Geografie 2011, 116, 300-316

https://doi.org/10.37040/geografie2011116030300

Changes in the Accessibility of Elementary Schools in Czechia as a Factor of Disadvantage Impacting Regions and Localities

Silvie Kučerová1, Tomáš Mattern2, Přemysl Štych2, Zdeněk Kučera1

1Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Albertov 6, 128 43, Praha 2, Czechia
2Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, Albertov 6, 128 43, Praha 2, Czechia

Received February 2011
Accepted June 2011

References

1. ÅBERG-BENGTSSON, L. (2009): The smaller the better? A review of research on small rural schools in Sweden. International Journal of Educational Research, 48, s. 100–108. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2009.02.007>
2. ARUM, R. (2000): Schools and Communities: Ecological and Institutional Dimensions. Annual Review of Sociology, 26, s. 395–418. <https://doi.org/10.1146/annurev.soc.26.1.395>
3. BELL, A., SIGSWORTH, A. (1987): The Small Rural Primary School: A Matter of Quality. Routledge, London, 295 s.
4. Atlas republiky Československé (1935). Česká akademia věd a umění, Praha 1935, 37 s. + 55 mapových listů.
5. BRADFORD, M. (1991): School-performance indicators, the local residential environment, and parental choice. Environment and Planning A, 23, s. 319–332. <https://doi.org/10.1068/a230319>
6. BRAINARD, J. S., LOVETT, A. A., BATEMAN, I. J. (1997): Using isochrone surfaces in travelcost models. Journal of Transport Geography, 5, s. 117–126. <https://doi.org/10.1016/S0966-6923(96)00074-9>
7. BRINKE, J. (1999): Úvod do geografie dopravy. Univerzita Karlova, Praha, 112 s.
8. BROWN, P., HALSEY, A. H., LAUDER, H., WELLS, A. S. (1997): The Transformation of Education and Society: An Introduction. In: Halsey, A. H., Lauder, H., Brown, P., Wells, A. S. (eds.): Education. Culture, Economy, and Society. Oxford University Press, Oxford, s. 1–44.
9. BRYANT, M. T., GRADY, M. L. (1990): Community Factors Threatening Rural School District Stability. Research in Rural Education, 6, č. 3, s. 21–26.
10. COLEMAN, J. S. (1997): Social Capital in the Creation of Human Capital. In: Halsey, A. H., Lauder, H., Brown, P., Wells, A. S. (eds.): Education. Culture, Economy, and Society. Oxford University Press, Oxford, s. 81–95.
11. DeYOUNG, A. J. (1987): The Status of American Rural Education Research: An Integrated Review and Commentary. Review of Educational Research, 57, s. 123–148. <https://doi.org/10.3102/00346543057002123>
12. DOSTÁL, P., MARKUSSE, J. (1989): Rural settlements networks and elementary service provision: two scenarious for the matching of demand and supply. In: Clark, G., Huigen, P., Thissen, F. (eds.): Planning and the Future of the Countryside: Great Britain and the Netherlands. Netherlands Geographical Studies, s. 62–78.
13. HALSEY, A. H., LAUDER, H., BROWN, P., WELLS, A. S., eds. (1997): Education. Culture, Economy, and Society. Oxford University Press, Oxford, 819 s.
14. HAMPL, M. (2004): Současný vývoj geografické organizace a změny v dojížďce za prací a do škol v Česku. Geografie, 109, č. 3, s. 205–222.
15. HAMPL, M. (2005): Geografická organizace společnosti v České republice: transformační procesy a jejich obecný kontext. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 147 s.
16. HAMPL, M., GARDAVSKÝ, V., KÜHNL, K. (1987): Regionální struktura a vývoj systému osídlení ČSR. UK v Praze, Praha, 255 s.
17. HAVLÍČEK, T., CHROMÝ, P., JANČÁK, V. MARADA, M. (2008): Innere und äussere Peripherie am Beispiel Tschechiens. Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, 150, s. 299–316.
18. HUDEČEK, T. (2008): Akcesibilita a dopady její změny v Česku v transformačním období: vztah k systému osídlení. Dizertační práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 119 s.
19. JIANG, B., CLARAMUNT, C., BATTY, M. (1999): Geometric accessibility and geographic information: extending desktop GIS to space syntax. Computers, Environment and Urban Systems, 23, s. 127–146. <https://doi.org/10.1016/S0198-9715(99)00017-4>
20. KALAOJA, E., PIETARINEN, J. (2009): Small rural primary schools in Finland: A pedagogically valuable part of the school network. International Journal of Educational Research, 48, s. 109–116. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2009.02.003>
21. KARLBERG-GRANLUND, G. (2009): Att förstå det stora i det lilla. Byskolan som pedagogik, kultur och struktur (Understanding the great in the small. Pedagogy, culture and structure of the village school). Dizertační práce. Pedagogiska fakulteten, Åbo Akademi in Vasa, Vaasa, 353 s.
22. KUBÍKOVÁ, M. (1998): Vývoj základního školství v okrese Benešov. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 91 s. + přílohy.
23. KUČEROVÁ, S. (2010): Územní diferenciace elementárního vzdělávání v Česku v 2. polovině 20. století (vliv na lokální a regionální rozvoj). Dizertační práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, 245 s.
24. KUČEROVÁ, S., KUČERA, Z. (2009a): Changes in the rural elementary schools network in Czechia in second half of 20th century and its possible impact on rural areas. European Countryside, 1, č. 3, s. 125–140. <https://doi.org/10.2478/v10091/009-0011-7>
25. KUČEROVÁ, S., KUČERA, Z. (2009b): Vztah periferiality a vzdělávání: Lze definovat periferní oblasti na základě vývoje sítě základních škol? Acta geographica Universitatis Comenianae, 52, s. 59–73.
26. KVALSUND, R. (2004): School and local community – dimensions of change. A review of Norwegian research. Research Report no. 58. Volda University College, Volda, 93 s.
27. KVALSUND, R (2009): Centralized decentralization or decentralized centralization? A review of newer Norwegioan research on schools and their communities. International Journal of Educational Research, 48, s. 89–99. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2009.02.006>
28. LI, S., SHUM, Y. (2001): Impacts of the National Turk Highway System on accessibility in China. Journal of Transport Geography, 9, s. 39–48. <https://doi.org/10.1016/S0966-6923(00)00040-5>
29. LYSON, T. A. (2002): What Does a School Mean to a Community? Assessing the Social and Economic Benefits of Schools to Rural Villages in New York. Journal of Research in Rural Education, 17, č. 3, s. 131–137.
30. MARADA, M. (2003): Dopravní infrastruktura a hierarchie středisek v českém pohraničí. Geografie, 108, č. 2, s. 130–145.
31. MARADA, M. a kol. (2010): Doprava a geografická organizace společnosti v Česku. Edice Geographica, sv. 2. ČGS, Praha, 165 s.
32. MARADA, M., KVĚTOŇ, V. (2010): Diferenciace nabídky dopravních příležitostí v českých obcích a sociogeografických mikroregionech. Geografie, 115, č. 1, s. 21–43.
33. MARSDEN, W. E. (1977): Historical Geography and the History of Education. History of Education, 6, č. 1, s. 21–42. <https://doi.org/10.1080/0046760770060104>
34. MATTERN, T. (2010): Analýza změn dostupnosti do základních škol ČR od roku 1961. Bakalářská práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, 38 s. + příl.
35. MŇUK, P. (1985): Hodnocení občanské vybavenosti Středočeského kraje se zaměřením na zařízení školská a zdravotnická. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, Praha, 96 s. + přílohy.
36. MOKŘÍŠOVÁ, M. (1989): Základní školství v okresech západního pohraničí ČSR a prognóza potřeb jeho rozvoje. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, Praha, 120 s. + přílohy.
37. MYRDAL, G. (1957): Economic Theory and Under-developed Regions. Gerald Duckwords, London, 168 s.
38. PACIONE, M. (1984): Rural Geography. Harper and Row, London, 384 s.
39. ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2009): The transformation of geography education in Czechia. Geografie, 114, č. 4, s. 316–331.
40. ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K. a kol. (2007): Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Portál, Praha, 377 s.
41. TANTARIMÄKI, S. (2010): Towards the participative schoolnetwork planning. Maaseutu Plus, č. 1 (v tisku).
42. TRNKOVÁ, K. (2009): Village schools: wrinkles for mayors? European Countryside, 1, č. 2, s. 105–112. <https://doi.org/10.2478/v10091-009-0009-1>
43. WAHLA, A. (1988): Geografie vzdělání obyvatelstva. Spisy Pedagogické fakulty v Ostravě, sv. 64, SPN, Praha, 189 s.
44. WALKER, M., CLARK, G. (2010): Parental choice and the rural primary school: Lifestyle, locality and loyalty. Journal of Rural Studies, 26, č. 3, s. 241–249. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2009.12.002>
45. WARRINGTON, M. (2005): Mirage in the Desert? Access to Educational Opportunities in an Area of Social Exclusion. Antipode, 37, č. 4, s. 796–816. <https://doi.org/10.1111/j.0066-4812.2005.00526.x>
46. WITTEN, K., McCREANOR, T., KEARNS, R., RAMASUBRAMANIAN, L. (2001): The impacts of a school closure on neighbourhood social cohesion: narratives from Invercargill, New Zealand. Health & Place, 7, s. 307–317. <https://doi.org/10.1016/S1353-8292(01)00023-5>
front cover

ISSN 1212-0014 (Print) ISSN 2571-421X (Online)

Archive