Geografie 2011, 116, 23-45

https://doi.org/10.37040/geografie2011116010023

Rural Areas – Living Space: Regional Differences in the Perceptions of Representatives of Rural Municipalities in Czechia Regarding Rural Areas

Pavel Chromý, Vít Jančák, Miroslav Marada, Tomáš Havlíček

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Albertov 6, 128 43 Praha 2, Czechia

Received November 2009
Accepted February 2011

References

1. BERGER, P. L., LUCKMANN, T. (1999): Sociální konstrukce reality. Pojednání o sociologizaci vědění. Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno, 214 s.
2. BIČÍK, I., JANČÁK, V. (2005): Transformační procesy v českém zemědělství po roce 1990. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, 104 s.
3. BINEK, J. a kol. (2007): Venkovský prostor a jeho oživení. Georgetown, Brno, 137 s.
4. BINEK, J., SVOBODOVÁ, H., HOLEČEK, J., GALVASOVÁ, I., CHABIČOVSKÁ, K. (2009): Synergie ve venkovském prostoru. Aktéři a nástroje rozvoje venkova. GaREP, Brno, 94 s.
5. BLAŽEK, B. (2004): Venkovy: anamnéza, diagnóza, terapie. ERA, Brno, 184 s.
6. BLAŽEK, J., CSANK, P. (2007): Nová fáze regionálního rozvoje v ČR? Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 43, č. 5, s. 945–965.
7. BLAŽEK, J., CSANK, P., MACEŠKOVÁ, M., SÝKOROVÁ, I., ŽÍŽALOVÁ, P. (2008): Regional Development of Prague, and Application of the Four-Capital Model to the Issue of Urban Sprawl. European Environment, 18, s. 96–109. <https://doi.org/10.1002/eet.470>
8. BLAŽEK, J., HAMPL, M. (2009): Types of systems of actors in regional development: their function and regulatory potential. European Spatial Research and Policy, 16, č. 1, s. 75–92. <https://doi.org/10.2478/v10105-009-0005-5>
9. BLAŽEK, J., MACEŠKOVÁ, M., CSANK, P. (2006): Model 4 kapitálů – nová metoda pro přípravu rozvojových strategií? Obec a finance, 11, č. 5, s. 52–53.
10. CASTELLS, M. (2004): Der Aufstieg der Netzwerkgesellschaft. Teil 1 der Trilogie: Das Informationszeitalter. 8259: Soziologie, UTB, Opladen, 600 s.
11. CLOKE, P., MARSDEN, T., MOONEY, P. H. (2006): Handbook of Rural Studies. Sage Publications, London, Thousand Oaks, New Delhi, 511 s.
12. FIALOVÁ, D., CHROMÝ, P., KUČERA, Z., SPILKOVÁ, J., ŠTYCH, P., VÁGNER, J. (2010): The forming of regional identity and identity of regions in Czechia – introduction to the research on the impact of second housing and tourism. Acta Universitatis Carolinae – Geographica, XLV, č. 1, s. 49–60.
13. GALVASOVÁ, I. a kol. (2007): Spolupráce obcí jako faktor rozvoje. Georgetown, Brno, 138 s.
14. GRANOVETTER (1973): The Strenght of Weak Ties. American Journal of Sociology, 78, s. 1360–1380. <https://doi.org/10.1086/225469>
15. HÁJEK, T. (2002): Rozvojový potenciál českého venkova a venkovský cestovní ruch. Agricultural Economics, 48, č. 12, s. 559–562.
16. HAMPL, M. (2005): Geografická organizace společnosti v České republice: transformační procesy a jejich obecný kontext. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, 147 s.
17. HAMPL, M. (2007): Regionální diferenciace současného socioekonomického vývoje v České republice. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 43, č. 5, s. 889–910.
18. HAMPL, M., BLAŽEK, J., ŽÍŽALOVÁ, P. (2008): Faktory – mechanizmy – procesy v regionálním vývoji: aplikace konceptu kritického realizmu. Ekonomický časopis, 56, č. 7, s. 696–711.
19. HAMPL, M., DOSTÁL, P., DRBOHLAV, D. (2007): Social and cultural geography in the Czech Republic: under pressures of globalization and post-totalitarian transformation. Social & Cultural Geography, 8, č. 3, s. 475–493. <https://doi.org/10.1080/14649360701489029>
20. HAMPL, M., GARDAVSKÝ, V., KÜHNL, K. (1987): Regionální struktura a vývoj systému osídlení ČSR. Universita Karlova, Praha, 255 s.
21. HAVLÍČEK, T. (2007): Regionální diferenciace lidského a sociálního kapitálu ve venkovských periferních oblastech Česka. In: Agrární perspektivy XVI. Evropské trendy v rozvoji zemědělství a venkova. Sborník prací z mezinárodní vědecké konference, ČZU, Praha, s. 861–871.
22. HAVLÍČEK, T., HUPKOVÁ, M., SMRŽOVÁ, K. (2008): Changes in the geographical distribution of religious heterogeneity in Czechia during the transformation period. Acta Universitatis Carolinae – Geographica, XLIV, č. 1–2, s. 31–47.
23. HAVLÍČEK, T., CHROMÝ, P., JANČÁK, V., MARADA, M. (2005): Vybrané teoreticko-metodologické aspekty a trendy geografického výzkumu periferních oblastí. In: Novotná, M. (ed.): Problémy periferních oblastí. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, s. 6–24.
24. HAVLÍČEK, T., CHROMÝ, P., JANČÁK, V., MARADA, M. (2008): Innere und äußere Peripherie am Beispiel Tschechiens. In: Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, 150, s. 299–316.
25. HEŘMANOVÁ, E., CHROMÝ, P. a kol. (2009): Kulturní regiony a geografie kultury. 1. vyd., ASPI, a. s., Praha, 348 s.
26. CHROMÝ, P. (2000): Historickogeografické aspekty vymezování pohraničí jako součást geografické analýzy. Geografie, 105, č. 1, s. 63–76.
27. CHROMÝ, P. (2003): Formování regionální identity: nezbytná součást geografických výzkumů. In: Jančák, V., Chromý, P., Marada, M. (eds.): Geografie na cestách poznání. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, s. 163–178.
28. CHROMÝ, P. (2004): Historickogeografický pohled na české pohraničí. In: Jeřábek, M., Dokoupil, J., Havlíček, T. a kol.: České pohraničí – bariéra nebo prostor zprostředkování? Academia, Praha, s. 33–44.
29. CHROMÝ, P., JANŮ, H. (2003): Regional identity, activation of territorial communities and the potential of the development of peripheral regions. Acta Universitatis Carolinae – Geographica, XXXVIII, č. 1, s. 105–117.
30. CHROMÝ, P., KUČEROVÁ, S., KUČERA, Z. (2009): Regional Identity, Contemporary and Historical Regions and the Issue of Relict Borders. The Case of Czechia. Regions and Regionalism, 9, č. 2, s. 9–19.
31. CHROMÝ, P., SKÁLA, J. (2010): Kulturněgeografické aspekty rozvoje příhraničních periferií: analýza vybraných složek územní identity obyvatelstva Sušicka. Geografie, 115, č. 2, s. 223–246.
32. ILLNER, M. (1996): K otázce reprezentativnosti místních zastupitelstev. In: Hampl, M. a kol.: Geografická organizace společnosti a transformační procesy v České republice. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha, s. 343–351.
33. ILLNER, M. (2001): Formování lokálních mocenských elit se zvláštním zřetelem na úlohu starostů. In: Hampl, M. a kol.: Regionální vývoj: specifika české transformace, evropská integrace a obecná teorie. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, s. 251–274.
34. JANČÁK, V. (2001): Příspěvek ke geografickému výzkumu periferních oblastí na mikroregionální úrovni. Geografie, 106, č. 1, s. 26–35.
35. JANČÁK, V. (2003): Geografie zemědělství a rurální geografie: základní pojmy a metodické přístupy jejich výzkumu v období transformace. In: Jančák, V., Chromý, P., Marada, M. (eds.): Geografie na cestách poznání. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, s. 166–176.
36. JANČÁK, V., GÖTZ, A. (1997): Územní diferenciace českého zemědělství a její vývoj. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 81 s.
37. JANČÁK, V., HAVLÍČEK, T., CHROMÝ, P., MARADA, M. (2008): Regional differentiation of selected condition for the development of human and social capital in Czechia. Geografie, 113, č. 3, s. 269–284.
38. JANČÁK, V., CHROMÝ, P., MARADA, M., HAVLÍČEK, T., VONDRÁČKOVÁ, P. (2010): Sociální kapitál jako faktor rozvoje periferních oblastí: analýzy vybraných složek sociálního kapitálu v typově odlišných periferiích Česka. Geografie, 115, č. 2, s. 207–222.
39. KOSTELECKÝ, T. (1996): Komunální volby jako mechanismus výběru místních politických elit. In: Hampl, M. a kol.: Geografická organizace společnosti a transformační procesy v České republice. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha, s. 353–360.
40. KUBEŠ, J. ed. (2000): Problémy stabilizace venkovského osídlení ČR. Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, České Budějovice, 164 s.
41. KULDOVÁ, S. (2005): Příspěvek ke kulturněgeografickému výzkumu: možnosti hodnocení kulturních aspektů pomocí statistických metod. Geografie, 110, č. 4, s. 300–314.
42. LIBROVÁ, H. (1996): Decentralizace osídlení – vize a realita. Část první: vize, postoje k venkovu a potenciální migrace v ČR. Sociologický časopis, 32, č. 3, s. 285–296.
43. LIBROVÁ, H. (1997): Decentralizace osídlení – vize a realita. Část druhá: decentralizace v realitě České republiky. Sociologický časopis, 33, č. 1, s. 27–40.
44. LIBROVÁ, H. (2008): The Environmentally Friendly Lifestyle: Simple or Complicated? Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 44, č. 6, s. 1111–1128.
45. MAJEROVÁ, V. (2000): Four Milestones in the Social and Economic Development of Czech Agriculture. Czech Sociological Review, 8, č. 2, s. 157–176.
46. MAJEROVÁ, V. ed. (2006): Venkov je náš svět. Countryside – our world. Sborník příspěvků z mezinárodní konference, Český Krumlov, 13. 3. 2006. ČZU, PEF, Praha.
47. MARADA, M. (2001): Vymezování periferních oblastí Česka a studium jejich znaků pomocí statistické analýzy. Geografie, 106, č. 1, s. 12–24.
48. MARADA, M. a kol. (2010): Doprava a geografická organizace společnosti v Česku. Edice Geographica, Česká geografická společnost, Praha, 168 s.
49. MAŘÍKOVÁ, P. (2006): Kde je venkov? Vymezení hranic venkova v podmínkách ČR. In: Majerová, V. (ed.): Venkov je náš svět. Countryside – our world. Sborník příspěvků z mezinárodní konference, Český Krumlov, 13. 3. 2006. ČZU, PEF, Praha, s. 420–432.
50. MUSIL, J., MÜLLER, J. (2008): Vnitřní periferie v České republice jako mechanismus sociální exkluze. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 44, č. 2, s. 321–348.
51. NOVOTNÁ, M. ed. (2005): Problémy periferních oblastí. UK v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, 184 s.
52. PACIONE, M. (1984): Rural Geography. Harper&Row, London, 284 s.
53. PERLÍN, R. (1999): Mayors as an actors of local development. Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae – Geographica, Supplementum, 2/II, s. 323–339.
54. PERLÍN, R. (2000): Představitelé veřejné správy jako aktéři lokálního rozvoje. In: Kubeš, J. (ed.): Problémy stabilizace venkovského osídlení ČR. Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, České Budějovice, s. 133–151.
55. PERLÍN, R. a kol. (1994): Program obnovy vesnice. Obnova venkova. Mze ČR, Agrospoj, Praha, 100 s.
56. PERLÍN, R. a kol. (2009): Rozvojový potenciál venkovských obcí v ČR. Dotazníkové šetření v rámci projektu VaV MMR ČR: WD-01-07-1 Regionální diferenciace venkovských obcí Česka: disparity a možnosti rozvoje. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha.
57. PERLÍN, R., KUČEROVÁ, S., KUČERA, Z. (2010): Typologie venkovského prostoru Česka. Geografie, 115, č. 2, s. 161–187.
58. PILEČEK, J. (2010): Koncept sociálního kapitálu: pokus o přehled teoretických a metodologických východisek a aplikačních přístupů jeho studia. Geografie, 115, č. 1, s. 64–77.
59. PILEČEK, J., JANČÁK, V. (2010): Je možné měřit sociální kapitál? Analýza územní diferenciace okresů Česka. Geografie, 115, č. 1, s. 78–95.
60. SEIDL, T., CHROMÝ, P., HABARTOVÁ, P. (2010): Perceptions of Marginality: The Role of Administration and Other Stakeholders in Issues of Future Development of Czech Military Training Areas. Acta Universitatis Carolinae – Geographica, XLV, č. 2, s. 89–100.
61. SCHIMMERLING, H., MAJEROVÁ, V. (2002): Rural sociology in the Czech Republic – a review and future prospects. Eastern Europena Countryside, č. 8, s. 145–147.
62. SIWEK, T., BOGDOVÁ, K. (2007): České kulturně-historické regiony ve vědomí svých obyvatel. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 43, č. 4, s. 1039–1053.
63. SPIŠIAK, P. a kol. (2005): Agrorurálne štruktúry Slovenska po roku 1989. Geo-grafika, Bratislava, 186 s.
64. Strategie regionálního rozvoje České republiky. Ministrerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2006, 163 s.
65. VESELÝ, A. (2008): Zdroje a kapitály. In: Potůček, M., Musil, J., Mašková, M. (eds.): Strategické volby pro českou společnost. Teoretická východiska. Sociologické nakladatelství SLON, Praha, s. 195–214.
66. VĚŽNÍK, A., BARTOŠOVÁ, L. (2004): Selected regional differences of the Czech Republic agriculture after the transformation processes. Agricultural Economics, 50, č. 5, s. 207–216.
67. WOODS, M. (2005): Rural Geography. Processes, Responses and Experiences in Rural Restructuring. Sage Publications, London, Thousand Oaks, New Delhi, 329 s.
front cover

ISSN 1212-0014 (Print) ISSN 2571-421X (Online)

Archive