Geografie 2012, 117, 72-94

https://doi.org/10.37040/geografie2012117010072

Spatial Patterns in the Development of Czechia’s Rural Municipalities

Josef Bernard

Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, Czechia

Received February 2011
Accepted October 2011

References

1. ABRAMUSZKINOVÁ PAVLÍKOVÁ, E. KUČEROVÁ, E., ŠMÍDOVÁ, M. (2008): Periferie zblízka. Studie tří periferních obcí a jejich sousedů. CESES FSV UK, Praha, 100 s.
2. ÁRNASON, A., LEE, J., SHUCKSMITH, M. (2004): Understanding networks and social capital in European rural development. Paper presented at the conference Improving Living Conditions and Quality of Life in Rural Europe, Westport, Ireland, 14 s.
3. ATHIYAMAN, A., WALZER, N. (2008): Strategies to Enhance and Maintain Quality of Life: The Case of Nonmetropolitan Illinois. Journal of Rural and Community Development, č. 3, s. 41–59.
4. BERNARD, J. (2010): Endogenní rozvojové potenciály malých obcí a lokální vládnutí – teoretický rámec. In: Bernard, J. (ed.): Endogenní rozvojové potenciály malých obcí a místní samospráva, Sociologické studie/Sociological Studies, 10, č. 1, Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha, s. 13–26.
5. BERNARD, J. (2011): Endogenní rozvojové potenciály malých venkovských obcí – obtížné hledání a měření jejich vlivu. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 47, č. 4, s. 745–775.
6. BERNARD, J., KOSTELECKÝ, T. (2010): Statistická analýza rozvinutosti malých obcí a jejích faktorů. In: Bernard, J. (ed.): Endogenní rozvojové potenciály malých obcí a místní samospráva, Sociologické studie/Sociological Studies, 10, č. 1, Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha, s. 27–74.
7. BERNARD, J., KOSTELECKÝ, T. (2010a): Části obcí s vlastní samosprávou a bez ní: Vliv administrativního statusu čási obce na její rozvoj. Acta Politologica, 2, č. 1, s. 58–76.
8. BINEK, J. a kol. (2007): Venkovský prostor a jeho oživení. Georgetown, Brno, 140 s.
9. BLAŽEK, J., NETRDOVÁ, P. (2009): Can development axes be identified by socio-economic variables? The case of Czechia. Geografie, 114, č. 4, s. 245–262.
10. CROWE, J. (2010): Community attachment and Satisfaction: The Role of a Community’s social Network Structure. Journal of Community Psychology, 38, č. 5, s. 622–644. <https://doi.org/10.1002/jcop.20387>
11. CZAPIEWSKI, K. L. 2006. Rural areas of success – in search of definitions and measures. Europa XXI, č. 15, s. 77–86.
12. ČSÚ. 2008. Varianty vymezení venkova a jejich zobrazení ve statistických ukazatelích v letech 2000 až 2006. ČSÚ, Praha.
13. DANĚK, P. (2000): Existuje politická kultura českého pohraničí? Geografie, 105, č. 1, s. 50–62.
14. FLORA, C. B., FLORA, J. L., FEY, S. (2004): Rural Communities: Legacy and Change. Westview, Boulder, 372 s.
15. FURUSETH, O., MARK, J., LAPPING, B., eds. (1999): Contested Countryside: The Rural Urban Fringe in North America (Perspectives on Rural Policy and Planning). Ashgate, Aldershot, 291 s.
16. HAMPL, M. (2005): Geografická organizace společnosti v České republice: transformační procesy a jejich obecný kontext. Univerzita Karlova v Praze, Praha, 147 s.
17. ILLNER, M. (2006): Velikost obcí, efektivita jejich správy a lokální demokracie. In: Vajdová, Z., Čermák, D., Illner, M.: Autonomie a spolupráce: důsledky ustavení obecního zřízení v roce 1990. Sociologický ústav AV ČR, Praha, s. 15–26.
18. JANČÁK, V. (2001): Contribution to the Geographical Research on Peripheral Regions at the Microregional Level. Geografie, 106, č. 1, s. 26–35.
19. JEŘÁBEK, M., DOKOUPIL, J., HAVLÍČEK, T. (2004): České pohraničí – bariéra nebo prostor zprostředkování? Academia, Praha, 297 s.
20. KOSTELECKÝ, T., PATOČKOVÁ, V., VOBECKÁ, J. (2007): Kraje v České republice – existují souvislosti mezi ekonomickým rozvojem, sociálním kapitálem a výkonem krajských vlád? Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 43, č. 5, s. 911–943.
21. KULDOVÁ, S. (2005): Příspěvek ke kulturněgeografickému výzkumu: možnosti hodnocení kulturních aspektů pomocí statistických metod. Geografie, 110, č. 4, s. 300–314.
22. MARADA, M. (2001): Vymezení periferních oblastí Česka a studium jejich znaků pomocí statistické analýzy. Geografie, 106, č. 1, s. 12–24.
23. MUSIL, J., MÜLLER, J. (2006): Vnitřní periferie České republiky, sociální soudržnost a sociální vyloučení. CESES, FSV UK, Praha, 52 s.
24. MURDOCH, J., MARSDEN, T. (1994): Reconstituting rurality: class, community and power in the development process. UCL Press, London, 272 s.
25. NOVÁK, J., NETRDOVÁ, P. (2011): Prostorové vzorce sociálně-ekonomické diferenciace obcí v České republice. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 47, č. 4, s. 717–744.
26. OUŘEDNÍČEK, M., ŠPAČKOVÁ, P., FEŘTROVÁ, M. (2011): Změny sociálního prostředí a kvality života v nepopulačních regionech České republiky. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 47, č. 4, s. 777–803.
27. PERLÍN, R., KULDOVÁ, S. (2008): Typology of rural areas. In: Majerová, V. (ed.): Sborník příspěvků z mezinárodní konference Venkov je náš svět. ČZU, Praha, s. 487–509.
28. PERLÍN, R., KUČERA, Z., KUČEROVÁ, S. (2010): Typologie venkovského prostoru Česka. Geografie, 115, č. 2, s. 161–187.
29. PERLÍN, R., ŠIMČÍKOVÁ, A. (2008): Criteria of a successful rural municipality. Europa XXI, č. 17, s. 29–44.
30. PILEČEK, J., JANČÁK, V. (2010): Je možné měřit sociální kapitál? Analýza územní diferenciace okresů Česka. Geografie, 115, č. 1, s. 78–95.
31. SPURNÁ, P. (2008): Prostorová autokorelace – všudypřítomný jev při analýze prostorových dat? Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 44, č. 4, s. 767–787.
32. STACHOVÁ, J., BERNARD, J., ČERMÁK, D. (2009): Sociální kapitál v České republice a v mezinárodním srovnání. Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha, 121 s.
33. SUMMERS, G. F. (1986): Rural Community Development. Ann. Rev. Sociol., č. 12, s. 347–71. <https://doi.org/10.1146/annurev.so.12.080186.002023>
34. SÝKORA, L., MULÍČEK, O.(2009): The micro-regional nature of functional urban areas (FUAs): lessons from the analysis of the Czech urban and regional system, Urban Research & Practice, 2, č. 3, s. 287–307. <https://doi.org/10.1080/17535060903319228>
35. SÝKORA, L., MATOUŠEK, R. (2009): Sociální kapitál a teritorialita sociálních sítí. In: Poštolka, V. a kol. (eds.): Geodny – Geodays 2008 – Sborník příspěvků z výroční konference ČGS. Liberec, s. 50–56.
36. THEODORI, G. L. (2001): Examining the Effects of Community Satisfaction and Attachment on Individual Well-Being. Rural Sociology, 66, č. 4, s. 618–628. <https://doi.org/10.1111/j.1549-0831.2001.tb00087.x>
37. VOBECKÁ, J. (2009): Dojížďkový přístup k vymezení městského, příměstského a venkovského obyvatelstva v České republice. Demografie 50, č. 1, s. 14–23.
38. WILKINSON, K. P. (1991): The Community in Rural America. Westport, CT, London: Greenwood Publishing Press, 141 s. Zákon o obcích č. 128/2000 Sb.
front cover

ISSN 1212-0014 (Print) ISSN 2571-421X (Online)

Archive