Geografie 2013, 118, 59-76

https://doi.org/10.37040/geografie2013118010059

Mental map of Czechia rendered by Czech elementary and secondary school students

Jan D. Bláha1,2, Tereza Pastuchová Nováková3

1Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta, katedra geografie, České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem, Czechia
2Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Albertov 6, 128 43 Praha 2, Czechia
3Základní škola Úvaly, Náměstí Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly, Czechia

Received April 2011
Accepted January 2013

References

1. BERTIN, J. (1967): Sémiologie graphique. Les diagrammes – Les Réseaux – Les Cartes. Mouton, Paris, 431 s.
2. DRBOHLAV, D. (1991): Mentální mapa ČSFR: definice, aplikace, podmíněnost. Geografie, 96, č. 3, s. 163–175.
3. GÄRLING, T., BÖÖK, A., LINDBERG, E. (1985): Adults memory representations of the spatial properties of their everyday physical environment. In: Cohen, R. (ed.): The Development of Spatial cognition. Lawrence Erlbaum, Hillsdale, New Jersey, s. 141–184.
4. GOULD, P., WHITE, R. (1986): Mental maps. Routledge, London, 184 s.
5. HUDEČEK, T. (2004): Kartografické hodnocení obsahu regionálního učiva učebnic zeměpisu. Geografie, 109, č. 1, s. 53–64.
6. HYNEK, A., HYNKOVÁ, J. (1979): Prostorová percepce životního prostředí města Boskovice a okolí ve výchově k péči o životní prostředí. Geografie, 84, č. 4, s. 287–299.
7. JACOBSON, R. D. (1998): Cognitive Mapping Without Sight: Four Preliminary Studies of Spatial Learning. Journal of Environmental Psychology, 18, s. 289–305. <https://doi.org/10.1006/jevp.1998.0098>
8. JOHNSTON, R. J. a kol. (1981). The dictionary of human geography. Blackwell, Oxford, 430 s.
9. KITCHIN, R. M. (1994): Cognitive maps: What are they and why study them? Journal of Environmental Psychology, 14, s. 1–19. <https://doi.org/10.1016/S0272-4944(05)80194-X>
10. KYNČLOVÁ, M. (2008): Analýza map pro orientační běh. Kvalifikační práce. Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Praha, 50 s.
11. KYNČLOVÁ, M., HUDEČEK, T., BLÁHA, J. D. (2009): Hodnocení kartografických děl: analýza mentálních map orientačních běžců. Geografie, 114, č. 2, s. 105–116.
12. KYNČLOVÁ, M. (2010): Hodnocení mentálních map v GIS. Kvalifikační práce. Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, 77 s.
13. LYNCH, K. (2004): Obraz města = The Image of the City. Bova Polygon, Praha, 224 s.
14. MACEACHREN, A. M. (1992): Application of Environmental Learning Theory to Spatial Knowledge Acquisition from Maps. Annals of the Association of American Geographers, 82, č. 2, s. 245–274. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8306.1992.tb01907.x>
15. MATOUŠEK, A. (1999): Mentální mapy jako standard geografického vzdělávání. In: Čačka, O. a kol. (eds.): Psychologie imaginativní výchovy a vzdělávání s příklady aplikace. Doplněk, Brno, s. 283–287.
16. NIŽNANSKÝ, B. (1994): Mentálna mapa a profesionálne mapové diela. Kartografické listy, 2, s. 61–70.
17. NOVOTNÁ, K., BLÁHA, J. D. (2012): Využití mentálních map uživatelů při hodnocení turistických map. Geodetický a kartografický obzor, 100 (58), č. 4, s. 87–92.
18. PASTUCHOVÁ, T. (2010): Kartografické znázornění vývoje představ žáků o prostorovém uspořádání a geografii Česka. Kvalifikační práce. Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, 45 s.
19. PEAKE, S. A. J., MOORE, A. (2004): Analysis of distortions in a mental map using GPS and GIS. In: 16th Annual Colloquium of the Spatial Information Research Centre, SIRC, Dunedin, http://eprints.otago.ac.nz/142/1/19_Peake.pdf, s. 75–84 (17. 4. 2010).
20. PILAŘOVÁ, Z., BODNÁROVÁ, A. (2008): Zkoumání procesu vytváření mentální mapy se zahrnutím mezikulturního aspektu. In: Zelenka, J. a kol. (ed.): Výzkum kognitivních a mentálních map. Gaudeamus, UHK, Hradec Králové, s. 67–76.
21. POLIŠENSKÁ, V. A. (2006): Mentální mapy: definice, výzkum a otázka prostorového rozhodování. Československá psychologie, 50, č. 1, s. 64–70.
22. SAARINEN, T. F. (1987): Centering of Mental Maps of the World. Discussion Paper Series 87-7. University of Arizona, USA, 47 s.
23. SEDLÁKOVÁ, M. (2004): Vybrané kapitoly z kognitivní psychologie: Mentální reprezentace a mentální modely. Grada, Praha, 252 s.
24. SIWEK, T. (1988): Území Československa očima studentů geografie. Geografie, 93, č. 1, s. 31–37.
25. SIWEK, T., KAŇOK, J. (2000): Vědomí slezské identity v mentální mapě. Spis Filozofické fakulty Ostravské univerzity 136/2000. Ostravská univerzita, Ostrava, 98 s.
26. SIWEK, T. (2011): Percepce geografického prostoru. Česká geografická společnost, Praha, 164 s.
27. SLOCUM, T. A., MCMASTER, R. B., KESSLER, F. C., HOWARD, H. H. (2009): Thematic cartography and geovisualization. Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, 571 s.
28. SPALOVÁ, B. (2000): Pohraniční prostor. Žitý prostor obyvatel česko-německého pomezí v Lužických horách. In: Zich, F. (ed.): Vytváření přeshraničního společenství na česko-německé hranici. Sociologický ústav AV ČR, Ústí nad Labem, s. 243–266.
29. VYBÍRAL, Z. (1999). Chyby v našich vnitřních mapách. Psychologie Dnes, 10, s. 18–19.
30. ZELENKA, J., PÁSKOVÁ, M. (2005): Výkladový slovník – kognitivní věda. Gaudeamus, UHK, Hradec Králové, 181 s.
31. ZUBRICZKÝ, G. (1997): Príspevok k mentálnemu mapovaniu Slovenska. Geografický časopis, 49, č. 3–4, s. 243–253.
front cover

ISSN 1212-0014 (Print) ISSN 2571-421X (Online)

Archive