 s.
front cover

ISSN 1212-0014 (Print) ISSN 2571-421X (Online)

Archive