Geografie 2013, 118, 1-15

https://doi.org/10.37040/geografie2013118010001

Landscapes: a contribution to the discussion about the conceptualization of landscape in (Czech) geography

Přemysl Mácha

Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Chittussiho 10, 710 00 Ostrava, Czechia

Received March 2012
Accepted January 2013

References

1. BARNES, T. J., DUNCAN, J. S., eds. (1992): Writing Worlds. Discourse, Text, and Metaphor in the Representation of Landscape. Routledge, London and New York, 282 s.
2. BERGER, P. L., LUCKMANN, T. (1999): Sociální konstrukce reality. Pojednání o sociologii vědění. Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno, 214 s.
3. BIČÍK, I. (2008): Geografie ve studiu krajiny. Reakce na stejnojmenný příspěvek doc. Hynka. Geografie, 113, č. 1, s. 85–88.
4. CÍLEK, V., LOŽEK, V. a kol. (2011): Obraz krajiny. Pohled ze středních Čech. Dokořán, Praha, 310 s.
5. COSGROVE, D. (1984/1998): Social Formation and Symbolic Landscape. The University of Wisconsin Press, Madison, 293 s.
6. COSGROVE, D., DANIELS, S., eds. (1988/2008): The Iconography of Landscape. Essays on the Symbolic Representation, Design and Use of Past Environments. Cambridge University Press, New York, 318 s.
7. CRESSWELL, T. (2004): Place. A Short Introduction. Blackwell Publishing, Malden, 153 s.
8. DUFKOVÁ, J. (2007): Krajinné inženýrství. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Fakulta agronomická, Brno, 204 s.
9. DUNCAN, J. (1990): The City as Text. The Politics of Landscape Interpretation in the Kandyan Kingdom. Cambridge University Press, Cambridge, 229 s.
10. ERIKSEN, T. H. (2002): Ethnicity and Nationalism. Pluto Press, London, 204 s.
11. Evropská úmluva o krajině (2000), http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/landscape/VersionsConvention/czech.pdf (22. 5. 2012).
12. FILLERON, J. C. (2008): Paysage: pérennité du sens et diversité de pratique. Nouveaux Actes Sémiotiques, http://revues.unilim.fr/nas/document.php?id=2340 (10. 10. 2012).
13. GIBAS, P., PAUKNEROVÁ, K. (2009): Mezi pravěkem a industriálem: několik poznámek k antropologii krajiny. Český lid, 96, č. 2, s. 131–146.
14. GUPTA, A., FERGUSSON, J. (1992): Beyond “Culture”: Space, Identity, and the Politics of Difference. Cultural Anthropology, 7, č. 1, s. 6–23. <https://doi.org/10.1525/can.1992.7.1.02a00020>
15. HAMPL, M. (2012): Hierarchické organizace v realitě: pojetí, poznávací a praktický smysl studia. Geografie, 117, č. 3, s. 253–265.
16. HEŘMANOVÁ, E., CHROMÝ, P. a kol. (2009): Kulturní regiony a geografie kultury. ASPI, Praha, 348 s.
17. HELBRECHT, I. (2004): Bare geographies in knowledge societies—creative cities as text and piece of art: Two eyes, one vision. Built Environment, 30, č. 3, s. 191–200. <https://doi.org/10.2148/benv.30.3.194.54299>
18. HOLUB, J., LYER, S. (1967): Stručný etymologický slovník jazyka českého. Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 527 s.
19. HYNEK, A. (1996): Mentální mapy kulturní krajiny. In: Svobodová, H. (ed.): Krajina jako domov. Okresní muzeum Žďár n. Sázavou, s. 7–16.
20. HYNEK, A. (2008): Geografie ve studiu krajiny. Geografie, 113, č. 1, s. 79–85.
21. HYNEK, A. (2011): Názorová diverzita v chápání krajiny – souvztažnost prostorovosti krajiny. In: Kolejka a kol.: Krajina Česka a Slovenska v současném výzkumu. Masarykova univerzity, Brno, s. 12–46.
22. INGOLD, T. (2000): The Perception of the Environment. Routledge, London, 465 s.
23. JACKSON, J. B. (1984): Discovering the Vernacular Landscape. Yale University Press, New Haven, 165 s.
24. JUNGMANN, J. (1836): Slownjk česko-německý. Djl II. K–O. Praha, 1030 s.
25. KOLEJKA, J. (2008): Reakce na diskuzní příspěvek doc. Hynka. Geografie, 113, č. 1, s. 89–90.
26. KOLEJKA, J. (2011): K některým závadám současného českého studia krajiny a způsoby jejich nápravy. In: Kolejka et al. Krajina Česka a Slovenska v současném výzkumu. Masarykova univerzity, Brno, s. 78–96.
27. KOLEJKA, J. a kol. (2011): Krajina Česka a Slovenska v současném výzkumu. Masarykova univerzity, Brno, 342 s.
28. KOLEJKA, J., SVATOŇOVÁ, H., VRANKA, P. (2011): Digitální model krajiny a jeho využití v krajinném výzkumu. In: Kolejka, J. a kol.: Krajina Česka a Slovenska v současném výzkumu. Masarykova univerzity, Brno, s. 306–326.
29. KOLEJKA, J., KLIMÁNEK, M. (2012): Vymezení a typologie postindustriální krajiny Česka. Geografie, 117, č. 3, s. 289–307.
30. KOVÁŘ, P. (2005): Mikrokrajiny (kultura mravence). In: Tvář naší země – krajina domova. Svazek 4 – Naše krajina v přírodní krajině Evropy. Studio JB, Lomnice nad Popelkou, s. 8–12.
31. Krajina v České republice. MŽP, Praha 2007, 399 s.
32. KUČERA, Z. (2009): Krajina v české geografii a otázka relevance přístupů anglo-americké humánní geografie. Geografie, 114, č. 2, s. 145–155.
33. LAKOFF, G., JOHNSON, M. (2002): Metafory, kterými žijeme. Host, Brno, 282 s.
34. LAPKA, M., GOTTLIEB, M. (2000): Rolník a krajina. Kapitoly ze života soukromých rolníků. SLON, Praha, 166 s.
35. LATOUR, B. (1993): We Have Never Been Modern. Harvard University Press, Cambridge, 168 s.
36. LATOUR, B. (2004): The Politics of Nature. How to Bring the Sciences into Democracy. Harvard University Press, Cambridge, 320 s.
37. LATOUR, B. (2007): Reassembling the Social. An Introduction to Actor-Network Theory. Oxford University Press, Oxford, 301 s.
38. LEFEBRE, H. (1991): The Production of Space. Blackwell, Malden, 454 s.
39. LÉVI-STRAUSS, C. (2000): Myšlení přírodních národů. Dauphin, Podlesí, 366 s.
40. LIBROVÁ, H. (1987): Sociální potřeba krajiny. Univerzita J. E. Purkyně, Brno, 134 s.
41. LIBROVÁ, H. (1988): Láska ke krajině? Blok, Brno, 165 s.
42. LIPSKÝ, Z. (2011): Protichůdné tendence současného vývoje české venkovské krajiny a jejich důsledky: opuštěná půda a vznik nové divočiny v kulturní krajině. In: Kolejka, J. a kol.: Krajina Česka a Slovenska v současném výzkumu. Masarykova univerzity, Brno, s. 196–222.
43. LOŽEK, V. (2007): Zrcadlo minulosti. Česká a slovenská krajina v kvartéru. Dokořán, Praha, 198 s.
44. LÖW, J., MÍCHAL, I. (2003): Krajinný ráz. Lesnická práce, Kostelec nad Černými lesy, 552 s.
45. MACHOVÁ, I., ELZNICOVÁ, J. (2011): Změny agrárních valů a teras ve Verneřickém středohoří a jejich monitorování s využitím nástrojů GIS. In: Kolejka, J. a kol.: Krajina Česka a Slovenska v současném výzkumu. Masarykova univerzity, Brno, s. 180–195.
46. MÁCHA, P. (2010): Krajiny antropologie a antropologie krajiny. Český lid, 97, č. 3, s. 225–246.
47. MARSTON, S. A., JONES III, J. P., WOODWARD, K. (2005): Human Geography without Scale. Transactions of the Institute of British Geographers, 30, č. 4, s. 416–432. <https://doi.org/10.1111/j.1475-5661.2005.00180.x>
48. MASSEY, D. (1991): A Global Sense of Place. Marxism Today, č. 6, s. 24–29.
49. MATOUŠEK, V. (2010): Čechy krásné, Čechy mé. Proměny krajiny Čech v době industriální. Agentura Krigl, Praha, 381 s.
50. MITCHELL, D. (1995): There’s No Such Thing as Culture. Towards a Reconceptualization of the Idea of Culture in Human Geography. Transactions of the Institute of British Geographers, 20, č. 1, s. 102–116. <https://doi.org/10.2307/622727>
51. MITCHELL, W. J. T., ed. (2002): Landscape and Power. University of Chicago Press, Chicago and London, 376 s.
52. MITCHELL, W. J. T. (2002): Introduction. In: Mitchell, W. J. T. (ed.): Landscape and Power. University of Chicago Press, Chicago and London, s. 1–4.
53. OLWIG, K. (1996): Recovering the substantive nature of landscape. Annals of the American Association of Geographers, 86, č. 4, s. 630–653. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8306.1996.tb01770.x>
54. ROSE, G. (1993): Feminism and Geography. The Limits of Geographic Knowledge. Polity Press, Cambridge, 205 s.
55. SÁDLO, J. (1994): Krajina jako interpretovaný text. In: Beneš, J., Brůna, V. (eds.): Archeologie a krajinná ekologie. Nadace Projekt Sever, Most, s. 47–54.
56. SÁDLO, J., STORCH, D. (1999): Biotopy České republiky. Institut dětí a mládeže MŠMT, ČCR, Praha, 91 s.
57. SÁDLO, J. a kol. (2005): Krajina a revoluce. Významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny českých zemí. Malá Skála, Praha, 256 s.
58. SAUER, C. O. (1925/2008): The Morphology of Landscape. In: Oakes, T. S., Price, P. L. (eds): The Cultural Geography Reader. Routledge, London, s. 96–104.
59. SIWEK, T. (2011): Percepce geografického prostoru. Česká geografická společnost, Praha, 164 s.
60. THRIFT, N. (1996): Social Formations. Sage, London, 367 s.
61. THRIFT, N. (2007): Non-Representation Theory. Space, Politics, Affect. Routledge, London, 325 s.
62. TILLEY, C. (1994): A Phenomenology of Landscape. Places, Paths and Monuments. Berg, Oxford, 221 s.
63. Tvář naší země – krajina domova. Studio JB, Lomnice nad Popelkou 2001, 1175 s.
64. Tvář naší země – krajina domova. Studio JB, Lomnice nad Popelkou 2002, 1022 s.
65. Tvář naší země – krajina domova. Studio JB, Lomnice nad Popelkou 2005, 669 s.
66. VALENTINE, G. (2001): Whatever Happened to the Social? Reflections on the ‘Cultural Turn’ in British Human Geography. Norsk Geografisk Tidsskrift–Norwegian Journal of Geography, 55, s. 166–172. <https://doi.org/10.1080/002919501753129925>
67. WYLIE, J. (2005): A Single Day’s Walking. Narrating Self and Landscape on the South West Coast Path. Transactions of the Institute of British Geographers, 30, č. 2, s. 234–247. <https://doi.org/10.1111/j.1475-5661.2005.00163.x>
68. WYLIE, J. (2007): Landscape. Routledge, London/New York, 246 s.
front cover

ISSN 1212-0014 (Print) ISSN 2571-421X (Online)

Archive