Geografie 2013, 118, 16-39

https://doi.org/10.37040/geografie2013118010016

Landscape typology of Czechia

Dušan Romportl, Tomáš Chuman, Zdeněk Lipský

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra fyzické geografie a geoekologie, Albertov 6, 128 43 Praha 2, Czechia

Received November 2011
Accepted January 2013

References

1. ANTROP, M., van EETVELDE, V., JANSSENS, J., MARTENS, I., van DAMME, S. (2002): Traditionele Landschappen van Vlaanderen (Traditional Landscapes of Flandres).Ghent University, Geography Department, http://www.geoweb.ugent.be/services/docs/tradla.pd, c.2002 (12. 7. 2009).
2. Atlas krajiny Slovenskej republiky (2002): 1. vyd., MŽP SR/Slovenská agentúra životného prostredia, Bratislava/Banská Bystrica, 344 s.
3. BAATZ, M., SCHÄPE, A. (2000): Multiresolution Segmentation – an optimization approach for high quality multi-scale image segmentation. In: Strobl, J. (ed), Angewandte Geographische Informationsverarbeitung XII, Karlsruhe, s. 12–23.
4. BALATKA, B., CZUDEK, T., DEMEK, J., SLÁDEK, J. (1973): Regionální členění reliéfu ČSR. Sborník československé společnosti zeměpisné, 78, č. 2, s. 81–85.
5. BALATKA, B., CZUDEK, T., DEMEK, J. (1975): Typologické třídění reliéfu ČSR. Sborník Československé společnosti zeměpisné, sv. 80, s. 177–183.
6. BALATKA B., KALVODA J. (2006): Geomorfologické členění reliéfu Čech. Geomorphological regionalization of the relief of Bohemia. Kartografie Praha a. s., Praha, 79 s., 3 mapy.
7. BRECKLE, S. W., WALTER, H. (2002): Walter’s vegetation of the earth: the ecological systems of the geo-biosphere, 4th ed., Springer, Berlin, 547 s.
8. BUNCE, R. G. H., BARR, C. J., CLARKE, R. T., HOWARD, D. C., LANE, A. M. J. (1996): Land Classification for Strategic Ecological Survey, Journal of Environmental Management, 47, č. 1, s. 37–60. <https://doi.org/10.1006/jema.1996.0034>
9. CULEK, M., GRULICH, V., POVOLNÝ, D. (1996): Biogeografické členění ČR. Enigma, Praha, 347 s.
10. CULEK, M., BUČEK, A., GRULICH, V., HARTL, P., HRABICA, A., KOCIÁN, J., KYJOVSKÝ, Š., LACINA, J. (2005): Biogeografické členění ČR II. Enigma, Praha, 589 s.
11. Definiens AG (2007): Definiens Developer 7 – User Guide. Definiens AG, München, Germany, 482 s.
12. DEMEK, J., QUITT, E., RAUŠER, J. (1977): Fyzickogeografické regiony ČSR, Geografie, 82, č. 2, s. 89–99.
13. EEA (2002): The biogeographical regions map of Europe. European Environment Agency, Copenhagen, http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/natura-2000-sites-biogeographical-regions-1/ (12. 7. 2009).
14. EMBLETON, C., ed. (1983): Geomorphology of Europe. Verlag Chemie, Weinheim, 465 s.
15. GROOM, G., MUCHER, C. A., IHSE, M., WRBKA, T. (2006): Remote sensing in landscape ecology: experiences and perspectives in a European context. Landscape Ecology, 21, č. 3, s. 391–408. <https://doi.org/10.1007/s10980-004-4212-1>
16. HADAČ, E. (1982): Krajina a lidé. Academia, Praha, 156 s.
17. HÁJEK, F. (2006): Object-oriented classification of Ikonos satellite data for the identification of tree species composition. Journal of Forest Science, 52, č. 4, s. 181–187. <https://doi.org/10.17221/4500-JFS>
18. HOBBS, R. J, MCINTYRE, S. (2005): Categorizing Australian landscapes as an aid to assessing the generality of landscape management guidelines. Global Ecology and Biogeography, (Global Ecol. Biogeogr.), 14, č. 1 s. 1–15. <https://doi.org/10.1111/j.1466-822X.2004.00130.x>
19. HORÁK, J. (2002): Prostorová analýza dat – učební text. Institut geoinformatiky, Hornicko- -geologická fakulta, VŠB-TU Ostrava, 127 s.
20. CHUMAN, T., ROMPORTL, D. (2010): Multivariate classification analysis of cultural landscapes: An example from the Czech Republic. Landscape and Urban Planning, 98, č. 3–4, s. 200–209. <https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2010.08.003>
21. IVAN, A., KOLEJKA, J., KUNDRATA, M., LACINA, J., RAUŠER, J., VANĚČKOVÁ, L. (1987): Přírodní prostředí. Mapa měřítka 1 : 750 000. In: Atlas obyvatelstva ČSSR. Díl V. Životní prostředí, rekreace. GGÚ ČSAV/FSÚ, Brno/Praha.
22. JONGMAN, R., BUNCE, R., METZGER, M., MÜCHER, C., HOWARD, D., MATEUS, V. (2006): Objectives and applications of a statistical environmental stratification of Europe. Landscape Ecology, 21. č. 3, s. 409–419. <https://doi.org/10.1007/s10980-005-6428-0>
23. KOLEJKA, J. (1989a): Koncepce legendy krajinné mapy ČSSR měřítka 1 : 750 000. In: Biogeografie a její aplikace. Sborník prací, č. 24, s. 149–162.
24. KOLEJKA, J. (1989b): Tvorba komplexní fyzickogeografické mapy Jihomoravského kraje měřítka 1 : 250 000. Zprávy GGÚ ČSAV, 26, č. 3, s. 15–34.
25. KOLEJKA, J. (1990): Úvaha o uspořádání obsahu „Krajinné mapy jižní Moravy v měřítku 1 : 500 000“. Zprávy GGÚ ČSAV, 27, č. 2, s. 29–37.
26. KOLEJKA, J. (1992): Přírodní krajinné typy. In: Atlas životního prostředí a zdraví obyvatel ČSFR, GgÚ ČSAV, Brno.
27. KOLEJKA, J. (1999): Dynamická a aplikovaná geoekologie. Habilitační práce. Katedra chemie životního prostředí a ekotoxikologie PřF MU, Brno, 242 s.
28. KOLEJKA, J. (2010): Typy přírodní krajiny. Mapa měřítka 1 : 500 000. In: Atlas krajiny České republiky, Ministerstvo životního prostředí České republiky/Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Praha/Průhonice, s. 154–156.
29. KOLEJKA, J., ROMPORTL, D., LIPSKÝ, Z. (2010): Typy současné krajiny. Mapa měřítka 1 : 500 000. In: Atlas krajiny České republiky, Ministerstvo životního prostředí České republiky/Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Praha/Průhonice, s. 194–195.
30. KOLEJKA, J., LIPSKÝ, Z. (1999): Mapy současné krajiny. Geografie, 104, č. 3, s. 161–175.
31. LEPŠ, J. (1996): Biostatistika. Jihočeská univerzita, Biologická fakulta, České Budějovice. 166 s.
32. LIOUBIMTSEVA, E., DEFOURNY, P. (1999): GIS-based landscape classifcation and mapping of European Russia. Landscape and Urban Planning, 44, s. 63–75. <https://doi.org/10.1016/S0169-2046(99)00008-0>
33. LIPSKÝ, Z., KOLEJKA, J. (1997): Typologie a ochrana české kulturní krajiny. Závěrečná zpráva výzkumného projektu GAČR, č. 206/95/0959. Ústav aplikované ekologie, Lesnická fakulta České zemědělské univerzity.
34. LIPSKÝ, Z. (1998a): Krajinná ekologie pro studenty geografických oborů. Karolinum, Praha, 129 s.
35. LIPSKÝ, Z. (1998b): Typologie (kulturní) krajiny jako podklad pro hodnocení a ochranu krajinného rázu. In: Sklenička, P., Zasadil, P. (eds.): Krajinný ráz, způsoby jeho hodnocení a ochrany. ČZU, Praha, s. 65–71.
36. LIPSKÝ, Z., ROMPORTL, D. (2007): Typologie krajiny v Česku a zahraničí: stav problematiky, metody a teoretická východiska. Geografie, 112, č. 1, s. 61–83.
37. LÖW, J., MÍCHAL, I. (2003): Krajinný ráz. Lesnická práce, Kostelec nad Černými lesy, 552 s.
38. LÖW, J., CULEK, M., HARTL, P., NOVÁK, J. (2005): Typologie české krajiny. Závěrečná zpráva úkolu VaV 640/01/03 za rok 2003–2005. Brno, 97 s.
39. Magyar Tudományos Akademia (1989): Magyarország nemzeti atlasza – National Atlas of Hungary. Budapest – Mezogazdasígi es Elélmezesugyi Minisztérium megbizasabol a Kartogrífiai Vállalat, 395 s.
40. McMAHON, G., GREGONIS, S. M., WALTMAN, S. W., OMERNIK, J. M., THORSON, T. D., FREEOUF, J. A., RORICK, A. H., KEYS, J. E. (2001): Developing a Spatial Framework of Common Ecological Regions for the Conterminous United States. Environmental Management, 28, č. 3, s. 293–316. <https://doi.org/10.1007/s002670010225>
41. METZGER, M. J., BUNCE, R. G. H., JONGMAN, R. H. G., MÜCHER, C. A., WATKINS, J. W. (2005): A climatic stratification of the environment of Europe. Global Ecology and biogeography, (Global Ecol. Biogeogr.) 14, č. 6, s. 549–563. <https://doi.org/10.1111/j.1466-822x.2005.00190.x>
42. MITCHELL, T. D., CARTER, T. R., JONES, P. D., HULME, M., NEW, M. (2004): A comprehensive set of high-resolution grids of monthly climate for Europe and the globe: the observed record (1901–2000) and 16 scenarios (2001–2100). Tyndall Centre Working Paper No. 55. Tyndall Centre for Climate Change Research, University of East Anglia, Norwich, UK.
43. MURANSKÝ, P. a kol. (1977): Hodnocení krajiny a jego využití v plánovací a projektové technice. Architektura ČSR, 36, č. 9–10, s. 390–398.
44. MÜCHER, C. A., BUNCE, R. H. G., JONGMAN, R. H. G., KLIJN, J. A., KOOMEN, A. J. M., KLIJN, J. A., WASCHER, D. M., SCHAMINÉE, J. H. J. (2010). A New European Landscape Classification (LANMAP): A transparent, flexible and user-oriented methodology to distinguish landscapes. Ecological Indicators, 10, č. 1, s. 87–103. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2009.03.018>
45. NAUMAN, P. a kol. (1977): Krajinářské hodnocení z hlediska teoretického a metodologického, Architektura ČSR, 36, č. 9–10, s. 386–390.
46. NĚMEČEK, J., KOZÁK, J. (2003): Approaches to the solution of a soil map of the Czech Republic at the scale 1 : 250 000 using SOTER metodology. Plant Soil Environ., 49, č. 7, s. 291–297. <https://doi.org/10.17221/4127-PSE>
47. NEUHÄUSLOVÁ, Z., MORAVEC, J., eds. (2001): Mapa potenciální přirozené vegetace ČR. Academia, Praha, 342 s.
48. OLMO, M. R., HERRAÍZ, S. C., eds. (2003): Atlas de los Paisajes de España. Madrid, Ministerio de Medio Ambiente, 788 s.
49. OLSON, D. M., DINERSTEIN, E., WIKRAMANAYAKE, E. D., BURGESS, N. D., POWELL, G. V. N., UNDERWOOD, E. C., D’AMICO, J. A., ITOUA, I., STRAND, H. E., MORRISON, J. C., LOUCKS, C. J., ALLNUTT, T. F., RICKETTS, T. H., KURA, Y., LAMOREUX, J. F., WETTENGEL, W. W., HEDAO, P., KASSEM, K. R. (2001): Terrestrial ecoregions of the world: a new map of life on Earth. BioScience, 51, č. 11 s. 933–938. <https://doi.org/10.1641/0006-3568(2001)051[0933:TEOTWA]2.0.CO;2>
50. PALANG, H., PRINTSMANN, A., KONKOLY-GYURO, E., URBANC, M., SKOWRONEK, E., WOLOSZYN, W. (2006): The Forgotten Rural Landscapes of Central and Eastern Europe. Landscape Ecology, 21, č. 3, s. 347–357. <https://doi.org/10.1007/s10980-004-4313-x>
51. PEDROLI, B., PINTO-CORREIA, T., CORNISH, P. (2006): Landscape – what’s in it? Trends in European landscape science and priority themes for concerted research. Landscape Ecology, 21, s. 421–430. <https://doi.org/10.1007/s10980-005-5204-5>
52. PINTO-CORREIA, T., GUSTAVSSON, R., PIRNAT, J. (2006): Bridging the Gap between Centrally Defined Policies and Local Decisions – Towards more Sensitive and Creative Rural Landscape Management. Landscape Ecology, 21, č. 3, s. 333–346. <https://doi.org/10.1007/s10980-005-4720-7>
53. PUSCHMANN, O. (1998): The Norwegian landscape reference system. Use of different sources to describe landscape regions. NIJOS, Ås (Norway), 27 s.
54. QUITT, E. (1971): Klimatické oblasti ČSSR. Studia Geographica, č. 16, Geografický ústav ČSAV, Brno, s. 1–74.
55. ROMPORTL, D., CHUMAN, T. (2007): Proposal method of landscape typology in the Czech republic. Journal of Landscape Ecology, 1, č. 0, s. 119–124.
56. ROMPORTL, D., CHUMAN, T. (2008): Současné přístupy v typologii krajiny v České republice. In: Dreslerová, J., Packová, P. (eds.): Krajina v kontextu globálních změn – sborník ekologie krajiny č. 5. Sborník příspěvků z konference konané 25.–26. ledna 2008 v Brně, CD-ROM, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno, 19 s.
57. ROMPORTL, D., CHUMAN, T. (2012): Present approaches to landscape typology in the Czech Republic. Journal of Landscape Ecology, 5, č. 3, s. 24–35. <https://doi.org/10.2478/v10285-012-0057-5>
58. ROMPORTL, D., CHUMAN, T., LIPSKÝ, Z. (2008): New method of landscape typology in the Czech Republic. Landscape Classification – Theory and Practice, The Problems of Landscape Ecology, 20, č. 1, s. 315–320.
59. WASCHER, D. M. (2002): Landscape-indicator development: steps towards an European approach. In: Jongman, R. G. H. (eds.): The new dimensions of the European landscape. Proceedings of the Frontis workshop on the future of the European cultural landscape Wageningen, The Netherlands 9–12 June 2002, s. 237–251.
60. WASCHER, D. M., ed. (2005): European Landscape Character Areas – Typologies, Cartography and Indicators for the Assessment of Sustainable Landscapes. Final Project Report as deliverable from the EU’s Accompanying Measure project European Landscape Character Assessment Initiative (ELCAI), 150 s.
61. WRBKA, T., SZERENCSITS, E., SCHMITZBERGER, I., PÜHRINGER, M. (2000): Karte der Kulturlandschaftstypen Österreichs im Maßstab 1 : 200 000 auf der Basis einer visuellen Interpretation von Satellitenbilddaten. In: Wrbka, T., Fink, M. H, Beissmann, H., Schneider, W., Reiter, K., Fussenegger, K., Suppan, F., Schmitzberger, I., Puehringer, M., Kiss, A., Thurner, B. (2002): Endbericht des Forschungsprojektes Kulturlandschaftsgliederung Österreich, im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur. CD-ROM.
62. Van EETVELDE, V., ANTROP, M. (2009): A stepwise multi-scaled landscape typology and characterisation for trans-regional integration, applied on the federal state of Belgium. Landscape and Urban Planning, 91, s. 160–170. <https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2008.12.008>
63. ZOUBEK, J., ed. (2003): Atlas GeoČR 500. CD-ROM – soubor geovědních map. Česká geologická služba, Praha.
front cover

ISSN 1212-0014 (Print) ISSN 2571-421X (Online)

Archive